Архив на процедури по придобиване на научни степени

2023

На 14.12.2023 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Проектиране на „умни къщи“ под отворена система OPENHAB“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Виктор Кънчев Данев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Георги Петров Димитров – УниБИТ рецензия, review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ становище, opinion
доц. д-р Александър Иванов Шикаланов – УниБИТ становище, opinion
проф. д-р Васил Георгиев Гуляшки – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Нина Христова Добринкова – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 29.11.2023

На 01.12.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Приложение на науката за данните във виртуалното образователно пространство“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Даниела Ананиева Орозова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. д.т.н. Иван Петков Попчев рецензия, review
акад. д.т.н. д.м.н. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д.н. Веселин Тотев Видев – Тракийски университет становище, opinion
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ – БАН становище, opinion
проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище, opinion
проф. д-р Мария Петкова Христова становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 15.11.2023

На 09.10.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игри“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Валентина Тодорова Терзиева-Богойчева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ-БАН рецензия, review
проф. д-р Милен Йорданов Петров – СУ „Св. Кл.Охридски“ становище, opinion
проф. д-р Евгения Петрова Ковачева – УниБИТ рецензия, review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН становище, opinion
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 14.09.2023

На 25.09.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на надеждностните характеристики на отказоустойчива разпределена система за работа в реално време с настройваема надеждност” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Едита Ананиева Джамбазова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Васил Сгурев рецензия, review
акад. Кирил Боянов становище, opinion
чл.-кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д-р Иван Крумов Куртев становище, opinion
доц. д-р Петър Тонев Попов – City University of London рецензия, review
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 08.09.2023

На 21.06.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачи“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Стефка Стоянова Фиданова. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
чл.кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д.т.н. Иван Томов Димов рецензия, review
проф. д-р Петя Дойчева Копринкова – ИИКТ – БАН становище, opinion
акад. д.т.н. Иван Петков Попчев рецензия, review
акад. д.т.н. д.м.н. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище, opinion
проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 07.06.2023

На 29.05.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Алгоритми за безконфликтно разписание на пакетен комутатор с матричен преключвател“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ташо Димитров Ташев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
чл.кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ становище, opinion
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаб. по телематика – БАН рецензия, review
доц. д-р Стоян Атанасов Порязов – ИМИ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 15.05.2023

На 27.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационни и комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед Чикуртева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия, review
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Румен Трифонов Иванов – ТУ – София становище, opinion
доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет – Стара Загора становище, opinion
доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 10.03.2023

2022

На 20.12.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в банковото дело“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Славияна Стоилова Данаилова-Велева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия, review
акад. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ становище, opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН становище, opinion
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 6.12.2022

На 19.12.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за приложение на виртуална и добавена реалност в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Пламен Димитров Петров. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаб. по телематика – БАН становище, opinion
проф. д-р Десислава Панева-Маринова – ИМИ – БАН становище, opinion
проф. д-р Георги Петров Димитров – УниБИТ рецензия, review
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 2.12.2022

На 18.11.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в правораздаването“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Христо Константинов Блидов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев рецензия, review
акад. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН (становище, opinion) становище, opinion
проф. д-р Евдокия Николова Сотирова – БУ „Проф. Асен Златаров“ становище, opinion
проф. д-р Мария Гавраилова Славова – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия, review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 3.11.2022

На 12.07.2022 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни мрежи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Петър Росенов Томов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Коста Петров Бошнаков становище, opinion
проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БА становище, opinion
доц. д-р Татяна Владимирова Атанасова – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 23.06.2022

На 17.05.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съставни числени методи и скалируеми блочни алгоритми“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Изчислителна математика“, професионално направление 4.5. Математика, на Димитър Георгиев Славчев. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл. 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
доц. д-р Кирил Стоянов Щерев – ИМех – БАН рецензия, review
проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – ИМИ – БАН становище, opinion
доц. д.н. Миглена Николаева Колева – РУ „Ангел Кънчев“ становище, opinion
проф. д-р Иван Димов Лирков – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Пенчо Генов Маринов – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 03.05.2022

На 10.05.2022 г., от 11:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за технологична диагностика на автоматични машини и линии“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Миглена Маринова Панева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София становище, opinion
проф. д-р Станчо Петков Петков – ИМСТЦХА – БАН становище, opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 26.04.2022

На 10.05.2022 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни технологии за повишаване ефективността при производство на тръбна мебел“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Петър Павлов Панев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София становище, opinion
проф. д-р Станчо Петков Петков – ИМСТЦХА – БАН становище, opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 26.04.2022

На 19.04.2022 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии за интелигентни домове“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Росен Симеонов Петров. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 30.03.2022

На 19.04.2022 г., от 11:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентно управление на източници на топлинна енергия“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Милена Бисерова Харалампиева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 30.03.2022

На 14.04.2022 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод и модели за разработка на системи за информационна сигурност в организации” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Иван Костадинов Гайдарски. Заседанието ще се проведе присъствено в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) и дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Dissertation - Ivan Gaidarski
Time: Apr 14, 2022 10:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82144373650?pwd=VU43OHpQeGRxMzM0L2RObVdVSTFJQT09 Meeting ID: 821 4437 3650
Passcode: Ny7ME5

Научно жури:
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия, review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика – БАН становище, opinion
проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ – София становище, opinion
проф. д-р Тодор Димитров Тагарев – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Светозар Валериев Илчев – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 30.03.2022

На 15.02.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метаевристични методи за решаване на задачи за разкрояване“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“, на Георги Евтимов Евтимов. Заседанието ще се проведе присъствено - в зала 2 в сутерена на бл. 25А (ул. „Акад. Г. Бончев“), и дистанционно: https://meet.google.com/cqk-hpcc-wfr

Научно жури:
чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия review
проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН становище opinion
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ – София становище opinion
проф. д.т.н. Иван Томов Димов рецензия review
доц. д-р Леонид Михайлов Кирилов – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 01.02.2022

2021

На 17.09.2021 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари или наводнения“, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Стефан Костадинов Стефанов.

Заседанието ще се проведе дистанционно, в платформата Google Meet:
17 септември 2021 г. (петък), 10:00 – 12:00 ч.
Присъединяване с Google Meet: meet.google.com/cqn-uhow-ucv

Научно жури:
доц. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН рецензия review
доц. д.н. Иван Драгов Тренчев – ЮЗУ „Неофит Рилски“ становище opinion
доц. д-р Лиан Любенов Неделчев – ИОМТ – БАН становище opinion
проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ – БАН рецензия review
проф. д-р Петя Дойчева Копринкова-Христова – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 01.09.2021

На 16.07.2021 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Иван Иванов Благоев.

Научно жури:
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов ЛТ-БАН становище opinion
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Велизар Матеев Шаламанов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 29.06.2021

На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов. Заседанието ще се проведе в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев – пенсионер рецензия review
проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ-БАН становище opinion
проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.06.2021

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD - Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09
Meeting ID: 967 0622 1748, Passcode: 83CDQd

Научно жури:
проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ-София рецензия review
проф. д-р Идилия Александрова Бачкова – ХТМУ-София становище opinion
проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.02.2021

2020

На 18.12.2020 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на хетерогенни данни от разпределени IoT устройства”, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Кристина Иванова Динева. Заседанието ще се проведе дистанционно, чрез програмата Zoom, за което всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес l.doukovska@mail.bg и ще получат покана най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.

Научно жури:
акад. д.т.н. Иван Петков Попчев рецензия review
проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ становище opinion
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН становище opinion
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 02.12.2020

На 27.10.2020 г., от 16:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Групово управление на роботизирани средства за транспорт на товари“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Милена Филипова Груева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom, за което всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес nikistoimenow@gmail.com и ще получат покана най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.

Научно жури:
проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ-София рецензия review
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Иво Кръстев Малаков – ТУ-София становище opinion
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 07.10.2020

На 21.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и софтуерни системи за подпомагане вземането на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Борис Атанасов Стайков.

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев рецензия review
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ-БАН становище opinion
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ становище opinion
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 07.07.2020

На 10.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за оптимизация и управление на портфейл с използване на времеви редове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Красимира Донева Стоянова-Чокова.

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев рецензия review
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН становище opinion
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ-София становище opinion
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.06.2020

На 30.06.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Детекция на говор в системи за разпознаване на диктори“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Атанас Петров Узунов.

Научно жури:
проф. д-р Александър Богданов Бекярски – ТУ-София рецензия review
проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ-БАН рецензия review
чл.-кор. д.т.н. Стефан Тодоров Хаджитодоров – ИБФБМИ-БАН становище opinion
проф. д-р Геннадий Павлович Агре – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 15.06.2020

На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати, преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементации“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Стоян Милков Михов.

Научно жури:
чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН становище opinion
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ –БАН становище opinion
проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН становище opinion
акад. Веселин Дренски – ИМИ – БАН рецензия review
доц. д-р Христо Ганчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д-р Иван Ланджев – НБУ и ИМИ – БАН рецензия review
проф. д.м.н. Тинко Тинчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия review

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 01.06.2020

2019

На 19.12.2019 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране на капиталовите пазари с невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Веселин Лазаров Шахпазов

Научно жури:
проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ становище opinion
проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – Пловдив рецензия review
доц. д-р Вася Красимирова Атанасова – ИБФБМИ – БАН становище opinion
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН рецензия review
доц. д-р Вера Ангелова Ангелова – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 04.12.2019

На 19.12.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни техники за анализ на процесите на финансиране на малкия и среден бизнес“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Георги Лазаров Шахпазов

Научно жури:
акад. Васил Стоянов Сгурев – БАН рецензия review
чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия review
проф. д-р Сотир Николов Сотиров – БУ „Асен Златаров“ становище opinion
проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ – БАН становище opinion
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 04.12.2019

На 13.11.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Реинженеринг на индустриални роботи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Стефан Борисов Карастанев.

Научно жури:
проф. д-р Ташо Ташев – ТУ – София рецензия review
проф. д-р Жулиета Калейчева – ТУ – София рецензия review
доц. д-р Кръстьо Хинов – ТУ – София становище opinion
доц. д-р Велизар Шаламанов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат дисертация

Публикувано на 28.10.2019

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Дилян Чавдаров Корсемов.

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия review
доц. д-р Васил Георгиев Гуляшки – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – ИБФБМИ-БАН в становище opinion
доц. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 10.09.2019

На 16.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление на защитни системи в подземния транспорт” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Никола Николаев Съботинков.

Научно жури:
проф. д-р Румен Иванов Трифонов рецензия review
проф. д-р Любомир Ванков Димитров рецензия review
проф. д.т.н. Тихомир Борисов Таков становище opinion
доц. д-р Тони Венциславов Бояджиев становище opinion
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 02.09.2019

На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge management system in scholary publishing” („OpenBiodiv: отворена система управление на данни за биологичното разнообразие“) за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Виктор Ернестов Сендеров.

Научно жури:
проф. д.б.н. Георги Марков – ИБЕИ-БАН рецензия review
доц. д-р Светла Бойчева – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д-р Мария Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
доц. д-р Геннадий Агре – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 13.06.2019

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на материали и сплави, съдържащи нано елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Богомил Димитров Попов.

Научно жури:
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ-София рецензия review
проф. д-р Димчо Чакърски – ТУ-София рецензия review
проф. д-р Иво Малаков – ТУ-София становище opinion
проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 11.06.2019

На 26.02.2019 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева.

Научно жури:
акад. Иван Попчев рецензия review
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище opinion
проф. д.м.н. Ивет Колева – Медицински университет – София рецензия review
проф. д-р Мария Славова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 12.02.2019

2018

На 18.12.2018 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за изследване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Венета Христова Христова (Йосифова).

Научно жури:
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ–София рецензия review
доц. д-р Любен Клочков – ТУ–София рецензия review
доц. д-р Гочо Славов – ВТУ „Т. Каблешков“ становище opinion
проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ–БАН становище opinion
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ–БАН становище opinion

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 04.12.2018 г.

На 06.11.2018 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Моделиране на лексикалното знание с цел автоматична обработка на естествен език“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално 4.6. „Информатика и компютърни науки“ на Александър Николаев Попов.

Научно жури:
проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия review
проф. Людмила Димитрова – ИМИ-БАН становище opinion
проф. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН рецензия review
доц. Геннадий Агре – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 17.10.2018 г.

На 28.06.2018 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Десислава Юлиянова Иванова.

Научно жури:
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ–София рецензия
проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех–БАН становище
доц. д-р Любен Клочков – ТУ–София рецензия
доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ–БАН становище
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ–БАН (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 12.06.2018 г.

На 29.06.2018 г., от 13:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Панайот Пламенов Даскалов.

Научно жури:
акад. Иван Попчев рецезия
проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (научен консултант) становище
проф. д-р Андон Лазаров – Бургаски свободен университет рецензия
доц. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ–БАН становище
доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ–БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 11.06.2018 г.

На 01.06.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Решаване на конфликтни ситуации с моделиране базирано на агенти“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Шпенди Исмаили.

Научно жури:
проф. д.т.н Иван Димов – ИИКТ-БАН рецензия
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН рецензия
проф. д-р Сотир Сотиров – Бургаски университет становище
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН становище
проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 14.05.2018 г.

На 16.03.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimizing Query Strategies in Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in Semantic Web Databases“ („Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано вертикално разделяне и в дистрибутирани бази данни и тяхното приложение в бази данни на семантичния интернет“) за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Йенс Колер.

Научно жури:
проф. Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия
доц. Юлиана Пенева – НБУ становище
проф. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН рецензия
проф. Thomas Specht, Hichschule Mannheim, Institute for Enterprise Computing становище
доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН (научен консултант) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 01.03.2018 г.

2017

На 12.12.2017 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Разпределена система за прогнозиране на времеви редове с еволюционни алгоритми и изкуствени невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Тодор Димитров Балабанов.

Научно жури:
проф. д-р Мария Нишева – СУ-София рецензия
проф. д-р Милена Лазарова – ТУ-София становище
доц. д-р Александър Шикаланов – УНИБИТ становище
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН рецензия
доц. д-р Красимира Генова (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 20.11.2017 г.

На 28.11.2017 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление на сервизни роботи за подпомагане на човека“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Денис Сафидинов Чикуртев.

Научно жури:
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ-София рецензия
проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех-БАН становище
доц. д-р Любен Клочков – ТУ-София становище
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН рецензия
проф. д-р Димитър Карастоянов – (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 08.11.2017 г.

На 14.11.2017 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Синтез на алгоритми за оптимално управление на транспортна система” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Кристина Тодорова Павлова.

Научно жури:
акад. Иван Попчев рецензия
акад. Васил Сгурев рецензия
проф. д.н. Стоян Стоянов – ХТМУ-София становище
доц. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ-БАН становище
проф. д.т.н. Тодор Стоилов ИИКТ-БАН (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 26.10.2017 г.

На 03.10.2017 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи Монте Карло за многомерни интеграли и интегрални уравнения и приложения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Математическо моделиране и приложение на математиката”, професионално направление 4.5 „Математика“ на Венелин Любомиров Тодоров.

Научно жури:
проф. Стефан Стефанов – ИМех–БАН становище
проф. Любен Вълков – РУ „Ангел Кънчев“ рецензия
доц. Станислава Стоилова – УАСГ становище
доц. Райна Георгиева – ИИКТ–БАН рецензия
проф. Иван Димов – ИИКТ–БАН (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 19.09.2017 г.

На 09.05.2017 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интегриране на данни от интелигентни сензорни системи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Александър Кирилов Александров.

Научно жури:
проф. д-р Пламен Матеев рецензия
проф. д-р Тодор Нешков становище
доц. д-р Румен Трифонов становище
проф. д-р Димитър Карастоянов рецензия
доц. д-р Владимир Монов ИИКТ-БАН (научен ръководител) становище

автореферат

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 25.04.2017 г.

На 30.03.2017 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Откриване и оценяване на параметрите на движещи се цели в условията на интензивна шумова среда” за присъждане на научната степен “доктор на науките” по “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на доц. д-р Любка Атанасова Дуковска.

Научно жури:
акад. д.т.н. Иван Попчев – външен член рецензия
акад. д.т.н. Васил Сгурев рецензия
акад. д.т.н. Кирил Боянов становище
акад. д.т.н. Минчо Хаджийски становище
чл.-кор. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов – ИБФБМИ–БАН становище
проф. д.т.н. Красимира Стоилова – (председател) ИИКТ–БАН рецензия
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ–БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 01.03.2017 г.

На 29.03.2017 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Приложение на законите на теорията на управлението в програмни системи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Станислав Димитров Димитров.

Научно жури:
проф. д-р Гриша Спасов – ТУ-София, филиал Пловдив рецензия
проф. д-р Коста Бошнаков – ХТМУ-София рецензия
проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ-София становище
доц. д.т.н. Даниела Борисова – ИИКТ-БАН становище
проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 14.03.2017 г.

На 14.03.2017 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за подобряване на пресмятането с висока точност на някои класове задачи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Информатика, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Величко Георгиев Джамбов.

Научно жури:
акад. Васил Сгурев (научен консултант) становище
акад. Минчо Хаджийски становище
акад. Иван Попчев рецензия
акад. Петър Попиванов становище
проф. д.т.н. Иван Димов рецензия

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

>Публикувано на 22.02.2017 г.

На 14.02.2017 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Нови оптимизационни стратегии и еволюционни архитектури за обучение на невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Кристина Георгиева Капанова.

Научно жури:
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (научен консултант) становище
проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН рецензия
акад. Иван Попчев рецензия
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 01.02.2017 г.

2016

На 29.09.2016 г., от 16:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на управляеми ударни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Станислав Димитров Гьошев.

Научно жури:
проф. д-р Любомир Димитров – ТУ-София становище
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ-София рецензия
проф. д-р Костадин Костадинов – Имех-БАН становище
проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН рецензия
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН (научен р-л) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ-БАН – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 30.08.2016 г.

На 29.09.2016 г., от 14:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на движението и взаимодействието при тела с променлива форма” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Николай Иванов Стоименов.

Научно жури:
проф. д-р Любомир Димитров – ТУ-София становище
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ-София рецензия
проф. д-р Костадин Костадинов – Имех-БАН становище
проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН рецензия
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН (научен р-л) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ-БАН – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 30.08.2016

На 03.06.2016 г., от 14:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Видеостабилизация и 3D разпознаване в реално време” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” на Атанас Филипов Николов.

Научно жури:
проф. д.м.н. Огнян Кунчев – ИМИ-БАН становище
проф. д-р Огнян Бумбаров – ТУ-София рецензия
доц. д-р Пенчо Венков – ТУ-София становище
доц. д-р Георги Глухчев – ИИКТ-БАН рецензия
доц. д-р Димо Димов – ИИКТ-БАН (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 20.05.2016 г.

На 23.02.2016 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Многопроцесорни архитектури с изчислителни ресурси в основната памет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”, докторска програма “Компютърни системи, комплекси и мрежи“ на Светослав Марианов Ташев.

Научно жури:
проф. д-р Владимир Лазаров (научен ръководител) становище
проф. д.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН становище
проф. д.н. Людмил Даковски рецензия
проф. д.н. Живко Железов – „Телефайлс“ ООД рецензия
доц. д-р Алексей Егоров становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 05.02.2016 г.

На 29.01.2016 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Невронно-размити модели за целите на предсказващото управление” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Маргарита Николаева Терзийска.

Научно жури:
акад. Иван Попчев рецензия
акад. Минчо Хаджийски рецензия
проф. д-р Андон Топалов – ТУ – София, филиал Пловдив становище
доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ – БАН (председател на НЖ) становище
доц. д-р Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (научен консултант) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 15.01.2016 г.

2015

На 30.09.2015 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Паралелни итерационни методи за неконформни крайни елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”, професионално направление 4.5. “Математика” на Явор Иванов Вутов.

Научно жури:
чл.-кор. Св. Маргенов (научен ръководител) становище
доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН рецензия
проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ–София рецензия
проф. д-р Емил Маноах – ИМех–БАН становище
доц. д-р Иван Бажлеков – ИМИ–БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

Публикувано на 15.09.2015 г.

На 30.09.2015 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Едно- и многокритериални модели и алгоритми за оптимално проектиране, планиране и управление на инженерни системи” за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Даниела Иванова Борисова.

Научно жури:
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН становище
проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН становище
акад. Иван Попчев – външен член рецензия
акад. Васил Сгурев – външен член рецензия
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН рецензия
проф. д.н. Иван Гарванов – УНИБИТ становище
доц. д-р Светла Василева – ИСИР – БАН становище

автореферат дисертация протокол

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 08.09.2015 г.

На 16.07.2015 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Лингвистични и семантични ресурси при компютърно генериране и анотиране на български текстове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” в състав на Каменка Атанасова Стайкова.

Научно жури:
доц. Данаил Дочев (научен ръководител) становище
проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН рецензия
проф. Радослав Павлов – ИМИ – БАН становище
проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски” становище
проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски” рецензия

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 30.06.2015 г.

На 02.04.2015 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Разработване на програмни средства за моделиране на многофункционални електронни схеми” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” на Владимир Николаев Иванов.

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Стоилов (научен ръководител) – ИИКТ–БАН становище
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ–БАН становище
проф. д-р Гриша Спасов – ТУ – София, филиал Пловдив рецензия
проф. д-р Коста Бошнаков – ХТМУ – София рецензия
доц. д-р Милена Лазарова – ТУ – София становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 16.03.2015 г.

На 29.01.2015 г., от 15:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Приложение на обработката на естествен език за изграждане на семантични системи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Ивелина Мирчева Николова.

Научно жури:
проф. Радослав Павлов – ИМИ–БАН становище
доц. Мария Стамболиева – НБУ становище
доц. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски” рецензия
доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН рецензия
проф. д.м.н. Галя Ангелова (научен ръководител) – ИИКТ-БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 15.01.2015 г.

2014

На 16.12.2014 г., от 14:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Моделиране влиянието на температурата върху параметрите на уреди за нощно виждане” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” на Евгени Димитров Бантутов.

Научно жури:
доц. д-р Тодор Джамийков – ТУ–София рецензия
проф. д.н. Иван Гарванов – УНИБИТ рецензия
доц. д-р Иван Бакърджиев – ИСЕ–София, ДСО „Електрон” становище
проф. д-р Иван Иванов – УНИБИТ становище
доц. д-р Даниела Борисова (научен консултант) – ИИКТ–БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 01.12.2014 г.

На 15.09.2014 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Оптимизация на процеси в информационни системи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.10. “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” на Елисавета Димитрова Тричкова.

Научно жури:
проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ – София рецензия
проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „Паисий Хилендарски” рецензия
проф. д.н. Ганка Косекова – МУ–София становище
доц. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ-БАН становище
доц. д.т.н. Красимира Стоилова (научен ръководител) – ИИКТ-БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 29.08.2014 г.

На 15.09.2014 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Моделиране и управление на информационни потоци” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.10. “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” на Красимир Димитров Тричков.

Научно жури:
проф. д-р Гриша Спасов – ТУ – София, филиал в Пловдив рецензия
доц. д-р Николай Каканаков – ТУ – София, филиал в Пловдив становищe
доц. д-р Георги Киров – ИСИР–БАН рецензия
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ–БАН становищe
проф. д.т.н. Тодор Стоилов (научен ръководител) – ИИКТ–БАН становищe

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 29.08.2014 г.

На 24.06.2014 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Алгоритъм за оптимизиране по метода на мравките за построяване на безжични сензорни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Мирослав Василев Шиндаров.

Научно жури:
чл.-кор. Красимир Атанасов - ИБФБМИ-БАН становище
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН рецензия
доц. д-р Стоян Порязов – ИМИ-БАН рецензия
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН становище
доц. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН (научен ръководител)становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 10.06.2014 г.

На 19.06.2014 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Изследвания на виртуално образователно пространство в средното училище” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Веселина Ангелова Вълканова.

Научно жури:
акад. Иван Попчев (научен ръководител) становище
проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ-БАН становище
проф. д-р Даниела Орозова – Бургаски свободен университет становище
проф. д-р Пенка Рангелова – ПУ “Паисий Хилендарски” рецензия
доц. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН рецензия

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 30.05.2014 г.

На 02.06.2014 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Комбиниран подход за разпознаване на on-line подписи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” на Десислава Николова Бояджиева.

Научно жури:
чл.-кор. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище
проф. д.т.н. Стефан Хаджитодоров – ИБФБМИ-БАН рецензия
доц. д-р Пенчо Венков – ТУ-София рецензия
доц. д-р Георги Глухчев (научен ръководител) становище
доц. д-р Димо Димов – ИИКТ-БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 19.05.2014 г.

На 16.04.2014 г., от 14:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Модулни методи за вграждане на цифрова информация в изображения за подобряване сигурността на Интернет-базирани комуникационни платформи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.04. „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Светозар Валериев Илчев.

Научно жури:
проф. Боян Бончев – СУ „Св. Кл. Охридски” рецензия
проф. Радослав Павлов – ИМИ-БАН становище
доц. Пенчо Венков – ТУ - София становище
акад. Иван Попчев рецензия
доц. Румен Андреев – ИИКТ–БАН (ръководител на докторанта) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 27.03.2014 г.

На 18.03.2014 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Нови подходи в крайноелементния анализ за елиптични задачи” за присъждане на научната степен “доктор на науките” по спец. 01.01.09. “Изчислителна математиката”, професионално направление 4.5. “Математика” на доц. д-р Милена Радославова Рачева.

Научно жури:
проф. д.м.н. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН рецензия
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ – БАН - председател рецензия
доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ – БАН становище
проф. д.м.н. Христо Семерджиев – ПУ „Паисий Хилендарски” рецензия
проф. д-р Снежана Гочева – ПУ „Паисий Хилендарски” становище
доц. д-р Миглена Колева – РУ “Ангел Кънчев” становище
доц. д-р Юрий Кандиларов – РУ „Ангел Кънчев” становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 04.03.2014 г.

2013

На 17.12.2013 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Контекстно ориентирано управление на електронни услуги” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Владимир Николаев Вълканов.

Научно жури:
акад. д.т.н. Иван Попчев - научен ръководител становищe
проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ–БАН рецензия
проф. д-р Аврам Ескенази – ИМИ–БАН становищe
проф. д-р Боян Бончев – СУ “Св. Кл. Охридски” рецензия
проф. д-р Асен Рахнев – ПУ „Паисий Хилендарски” становищe

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 02.12.2013 г.

На 06.12.2013 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Методи и алгоритми за обработка на SAR и ISAR изображения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Тодор Павлов Костадинов.

Научно жури:
проф. Атанас Начев – УниБИТ рецензия
доц. д.т.н. Иван Гарванов – УниБИТ становище
доц. д-р Чавдар Минчев – Национален военен университет рецензия
проф. д.т.н. Андон Лазаров – БСУ (р-л на докторанта) становище
доц. д-р Вера Бехар – ИИКТ - БАН становище

автореферат

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 18.11.2013 г.

На 30.09.2013 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Оптимални многонивови методи за конформни квадратични, биквадратични и бикубични крайни елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика”, професионално направление 4.5. „Математика” на Мария Димитрова Лимбъри.

Научно жури:
проф. д.м.н. Стефка Димова – СУ „Св. Кл. Охридски” рецензия
проф. Михаил Тодоров – ТУ - София становище
доц. д-р Иван Бажлеков – ИМИ - БАН становище
проф. д.м.н. Светозар Маргенов – ИИКТ-БАН (р-л на докторанта) становище
доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ - БАН рецензия

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 13.09.2013 г.

На 21.06.2013 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Пенка Вълкова Георгиева.

Научно жури:
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ - БАН становище
проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „П. Хилендарски” рецензия
проф. д-р Радослав Цончев – НБУ становище
проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН (председател) рецензия
акад. Иван Попчев (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 30.05.2013 г.

На 20.06.2013 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като web-базирана услуга” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.10. “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.3. “Компютърна и комуникационна техника” на Елена Николаева Паунова.

Научно жури:
проф. д-р Нели Манева – ИМИ - БАН рецензия
проф. д-р Маргарита Тодорова – ВТУ „Кирил и Методий” рецензия
проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ - София становище
доц. д-р Румен Андреев – ИИКТ-БАН (председател)становище
доц. д.т.н. Красимира Стоилова (научен ръководител)становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 30.05.2013 г.

На 13.06.2013 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Изследване на алгоритми за конструиране на обобщеномрежови модели” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Вася Красимирова Атанасова.

Научно жури:
проф. д.т.н. Людмил Даковски – Европейски политехнически университет рецензия
проф. д.т.н. Кети Пеева – ТУ - София рецензия
доц. д-р Даниела Орозова – БСУ становище
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (председател) становище
акад. Иван Попчев (научен ръководител) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 30.05.2013 г.

На 08.03.2013 г., от 14:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Изследване на Data Mining модели за класификация” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Дорина Петрова Кабакчиева.

Научно жури:
проф. Румен Николов – УниБИТ становище
проф. Благовест Шишков – ИМИ - БАН рецензия
доц. д-р Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски” становище
акад. Иван Попчев (научен ръководител) становище
доц. д-р Силвия Илиева – ИИКТ – БАН (председател) рецензия

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 20.02.2013 г.

2012

На 12.10.2012 г., от 14:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Интерферометрични методи и алгоритми за моделиране и обработка на сателитни SAR изображения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Димитър Петров Минчев.

Научно жури:
1. проф. Андон Лазаров – БСУ (научен р-л) становище
2. проф. Благовест Шишков – ИМИ-БАН становище
3. доц. д-р Чавдар Минчев – ВУ – Шумен рецензия
4. акад. Иван Попчев рецензия
5. доц. д-р Вера Бехар – ИИКТ-БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

Публикувано на 19.09.2012 г.

На 12.10.2012 г. от 10.00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Методи за групово решаване на задачи на многокритериалния анализ” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Филип Богданов Андонов.

Научно жури:
1. акад. Петър Кендеров – ИМИ-БАН становище
2. доц. д-р Иван Богомилов – НБУ - София рецензия
3. доц. д-р Петко Русков – СУ „Св. Кл. Охридски” становище
4. акад. Иван Попчев рецензия
5. доц. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

Публикувано на 22.09.2012 г.

На 10.10.2012 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Оценяване и прогнозиране на ефективността на електронното обучение във висшето образование чрез балансирана система от показатели и невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Петър Михайлов Халачев.

Научно жури:
1. проф. д-р Иван Иванов - УНИБИТ рецензия
2. доц. д-р Светла Василева – ИСИР-БАН становище
3. доц. д-р Силвия Попова – ИСИР-БАН рецензия
4. доц. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН (председател) становище
5. доц. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ–БАН (научен р-л) становище

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

Заседанието се пренасрочва за 10.10.2012 г., от 15:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“). Публикувано на 19.09.2012 г.

Публикувано на 04.10.2012 г.

На 29.10.2012 г., от 14:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Модели за вземане на решения при формиране на клъстерни структури” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Ирина Александровна Радева.

Научно жури:
1. проф. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов – ИБФБМИ–БАН становище
2. проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „П. Хилендарски” становище
3. проф. д.ик.н. Росица Чобанова – ИИИ-БАН рецензия
4. акад. Иван Попчев (научен р-л) становище
5. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН рецензия

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

Публикувано на 29.09.2012 г.

На 03.09.2012 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Нови подходи в крайноелементния анализ за елиптични задачи” за присъждане на научната степен “доктор на науките” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика”, професионално направление 4.5. “Математика”, научна област 4. „Природни науки, математика и информатика”, на доц. д-р Милена Радославова Рачева.

Научно жури:
1. проф. д.м.н. Стефка Димова – СУ „Св. Кл. Охридски” становищe
2. проф. д.м.н. Христо Семерджиев – ПУ „П. Хилендарски” реценция
3. проф. д-р Снежана Гочева – ПУ „П. Хилендарски” становищe
4. доц. д-р Миглена Колева – РУ „А. Кънчев” становищe
5. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ - БАН (председател) реценция
6. проф. д.м.н. Светозар Маргенов – ИИКТ - БАН реценция
7. доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ - БАН становищe

автореферат

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

Заседанието се пренасрочва за 04.09.2012 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“). Публикувано на 08.08.2012 г.

Публикувано на 14.08.2012 г.

На 22.05.2012 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Алгоритми за групово управление на роботи при въздействието на различни комуникационни връзки” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.01.52. “Роботи и манипулатори”, в професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” на Теодора Огнянова Митева.

Научно жури:
1. проф. д-р Тодор Нешков реценция
2. доц. д-р Пенчо Венков становищe
3. доц. д-р Любен Клочков становищe
4. доц. д-р Димитър Карастоянов (научен р-л) становищe
5. доц. Михаил Михов - председател реценция

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

Публикувано на 08.05.2012 г.

2011

На 20.12.2011 г., от 15:30 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Оптимални многонивови методи за неконформни крайни елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.09. “Изчислителна математика” в професионално направление 4.5. “Математика” на Петя Тодорова Боянова.

Научно жури:
1. чл.-кор. Стефан Радев становище
2. проф. д.м.н. Андрей Андреев становище
3. проф. д.м.н. Стефка Димова реценция
4. проф. д.м.н. Светозар Маргенов (научен р-л) становище
5. доц. д-р Красимир Георгиев – председател реценция

автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 06.12.2011 г.

На 25.10.2011 г., от 11:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Семантични дескриптори на рефлексивни по форма глаголни структури в съвременния български, френски и унгарски език” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 05.04.11 “Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика)” в професионално направление 2.1. “Филология” на Милена Николова Славчева.

Научно жури:
1. проф. д.фил.н. Иван Касабов реценция
2. доц. д-р Мария Стамболиева реценция
3. доц. д-р Елена Паскалева становище
4. доц. д.м.н. Галя Ангелова – председател становище
5. доц. д-р Кирил Симов становище

Автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 06.10.2011 г.

На 24.10.2011 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Среда за управление на компютърно подпомагани учения по гражданска сигурност” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.07. “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, в професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Ирена Тодорова Николова.

Научно жури:
1. акад. Иван Попчев реценция
2. проф. д-р Тилчо Иванов реценция
3. доц. Георги Павлов становище
4. доц. д-р Велизар Шаламанов (научен р-л) становище
5. доц. д-р Кирил Алексиев - председател становище

aвтореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 06.10.2011 г.

На 20.10.2011 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Моделиране на кинетиката на токови носители в полупроводникови прибори” за присъждане на научната степен “доктор на науките” по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложение на математиката”, в професионално направление 4.5. “Информатика и компютърни науки” на доц. д-р Михаил Христов Недялков.

Научно жури:
1. проф. д.н. Андрей Андреев становище
2. проф. д.н. Ана Пройкова реценция
3. проф. д.н. Даниел Данчев реценция
4. проф. д.н. Иван Димов - председател становище
5. проф. д.н. Светозар Маргенов реценция
6. доц. д-р Стефан Стефанов становище
7. доц. д-р Анета Караиванова становище

Автореферат дисертация

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 06.10.2011 г.