КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ В ИИКТ-БАН

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 Държавен вестник бр. 25/10.03.2023 г.

Професионално направление Форма на обучение
Редовно Задочно
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 2
5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката) 1

В срок от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИИКТ-БАН

За справки в ИИКТ-БАН: тел. 0879 665 895

Дата на обявяване на конкурса: 14 март 2023 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на ИИКТ - БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (молба за редовно обучение, молба за задочно обучение)
  2. Автобиография
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея*
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Медицинско свидетелство
  6. Свидетeлство за съдимост
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)

* Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.


Изпитите ще се проведат:

по специалността: от 12 до 16 юни 2023 г.

по чужди езици: от 19 до 23 юни 2023 г.


Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.