КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ В ИИКТ-БАН

ИИКТ-БАН ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021, Държавен вестник бр. 21/12.03.2021

Професионално направление Форма на обучение
Редовно Задочно
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 2 1

В срок 12.03.2021 до 12.05.2021 кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИИКТ-БАН

За справки - в ИИКТ-БАН: тел. 02 979 32 18, 0889 27 67 43

Дата на обявяване на конкурса: 12 март 2021 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на ИИКТ - БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (молба за редовно обучение, молба за задочно обучение)
  2. Автобиография
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея*
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
  5. Медицинско свидетелство
  6. Свидетeлство за съдимост
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)

* Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.


Изпитите ще се проведат:

по специалността от 14 до 18 юни 2021

по чужди езици от 21 до 25 юни 2021


Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Актуализация: 12.03.2021