Мисия, приоритети и история

Мисията на ИИКТ - БАН се състои в провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и в разработка на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии.

Научните приоритети на ИИКТ - БАН са съобразени с актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (НСРНИРБ 2017-2030), „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.” в приоритетните направления на тематична област „Информатика и ИКТ” и са разработени в съответствие с принципите на Европейската програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, която подчертава ролята на информационните и комуникационни технологии като основен двигател за развитието на почти всички социални и икономически процеси в съвременното общество. Ключовите елементи на Стратегията за развитие на БАН 2018-2030 оформят и визията за развитието на ИИКТ, отразена в актуализираната през 2019 г. Стратегия за развитие на ИИКТ - БАН 2018-2030: да осъществява висококачествена научна и иновационна дейност; да изпълнява дейности от национално значение, свързани с цифровата трансформация, сигурността, качеството на живот, екологията, предизвестия за бедствия и превенция, опазване на културно-историческото наследство и други актуални обществени предизвикателства; да взаимодейства с бизнеса при разработване на високи технологии и да предлага съвременни, иновативни решения; да откликва на актуални и спешни обществени нужди, като предоставя качествени експертни становища на държавните и други институции, вкл. за активен принос на България към НАТО и ЕС; да подпомага образованието на всички нива, включително посредством интеграция с висшите училища; да подпомага възпроизводството на висококвалифицирани кадри; да допринася за повишаване на международния авторитет на страната.

Утвърдените научни тематики на института са насочени към ключови области на ИКТ: съвременни високопроизводителни изчисления; обработка на големи данни; интелигентни интерфейси (обработка на текст, реч, аудио, изображения, сензорна информация); оптимизация и интелигентно управление. ИИКТ има и значителна експертиза в областта на развитие на модели за ръководство и управление на информационни ресурси и киберустойчивост.

Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ - БАН) е създаден с решение на ОС на БАН от 01.07.2010 г. като правоприемник на Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС) със стратегическата цел: преодоляване на раздробеността на изследванията в областта на информационните и комуникационни технологии в БАН и превръщане на Института във важен национален фактор за развитието на модерните направления в областта на информационните и комуникационни технологии, чиято научноизследователска дейност е видима и значима в европейски мащаб.