ПРОЕКТО-ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

- Профил на секция
- Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН, актуализан на 26.10.2022
- Правилник за дейността на ИИКТ-БАН
- Стратегия за развитие на ИИКТ-БАН 2018-2030: отчет юли 2019 – декември 2020; отчет януари 2021 – август 2022
- Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН
- План за насърчаване на равнопоставеността на половете
- Статут на асоцииран член на ИИКТ-БАН
- Статут на гост-изследовател на ИИКТ-БАН
- Статут на гост-професор на ИИКТ-БАН
- Статут на професор емеритус на ИИКТ-БАН
- Изисквания относно количествения състав и видовете дейности, извършвани от учените в секциите на ИИКТ
- Правилник за обучение в докторантура и защита на дисертация за придобиване на ОНС „ДОКТОР” срещу заплащане в ИИКТ-БАН
- Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
- Правила за разпределяне на средствата, получени от БАН за първия етап на НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни и научни списания и отворения достъп до научна информация“
- Протоколи от заседения на Научния съвет на ИИКТ-БАН

Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН за:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Публикации ИИКТ-БАН за:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Цитирания ИИКТ-БАН за:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013