Текущи конкурси за заемане на академични длъжности

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 41 от 10.05.2024 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 15.05.2024

ИИКТ-БАН обявява конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 място за секция „Кибер-физични системи“.
Документи се приемат до 17 часа на 26.05.2024 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 26.04.2024

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един, за нуждите на секция „Паралелни алгоритми и машинно обучение с Лаборатория по невротехнологии“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 35 от 19.04.2024 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 19.04.2024

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката в 3D дигитализацията и микроструктурния анализ“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ на ИИКТ в ДВ бр. 103/12.12.2023 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Иван Георгиев Георгиев
Научно жури:
чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Невена Илиева-Литова – ИИКТ-БАН рецензия, review
проф. д-р Румен Златев Янков – ИМех – БАН рецензия, review
проф. д-р Кирил Иванов Симов – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д-р Пенчо Генов Маринов – ИИКТ-БАН становище, opinion
доц. д-р Иван Благоев Бажлеков – ИМИ – БАН становище, opinion
доц. д-р Пламена Венцеславова Златева – ИР – БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 11.04.2024

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация” на ИИКТ-БАН в ДВ бр. 103/12.12.2023 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова
Научно жури:
акад. проф. дтн Иван Петков Попчев – БАН рецензия, review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия, review
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН рецензия, review
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ-БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 03.04.2024

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи” на ИИКТ-БАН в ДВ бр. 103/12.12.2023 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Николай Иванов Стоименов
Научно жури:
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ-София рецензия, review
проф. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ-БАН рецензия, review
проф. дтн Иван Стоянов Ячев – ТУ-София становище, opinion
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ-София становище, opinion
проф. д-р Костадин Грозев Костадинов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Вера Ангелова Ангелова – ИИКТ-БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 02.04.2024

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, обявен за нуждите на секция „Интелигентни системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 95/14.11.2023 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова
Научно жури:
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Александра Иванова Грънчарова – ХТМУ рецензия, review
проф. д.н. Велислава Норева Любенова - ИР – БАН рецензия, review
проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ТУ – София становище, opinion
проф. д-р Мая Найденова Игнатова становище, opinion
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова становище, opinion
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.03.2024

ИИКТ-БАН обявява конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 място за секция „Скалируеми алгоритми и приложения с Център за високопроизводителни пресмятания“.
Документи се приемат до 17 часа на 05.04.2024 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 05.03.2024