Текущи конкурси за заемане на академични длъжности

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:
 • професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – 1 място за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни“;
 • доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
 • главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 57 от 09.07.2021). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.“

Публикувано на 13.07.2021

ИИКТ-БАН обявява две конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“
Документи се приемат до 17 часа на 23.07.2021 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 215, блок 25А на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895. Допуснатите до участие в процедурата кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване. пълен текст на обявата

Публикувано на 23.06.2021

  Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

  • професор по професионално направление 4.5. Математика, специалност Изчислителна математика (високопроизводителни методи и алгоритми) – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“;
  • професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика – 1 място за секция „Изкуствен интелект и езикови технологии“;
  • доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
  • доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“;
  • доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Комуникационни мрежи и системи – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“;
  • главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“.

  Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 45 от 28.05.2021 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

  Публикувано на 31.05.2021