Текущи конкурси за заемане на академични длъжности

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Интелигентни системи“ – един, по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, и един по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 29 от 12.04.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 18.04.2022

ИИКТ-БАН обявява конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ – 1 място и за секция "Комуникационни системи и услуги" – 1 място.
Документи се приемат до 17 часа на 04.05.2022 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2, ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 04.04.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професори по: проф. напр.4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 място за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“; проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“; доценти по: проф. напр. 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“; проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; главен асистент по проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ (бр. 21 от 15.03.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 21.03.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 02 от 07.01.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 07.01.2022