Текущи конкурси за заемане на академични длъжности

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, обявен за нуждите на секция „Кибер-физични системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Станислав Димитров Гьошев

Научно жури:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София становище opinion
проф. д-р Тодор Димитров Нешков рецензия review
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София становище opinion
проф. д.н. Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище opinion
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище opinion
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия review
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова становище opinion

резюмета-1, резюмета-2 на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 20.09.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи", обявен за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги“ на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Екатерина Ангелова Оцетова-Дудин

Научно жури:
1. доц. д-р Румен Димов Андреев – ИИКТ – БАН становище opinion
2. доц. д-р Светозар Валериев Илчев – ИИКТ – БАН становище opinion
3. проф. д-р Иван Крумов Куртев становище opinion
4. проф. д.н. Сеферин Тодоров Мирчев – ТУ – София рецензия review
5. доц. д-р Татяна Иванова Иванова – ТУ – София становище opinion
6. акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия review
7. доц. д-р Георги Валентинов Христов – РУ становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 17.09.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи", обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Владимир Николаев Иванов

Научно жури:
1. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище opinion
2. проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ рецензия review
3. проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ становище opinion
4. проф. д-р Гриша Валентинов Спасов – ТУ – София, филиал Пловдив становище opinion
5. проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика – БАН становище opinion
6. проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ – БАН рецензия review
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ – БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 13.09.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, спец. „Изчислителна математика (високопроизводителни методи и алгоритми)“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ” на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: доц. д-р Иван Димов Лирков

Научно жури:
1. чл.-кор. д.м.н. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ – БАН рецензия review
2. проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ – БАН рецензия review
3. проф. д.т.н. Иван Томов Димов – ИИКТ – БАН становище opinion
4. доц. д-р Станислав Николаев Харизанов – ИИКТ – БАН становище opinion
5. проф. д-р Наталия Тодорова Кольковска – ИМИ – БАН становище opinion
6. проф. д-р Михаил Димов Тодоров – ТУ – София рецензия review
7. доц. д.н. Миглена Николаева Колева – РУ „А. Кънчев“ становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 08.09.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:
  • професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – 1 място за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни“;
  • доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
  • главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 57 от 09.07.2021). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.“

Публикувано на 13.07.2021

ИИКТ-БАН обявява две конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“
Документи се приемат до 17 часа на 23.07.2021 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 215, блок 25А на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895. Допуснатите до участие в процедурата кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване. пълен текст на обявата

Публикувано на 23.06.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

  • професор по професионално направление 4.5. Математика, специалност Изчислителна математика (високопроизводителни методи и алгоритми) – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“;
  • професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика – 1 място за секция „Изкуствен интелект и езикови технологии“;
  • доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
  • доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“;
  • доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Комуникационни мрежи и системи – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“;
  • главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 45 от 28.05.2021 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 31.05.2021