Текущи конкурси за заемане на академични длъжности

ИИКТ-БАН обявява конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“
- по професионално направление 4.6. – 2 места за секция „Скалируеми алгоритми и приложения с Център за високопроизводителни пресмятания“;
- по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – 2 места за секция „Комуникационни системи и услуги“.
Документи се приемат до 17 часа на 02.11.2023 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 02.10.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 78 от 12.09.2023).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 12.09.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 60 от 14.07.2023). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 17.07.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
- 1 място по специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ и
- 1 място по специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 42 от 12.05.2023).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 15.05.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, обявен за нуждите на секция „Интелигентни системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 90/11.11.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Татяна Радева Радева-Стоилова
Научно жури:
1. акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия, review
2. чл.-кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
3. проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев – ТУ – София рецензия, review
4. проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН становище, opinion
5. проф. д-р Димо Георгиев Стоилов – ТУ – София становище, opinion
6. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
7. доц. д-р Валентин Матеев Матеев – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.03.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, обявен за нуждите на секция „Информационни технологии в сигурността” на ИИКТ в ДВ бр. 81/11.10.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Георги Иванов Шарков

Научно жури:
1. проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова, СУ „Св. Климент Охридски“ рецензия review
2. проф. д-р Тодор Димитров Тагарев, ИИКТ–БАН рецензия review
3. доц. д-р Велизар Матеев Шаламанов, ИИКТ–БАН становище opinion
4. проф. д-р Кирил Методиев Алексиев становище opinion
5. акад. Васил Стоянов Сгурев становище opinion
6. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова, СУ „Св. Климент Охридски“ становище opinion
7. доц. д-р Николай Тодоров Стоянов, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ становище opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 09.02.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 77/27.09.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елисавета Димитрова Тричкова-Кашъмова

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова рецензия, review
2. проф. д.т.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН рецензия, review
3. проф. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище, opinion
4. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion
5. проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН становище, opinion
6. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева – ТУ – София становище, opinion
7. проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 27.01.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ на ИИКТ в ДВ бр. 81/11.10.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Илиян Иванов Петров

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия, review
2. проф. д-р Коста Петров Бошнаков рецензия, review
3. доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН становище, opinion
4. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова – ИИКТ – БАН становище, opinion
5. проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН становище, opinion
6. проф. д.т.н. Петко Христов Петков становище, opinion
7. проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 25.01.2023