Текущи конкурси за заемане на академични длъжности

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 77/27.09.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елисавета Димитрова Тричкова-Кашъмова

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова рецензия, review
2. проф. д.т.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН рецензия, review
3. проф. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище, opinion
4. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion
5. проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН становище, opinion
6. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева – ТУ – София становище, opinion
7. проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 27.01.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ на ИИКТ в ДВ бр. 81/11.10.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Илиян Иванов Петров

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия, review
2. проф. д-р Коста Петров Бошнаков рецензия, review
3. доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН становище, opinion
4. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова – ИИКТ – БАН становище, opinion
5. проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН становище, opinion
6. проф. д.т.н. Петко Христов Петков становище, opinion
7. проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 25.01.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 място за нуждите на секция „Интелигентни системи“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 90 от 11.11.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 89

Публикувано на 15.11.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 място за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ и 1 място за секция „Информационни технологии в сигурността“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 81 от 11.10.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 11.10.2022

ИИКТ-БАН обявява конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ – 1 място. Документи се приемат до 17 часа на 31.10.2022 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 30.09.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – 1 място за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 77 от 27.09.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 29.09.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Станислав Николаев Харизанов

Научно жури:
1. проф. д-р Невена Петрова Илиева-Литова – ИИКТ-БАН рецензия, review
2. проф. д.т.н. Иван Томов Димов рецензия review
3. проф. д-р Михаил Димов Тодоров – ТУ-София рецензия, review
4. чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ-БАН становище, opinion
5. проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ-БАН становище, opinion
6. проф. д-р Румен Златев Янков – ИМех-БАН становище, opinion
7. доц. д-р Румен Костадинов Улучев – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Васил Георгиев Гуляшки

Научно жури:
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика – БАН рецензия, review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН рецензия, review
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Анета Недева Караиванова – ИИКТ-БАН становище, opinion
доц. д-р Леонид Михайлов Кирилов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ-БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“, обявен за нуждите на секция „Кибер-физични системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Найден Недков Шиваров

Научно жури:
1. проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
2. проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов рецензия, review
3. проф. Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия, review
4. проф. д-р Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище, opinion
5. проф. д-р Андон Венелинов Топалов становище, opinion
6. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов становище, opinion
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елена Боянова Лилкова

Научно жури:
проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ-БАН рецензия, review
проф. д-р Анела Николова Иванова – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия review
чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д.т.н. Иван Томов Димов становище, opinion
проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Нина Христова Пешева – ИМех-БАН становище, opinion
проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – ИББИ-БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“, обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елена Николаева Паунова-Хубенова

Научно жури:
1. проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН рецензия, review
2. проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
3. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева – ТУ–София становище, opinion
4. доц. д-р Антония Тодорова Ташева – ТУ – София становище, opinion
5. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов становище, opinion
6. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ - 1 място за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ и 1 място за нуждите на секция „Кибер-физични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 55 от 15.07.2022). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 18.07.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика (високопроизводителни методи и паралелни алгоритми)“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 46 от 21.06.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 22.06.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Интелигентни системи“ – един, по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, и един по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 29 от 12.04.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 18.04.2022

ИИКТ-БАН обявява конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ – 1 място и за секция "Комуникационни системи и услуги" – 1 място.
Документи се приемат до 17 часа на 04.05.2022 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2, ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 04.04.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професори по: проф. напр.4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 място за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“; проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“; доценти по: проф. напр. 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“; проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; главен асистент по проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ (бр. 21 от 15.03.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 21.03.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 02 от 07.01.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 07.01.2022