ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

Приемането и обучението на докторанти в ИИКТ се осъществява в следните форми: редовна и задочна докторантура по държавна поръчка, редовна и задочна докторантура срещу заплащане, докторантура на самостоятелна подготовка.
Редовната форма на обучение е с продължителност до 3 години, задочната – до 4 години, а обучението на докторантите на самостоятелната подготовка е с продължителност до 5 години.

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА

ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – за кандидати, които:

1. са български граждани;
2. са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
3. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
4. имат статут на бежанци;
5. не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, но са от българска народност.

І. Приемът в редовна и задочна докторантура по държавна поръчка се извършва с конкурс, който се обявява в Държавен вестник и на интернет страницата на БАН и на ИИКТ. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от обявяването му в Държавен вестник.

ІІ. Кандидатите подават в ИИКТ следните документи:

1. молба за допускане до конкурса;
2. автобиография по европейски образец;
3. диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея (кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа, или от положения държавен изпит) – общ успех от дипломата най-малко Много добър – 4,50;
4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България;
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Такса за кандидатстване – 40 лв. – заплаща се в ЦО-БАН – бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж, или по банков път:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG12 UNCR 9660 3120 7151 16

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ (съгласно чл. 95, ал. 8 от ЗВО) – за всички кандидати

І. Приемът в редовна и задочна докторантура срещу заплащане може да бъде на български или английски език и става с изпити без конкурс през цялата година.

ІІ. Кандидатите подават в ИИКТ следните документи:
1. молба (на български или английски език);
2. автобиография по европейски образец (на български или английски език);
3. диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея (кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа, или от положения държавен изпит) – общ успех от дипломата най-малко Много добър – 4,50;
4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България с преведена и заверена диплома в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадена, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
5. медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и за чуждите граждани заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства (легализирано, преведено и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадено, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа);
6. свидетелство за съдимост (за българските граждани);
7. кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. фактура за платена такса.
Такса за кандидатстване – 40 лв. – заплаща се в ЦО-БАН – бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж, или по банков път:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG12 UNCR 9660 3120 7151 16.

Документите могат да се подават:
• в Деловодството на ИИКТ – София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, ст. 305;
• с препоръчана пратка на адрес: София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, ИИКТ-БАН.

ІІІ. До една седмица след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, или от подаването на документите за платено обучение, редовността на документите на кандидатите се проверява от назначената за това комисия в ИИКТ, която съставя констативен протокол.

ІV. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, или от подаването на документите за платено обучение, кандидатите се уведомяват с писмо на директора на ИИКТ за допускането им до участие в конкурса, или до приемните изпити, като за недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. В уведомлението се посочват също датата, часът и мястото на провеждане на първия конкурсен изпит (по специалността) – не по-рано от един месец от уведомлението.

V. Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от датата на уведомяването да направят възражение до директора на ИИКТ.

VІ. Директорът на ИИКТ възлага на нова комисия от трима души – хабилитирани лица, да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада на комисията директорът взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаване на възражението.

VІІ. Приемните изпити са:
1. по специалността – изпитът е писмен и устен и се провежда в ИИКТ; до устен изпит се допускат получилите на писмения изпит не по-малко от Много добър (4,50); до изпит по чужд език се допускат получилите средна оценка от писмения и устния не по-малко от Много добър (4,50); изпитът за обучение по държавна поръчка е на български език, а изпитът за обучение срещу заплащане може да е на български или английски език;
2. по чужд език, избран от кандидата – изпитът се провежда в ЦО на БАН; успешно издържан е с най-малко Добър (4.00);

VІІІ. Председателят на комисията, провела изпита по специалността, изготвя доклад до Научния съвет на ИИКТ за резултатите и предложение за зачисляване на кандидатите в докторантура и определяне на научните им ръководители, които са хабилитирани лица – професор или доцент.

Х. Научният съвет взема решение за зачисляване в докторантура.

ХІ. Директорът на ИИКТ, научният ръководител и докторантът подписват договор за обучение, след което директорът на ИИКТ издава заповед за зачисляване на докторанта. При отказ на докторанта да подпише договора и при наличие на успешно преминал изпитите втори кандидат за същото място, директорът на ИИКТ прави ново предложение пред Научния съвет за зачисляване на втория кандидат.
1. договор за обучение в редовна докторантура по държавна поръчка
2. договор за обучение в задочна докторантура по държавна поръчка
3. двустранен договор за обучение в редовна или задочна докторантура срещу заплащане (на български или английски език)
4. тристранен договор за обучение в редовна или задочна докторантура срещу заплащане (на български или английски език).

ДОКТОРАНТУРА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", се извършва без изпит през цялата година. Обучението може да бъде на български или английски език.

І. Кандидатите подават в ИИКТ следните документи:
1. молба (на български или английски език)
2. автобиография по европейски образец (на български или английски език)
3. диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея
4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България с преведена и заверена диплома в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадена, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа
5. медицинско свидетелство (за чуждите граждани), издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства (легализирано, преведено и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадено, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа)
6. две снимки и копия от документите за самоличност и гражданство (за чуждите граждани)
7. списък на публикациите, ако има такива
8. документ за платена такса за кандидатстване (ако обучението е срещу заплащане)
9. проект на дисертационния труд, разработен в основната му част и библиография (на български или английски език).
Такса за кандидатстване за обучение срещу заплащане – 467 лв. – плаща се в лева по банковата сметка на ИИКТ:
Общинска банка, клон “Слатина”
IBAN: BG98SOMB91303140738701

ІІ. Кандидатът за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка докладва резултатите си пред събранието на секцията. При липса на поне 5 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията, събранието на секцията се разширява със заповед на директора на ИИКТ. Присъстващите изслушват изложението на кандидата за докторант и при положителна оценка след дискусия предлагат на Научния съвет зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка и приемане на индивидуален план за работа на докторанта, за което се съставя протокол.

ІІІ. Ръководителят на секцията представя доклад в Научния съвет за зачисляване в докторантура, към който прилага индивидуалния план за работа на докторанта и протокола от събранието на секцията.

ІV. Научният съвет взема решение по доклада за зачисляване в докторантура, като утвърждава работното наименование на темата на бъдещата дисертация, индивидуалния план за работа на докторанта и научния му ръководител.

V. Ако зачисленият докторант не е служител на ИИКТ и с организацията, в която работи, няма сключено споразумение, е необходимо да се сключи договор за обучението.

1. двустранен договор (на български или английски език);
2. тристранен договор (на български или английски език).

VІ. Въз основа на решението на Научния съвет, директорът издава заповед за зачисляване.

ДОКТОРАНТУРА ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Съгласно чл. 21, ал. 7 от ЗВО ИИКТ може да приема и обучава докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение в изпълнение на научноизследователски проект с финансиране за не по-малко от три години при условията и по реда, определени за прием на докторанти по държавна поръчка и в платено обучение, както и съгласно условията на съответния научноизследователски проект.
Конкурсите за редовна и задочна докторантура по научноизследователски проект се обявяват въз основа на решение на Научния съвет и се публикуват на интернет страницата на ИИКТ. Прекратяването им става по същия ред.
Кандидатите по конкурси за докторантура по научноизследователски проект подават документи в срок, не по-малък от един месец след публикуване на обявлението на интернет страницата на ИИКТ.
Обучението на докторантите по научноизследователски проект се осъществява по план при условията и по реда за обучение на докторанти по държавна поръчка и в платено обучение, както и в съответствие с условията на проекта, за което се подписва договор между ИИКТ, ръководителя на проекта и докторанта.
Средствата за финансиране на обучението на докторантите по научноизследователски проект, в т. ч. за стипендии и/или възнаграждения, се осигуряват от научноизследователския проект, в рамките на който се обучават. При прекратяване на научноизследователския проект обучението може да се прекрати, като последиците за страните се уреждат в договора по ал. 5. Обучението може да не се прекратява, ако средствата за финансирането му се осигурят и от други източници, в т. ч. и от бюджета на ИИКТ.

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА
на кандидати, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
Кандидатите се приемат при условията и по реда, определени в съответната спогодба или в акта на Министерския съвет, съгласувано със съответните висши училища или научни организации.
Кандидатите подават в Министерството на образованието и науката следните документи:
1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, степента на владеене на чужди езици, както и висшето училище или научната организация, в която желаят да се обучават;
2. копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен (легализиран, преведен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издаден, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа);
3. медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства (легализирано, преведено и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадено, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа);
4. списък на публикациите, ако има такива;
5. копие от документите за гражданство;
6. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България;
7. две снимки.

За кандидатите, за които се изисква издаване на виза за дългосрочно пребиваване в Република България, ИИКТ изпраща в Министерството на образованието и науката документите на одобрените от тях кандидати, както и информация относно:
1. лични данни на кандидата - имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство;
2. наименование на научната специалност, образователна и научна степен, форма и срок на обучение;
3. информация за езиковата и специализираната подготовка - степен на владеене на български език, наименование на основното звено, в което ще се проведе подготовката, продължителност на обучението;
4. годишна такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка;
5. номер на банковата сметка на ИИКТ, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка.

Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидатите за обучение в Република България и писмено уведомява за това Министерството на външните работи и дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.
Кандидатите заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид "D" и са пристигнали в Република България.

СЪВМЕСТНО РЪКОВОДСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ
ЗРАСРБ:

Чл. 5а. (1) Образователната и научна степен "доктор" може да се придобива и в условия на съвместно ръководство от български ръководител във висше училище или научна организация, получили акредитация за обучение в образователната и научна степен "доктор" от НАОА, и чуждестранен ръководител от акредитирано в съответната държава висше училище или научна организация за обучение в образователната и научна степен "доктор" или съответстващата й степен.

Чл. 5а. (2) Образователната и научна степен "доктор" по реда на ал. 1 се придобива в български и в чуждестранни висши училища и научни организации при сключен между тях договор за съвместно ръководство за обучение по ал. 1 и спазване на нормативните уредби на съответните държави и на правилниците на съответните висши училища и научни организации.

Чл. 5а. (3) Условията за прием, съвместно ръководство, разпределение на периодите на мобилност на докторанта, защитата на дисертациите и издаването на диплома се определят в правилниците на висшите училища и научните организации, които подготвят и сключват рамкови договори за съвместно ръководство за обучение по ал. 1.

Чл. 5а. (4) За извършеното обучение по реда на ал. 1 българските и чуждестранните висши училища или научни организации, които провеждат съвместното обучение, издават обща диплома за образователната и научна степен "доктор" или отделни дипломи с отбелязване в тях на съвместното ръководство.

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА
ППЗРАСРБ:

Чл. 21. (1) Министерството на образованието и науката ежегодно обявява и провежда конкурси за изпращане на докторанти - български граждани, за обучение в докторантура в чужбина при условия, посочени в междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен, и при определени от него допълнителни изисквания.

Чл. 21. (2) За обучение по ал. 1 могат да кандидатстват лица, зачислени в редовна докторантура в български висши училища или научни организации.

Чл. 21. (3) Министерството на образованието и науката уведомява съответното висше училище или научна организация за докторантите, които продължават обучението си по реда на ал. 1.

ОБУЧЕНИЕ

І. Обучението на докторантите включва следните дейности:
1. научноизследователска дейност;
2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);
3. преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални и/или международни);
4. изпити за докторски минимум;
5. разработване на докторска дисертация.

ІІ. Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план. Той се изготвя от докторантите и научните им ръководители и се обсъжда и утвърждава от Научния съвет. Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план съдържа:
1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности по години;
3. изпитите и сроковете за полагането им;
4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, конференции и други публични научни изяви;
5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд.

ІІІ. Образователната програма обхваща следните типове обучение:
1) индивидуално специализирано обучение в ИИКТ;
2) общо специализирано обучение по научни направления – съвместно от ИИКТ и от Докторантското училище към ЦО при БАН;
3) общоакадемично обучение за придобиване на езикови и компютърни умения – от Докторантското училище към ЦО при БАН.

ІV. Индивидуалното специализирано обучение се включва в годишните индивидуални планове на докторанта. Обучението завършва с изпит по конспект, приет от НС, за което докторантът получава съответен брой кредити (доклад, протокол). Изпитът се провежда от назначена от директора на ИИКТ комисия в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Отчитането на това обучение става в НС при приемане на ежегодните отчети на докторанта.

V. Общото специализирано обучение включва най-малко два курса по 30 часа, с общ базов характер за областта на темата на дисертацията на докторанта или даващи познания в интердисциплинарна област, близка до областта на темата. Курсовете завършват със зачитаща се оценка или с друга форма приета от НС. По преценка на научния ръководител докторантът може да прослуша и допълнителни курсове от одобрените, както и някои курсове, които се четат във ВУ. Курсовете се провеждат лекционно при минимален брой от 5 слушатели. При по-малък брой те се провеждат чрез консултации с лектора.

VІ. Общоакадемичното езиково обучение на докторантите се осъществява от Сектора за чуждоезиково обучение към Докторантското училище на ЦО при БАН. Езиковото обучение на докторантите от 120 часа е безплатно. Докторантите могат да прослушат и допълнителни курсове, платени на преференциални цени. Обучението завършва с изпит. Посещението на курсовете не е задължително за докторанти, които владеят добре езика. Те имат право да се явят директно на изпит в ЦО. Докторанти, които притежават валидни сертификати за владеене на език, като Cambridge, TOEFL, First (FCE), IELTS, след показване на оригинал на сертификата получават отлична оценка по езика без посещаване на езиковия курс и без явяване на изпит.

VІІ. Общоакадемичната подготовка на докторантите по компютърни умения се осигурява от Докторантското училище към ЦО при БАН. На докторантите се предлага списък от курсове и те, заедно с научните си ръководители, избират съответния курс от 30 часа. Този курс е безплатен за докторантите. Докторантите могат да прослушат и други курсове платени на преференциални цени. Курсът завършва с изпит със зачитаща се оценка. Докторант, който има необходимите познания, може да се яви директно на изпит в ЦО и да получи съответен сертификат. За докторантите в БАН се признава само сертификат, издаден от ЦО.

VІІІ. Научната програма на докторантурата се планира в годишните индивидуални планове. Отчитането на изпълнението й става ежегодно пред НС при приемане на ежегодните отчети на докторанта (атестация).

ІХ. Ежегодните отчети на докторанта (атестация) се обсъждат от събранието на секцията, при което се приема:
1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на докторанта;
2. предложение за атестация на докторанта;
3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година;
4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост се предлага конкретизация на темата или смяна на научния ръководител.
Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторанта пред събранието на секцията.
Ежегодните отчети на докторанта се утвърждават от Научния съвет.

Х. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ППЗРАСРБ редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие, като представят пред ръководителя на секцията
1. отчет за работата, извършена по дисертационния труд или докторския минимум, заверен от научния ръководител и потвърден с доказателствен материал;
2. отчет за преподавателската работа, заверен от ръководителя на катедрата.

ХІ. Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на заседанието на първичното звено за предварителното обсъждане. Промяната се извършва със заповед на директора въз основа на решение на Научния съвет по предложение на съвета на първичното звено.

ХІІ. По изключение, регламентирано в правилниците на съответното висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължаван, но не повече от една година.

ХІІІ. Докторантите имат право да прекъсват обучението си по уважителни причини в срок до една година, по майчинство – до две години. Прекъсването на докторантурата се извършва след подаване на мотивирана молба от докторанта до директора на ИИКТ с приложен документ за причината (причините). Молбата се разглежда от Научния съвет на ИИКТ и след положително решение директорът издава заповед за периода на прекъсване. За срока на прекъсването редовните докторанти запазват своите права, но не получават стипендия. НС на ИИКТ може да разреши прекъсване на една докторантура и след доклад на научния ръководител на докторанта, в случай на продължително боледуване, майчинство, сериозни семейни или други причини, вкл. и в случай на работа в чужбина по темата на дисертацията. НС взема конкретно решение относно продължителността на срока на прекъсване, но не повече от 1 година, а при майчинство до 2 години.

ХІV. При системно неизпълнение на образователната и научна програма, в т.ч. на годишните индивидуални планове и ненабиране на минималния брой кредити, НС може да прекрати докторантурата. Директорът издава заповед за отстраняване. Отстранените или самоволно напуснали редовни докторанти, приети по държавна поръчка, са длъжни да върнат получените от тях стипендии. Докторант може да бъде отстранен, ако през време на докторантурата му влезе в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

ХV. Преди изтичане на срока на докторантурата докторантът представя доклад за постигнатите от него резултати пред събранието на секцията, към която е зачислен. На събранието се приема едно от следните предложения за решение от НС:
а) докторантът да бъде отчислен с право на защита, ако е изпълнил образователната си програма от индивидуалния учебен план в съответствие с изискванията на ЦО на БАН и е провел съществена част от включените в индивидуалния план научни изследвания. В случай, че дисертацията е представена в завършен вид в рамките на срока на докторантурата, успешното разкриване на процедура за насочване към защита се приема за отчисляване с право на защита;
б) срокът на подготовка на докторанта да бъде удължен еднократно до 1 година без право на стипендия;
в) докторантът да бъде отчислен без право на защита, ако не е изпълнил изискванията на ЦО при БАН по отношение на образователната му програма, заложена в индивидуалния учебен план и/или докладваните научни резултати са неудовлетворителни.

ХVІ. В срок от един месец след изтичането на срока на докторантурата, събранието на секцията предлага на Научния съвет докторантът да бъде отчислен с право или без право на защита.

ХVІІ. Научният съвет се произнася с решение по предложението на секцията на първото си заседание след събранието на секцията. Въз основа на решението на Научния съвет директорът издава заповед за отчисляване. Докторант, който не представи в срок доклад за постигнатите от него резултати пред събранието на секцията, към която е зачислен, се отчислява без право на защита със заповед на директора.

ХVІІІ. Правото на защита може да бъде упражнено в срок, определен в правилника на съответното висше училище или на научната организация, но не по-късно от 5 години от решението на Научния съвет.