НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Г. С УЧАСТИЕТО НА ИИКТ-БАН

По процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ) http://ict.acad.bg/

Кратко описание: Изграждането на инфраструктурата ще се реализира на два етапа, включващи както следва: 1) Дейта център с капацитет над 3 PB в т.ч. управляващи сървъри и сървъри с голяма памет за работа с Big Data; първи етап на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ с микронна резолюция; 2) следващо поколение високопроизводителна изчислителна система с висока енергийна ефективност и пикова производителност над 1 PFOP; втори етап на Лаборатория за 3D дигитализация, включващ оборудване за компютърна томография със суб-микронна резолюция и динамичен фазов контраст. Новата инфраструктура ще бъде интегрирана в европейските електронни инфраструктури, като по този начин се осигурява достъп до ресурси в EGI и PRACE.
Дейността на новия ЦВП е насочена към създаване на интегрирана научно-изследователска електронна среда за решаване на актуални проблеми с висока научна и обществена значимост.

Ръководител на проекта: чл.-кор. д.м.н. Светозар Димитров Маргенов

Начало на проекта: 3 август 2018 г.

Край на проекта: 31 декември 2023 г.

Партньори

 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация)
 • Институт по математика и информатика – БАН
 • Институт по механика – БАН
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Медицински университет – София
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Институтът по статистика и математически методи в икономиката - ТУ Виена (Австрия) - асоцииран академичен партньор
 • Фраунхоферовият институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия) - асоцииран академичен партньор
 • и шест високотехнологични български компании - асоциирани индустриални партньори

По процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002-0002-С01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)

Кратко описание: Центърът за компетентност за "Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни" в приоритетно направление на ИСИС "Информатика и ИКТ" ще бъде ИКТ комплексна инфраструктура с интегрирани научно-изследователски организационни структури и със специален фокус върху прилагане на научните резултати в различни бизнес области на България. Този научноизследователски комплекс да бъде базиран върху най-съвременните научни и технологически световни достижения, международни и индустриални стандарти и най-добри бизнес практики, базирайки го върху водещите световни технологии. Към проекта са привлечени едни от най-изявените национални научни работници в областта на ИКТ инфраструктури за дигитализация на икономиката, базирани на Големи данни, като са привлечени и елитни специалисти от Европа, създавайки не само национална критична маса от учени от високо ниво и технологични разработчици, с добре дефинирана организационна структура и собствени изследователски и иновационни програми, но и създавайки център за компетентност уникален по своята същност и научни изследвания за Европа. Предвижданата структура на ЦК-ДИГД ще извършва от една страна научни изследвания, а от друга ще създава иновативни решения, които ще осигуряват развитието на фирмите и организациите в България да осъществяват дигитализация на своята дейност с прилагане на ИКТ в среда на Големи данни. Дигитализирането на основни икономически области с прилагане на ИКТ средства и Големи данни ще създаде огромен национален потенциал за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика. В изпълнение на посочените дейности ще бъде създадена инфраструктура (съоръжения, ресурси и услуги за научната общност) за провеждане на научни изследвания и по-конкретно - научно оборудване, архиви и структурирана научна информация, обединени в облачна структура, обезпечени с необходимите за функциониране на системата хардуер и софтуер.

Ръководител на проекта: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

Начало на проекта: 30. 03. 2018 г.

Край на проекта: 11.2023 г.

 • УНСС – Водеща организация
 • ТУ Габрово - партньор
 • ИУ Варна - партньор
 • Русенски университет „Ангел Кънчев" - партньор
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - партньор
 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН – партньор
 • „Ваптех“ ЕООД – асоцииран партньор
 • Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – асоцииран партньор