ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

Класификация на специалностите на научните работници
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
Правилник за дейността на Комисията по академична етика