ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН

На 09.10.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игри“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Валентина Тодорова Терзиева-Богойчева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ-БАН рецензия, review
проф. д-р Милен Йорданов Петров – СУ „Св. Кл.Охридски“ становище, opinion
проф. д-р Евгения Петрова Ковачева – УниБИТ рецензия, review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН становище, opinion
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 14.09.2023

На 25.09.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на надеждностните характеристики на отказоустойчива разпределена система за работа в реално време с настройваема надеждност” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Едита Ананиева Джамбазова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Васил Сгурев рецензия, review
акад. Кирил Боянов становище, opinion
чл.-кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д-р Иван Крумов Куртев становище, opinion
доц. д-р Петър Тонев Попов – City University of London рецензия, review
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 08.09.2023

На 21.06.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачи“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Стефка Стоянова Фиданова. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
чл.кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д.т.н. Иван Томов Димов рецензия, review
проф. д-р Петя Дойчева Копринкова – ИИКТ – БАН становище, opinion
акад. д.т.н. Иван Петков Попчев рецензия, review
акад. д.т.н. д.м.н. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище, opinion
проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 07.06.2023

На 29.05.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Алгоритми за безконфликтно разписание на пакетен комутатор с матричен преключвател“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ташо Димитров Ташев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
чл.кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ становище, opinion
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаб. по телематика – БАН рецензия, review
доц. д-р Стоян Атанасов Порязов – ИМИ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 15.05.2023

На 27.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед Чикуртева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия, review
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Румен Трифонов Иванов – ТУ – София становище, opinion
доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет – Стара Загора становище, opinion
доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 10.03.2023