ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН

На 29.05.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Алгоритми за безконфликтно разписание на пакетен комутатор с матричен преключвател“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ташо Димитров Ташев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
чл.кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ становище, opinion
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаб. по телематика – БАН рецензия, review
доц. д-р Стоян Атанасов Порязов – ИМИ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 15.05.2023

На 27.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед Чикуртева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия, review
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Румен Трифонов Иванов – ТУ – София становище, opinion
доц. д-р Генчо Василев Вълчев – Тракийски университет – Стара Загора становище, opinion
доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 10.03.2023