ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН

На 17.09.2021 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари или наводнения“, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Стефан Костадинов Стефанов.

Заседанието ще се проведе дистанционно, в платформата Google Meet:
17 септември 2021 г. (петък), 10:00 – 12:00 ч.
Присъединяване с Google Meet: meet.google.com/cqn-uhow-ucv

Научно жури:
доц. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН рецензия review
доц. д.н. Иван Драгов Тренчев – ЮЗУ „Неофит Рилски“ становище opinion
доц. д-р Лиан Любенов Неделчев – ИОМТ – БАН становище opinion
проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ – БАН рецензия review
проф. д-р Петя Дойчева Копринкова-Христова – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 01.09.2021

На 16.07.2021 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Иван Иванов Благоев.

Научно жури:
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов ЛТ-БАН становище opinion
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Велизар Матеев Шаламанов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 29.06.2021

На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов. Заседанието ще се проведе в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев – пенсионер рецензия review
проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ-БАН становище opinion
проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.06.2021

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD - Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09
Meeting ID: 967 0622 1748, Passcode: 83CDQd

Научно жури:
проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ-София рецензия review
проф. д-р Идилия Александрова Бачкова – ХТМУ-София становище opinion
проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.02.2021