ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН

На 27.05.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за вземане на решения за управление на процеси в Инфраструктурната библиотека за информационни технологии (Information Technology Infrastructure Library)“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ясен Руменов Митев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.н. Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Васил Георгиев Гуляшки – ИИКт – БАН становище, opinion
доц. д-р Александър Иванов Шикаланов – УниБИТ становище, opinion
проф. д-р Евгения Петрова Ковачева – УниБИТ становище, opinion
доц. д-р Александър Костадинов Ценов – ВУТП рецензия, review
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 13.05.2024

На 10.04.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Влияние на субективния фактор в системите за вземане на решения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Екатерина Спасова Цопанова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Иван Крумов Куртев рецензия, review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Август Йорданов Иванов – ИР – БАН становище, opinion
доц. д-р Татяна Радева Радева-Стоилова – ИИКТ – БАН становище, opinion
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 25.03.2024

На 02.04.2024 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Многофункционална учебна мобилна роботизирана платформа” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани ситеми за обработка на информация и управление, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Станислав Йовчев Йовков. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Марин Симеонов Маринов – ВВВУ рецензия, review
доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Стефан Савов Билидеров – ВВВУ становище, opinion
доц. д-р Мартин Миленов Камбушев – ВВВУ становище, opinion
проф. д-р Костадин Костадинов – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 18.03.2024

Защитата се отменя по здравословни причини. Публикувано на 25.03.2024

На 02.04.2024 г., от 11:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Многоцелеви телеуправляем сервизен робот“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Петко Иванов Стоев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
доц. д-р Мартин Миленов Камбушев – ВВВУ рецензия, review
доц. д-р Станислав Димитров Гьошев – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Стефан Савов Билидеров – ВВВУ становище, opinion
проф. д-р Марин Симеонов Маринов – ВВВУ становище, opinion
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 18.03.2024

На 21.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimization methods for machine learning applications“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Емилиано Максим Манколи (Emiliano Maksim Mankolli). Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Кирил Иванов Симов – ИИКТ–БАН рецензия, review
доц. д-р Леонид Михайлов Кирилов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ–БАН становище, opinion
проф. д-р Магдалена Златкова Гарванова - УниБИТ рецензия, review
проф. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ - София становище, opinion
abstract, дисертация

Публикувано на 6.03.2024

На 12.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съвременните сателитни комуникационни системи и иновативни методи за повишаването на ефективността им” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Живков Терзиев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Стоилов рецензия, review
проф. д-р Румен Трифонов – ТУ - София рецензия, review
проф. д.т.н. Иван Ячев становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Малаков – ТУ - София становище, opinion
доц. д-р Денис Чикуртев – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 23.02.2024

На 12.03.2024 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интеграция и синергия между информационно-комуникационните технологии и съвременното банкиране” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Милвина Тодорова Терзиева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.т.н. Красимира Стоилова рецензия, review
проф. д-р Румен Трифонов – ТУ - София рецензия, review
проф. д.т.н. Иван Ячев становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Малаков – ТУ - София становище, opinion
доц. д-р Денис Чикуртев – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 23.02.2024

На 01.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за изследване и реализация на хардуерни решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Георгиев Марков. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия, review
проф. д-р Иван Крумов Куртев – ТУ-София рецензия, review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 14.02.2024