ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН

На 20.12.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в банковото дело“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Славияна Стоилова Данаилова-Велева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия, review
акад. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ становище, opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН становище, opinion
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, bstract, дисертация

Публикувано на 6.12.2022

На 19.12.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за приложение на виртуална и добавена реалност в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Пламен Димитров Петров. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаб. по телематика – БАН становище, opinion
проф. д-р Десислава Панева-Маринова – ИМИ – БАН становище, opinion
проф. д-р Георги Петров Димитров – УниБИТ рецензия, review
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, bstract, дисертация

Публикувано на 2.12.2022

На 18.11.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в правораздаването“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Христо Константинов Блидов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев рецензия, review
акад. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН (становище, opinion) становище, opinion
проф. д-р Евдокия Николова Сотирова – БУ „Проф. Асен Златаров“ становище, opinion
проф. д-р Мария Гавраилова Славова – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия, review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 3.11.2022

На 12.07.2022 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни мрежи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Петър Росенов Томов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Коста Петров Бошнаков становище, opinion
проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БА становище, opinion
доц. д-р Татяна Владимирова Атанасова – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 23.06.2022

На 17.05.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съставни числени методи и скалируеми блочни алгоритми“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Изчислителна математика“, професионално направление 4.5. Математика, на Димитър Георгиев Славчев. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл. 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
доц. д-р Кирил Стоянов Щерев – ИМех – БАН рецензия, review
проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – ИМИ – БАН становище, opinion
доц. д.н. Миглена Николаева Колева – РУ „Ангел Кънчев“ становище, opinion
проф. д-р Иван Димов Лирков – ИИКТ – БАН рецензия, review
проф. д-р Пенчо Генов Маринов – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 03.05.2022

На 10.05.2022 г., от 11:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за технологична диагностика на автоматични машини и линии“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Миглена Маринова Панева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София становище, opinion
проф. д-р Станчо Петков Петков – ИМСТЦХА – БАН становище, opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 26.04.2022

На 10.05.2022 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни технологии за повишаване ефективността при производство на тръбна мебел“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Петър Павлов Панев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София становище, opinion
проф. д-р Станчо Петков Петков – ИМСТЦХА – БАН становище, opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 26.04.2022

На 19.04.2022 г., от 10:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии за интелигентни домове“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Росен Симеонов Петров. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 30.03.2022

На 19.04.2022 г., от 11:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентно управление на източници на топлинна енергия“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, на Милена Бисерова Харалампиева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ – София рецензия, review
проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище, opinion
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 30.03.2022

На 14.04.2022 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод и модели за разработка на системи за информационна сигурност в организации” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Иван Костадинов Гайдарски. Заседанието ще се проведе присъствено в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) и дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Dissertation - Ivan Gaidarski
Time: Apr 14, 2022 10:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82144373650?pwd=VU43OHpQeGRxMzM0L2RObVdVSTFJQT09 Meeting ID: 821 4437 3650
Passcode: Ny7ME5

Научно жури:
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия, review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика – БАН становище, opinion
проф. д-р Румен Иванов Трифонов – ТУ – София становище, opinion
проф. д-р Тодор Димитров Тагарев – ИИКТ – БАН рецензия, review
доц. д-р Светозар Валериев Илчев – ИИКТ – БАН становище, opinion

автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 30.03.2022

На 15.02.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метаевристични методи за решаване на задачи за разкрояване“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“, на Георги Евтимов Евтимов. Заседанието ще се проведе присъствено - в зала 2 в сутерена на бл. 25А (ул. „Акад. Г. Бончев“), и дистанционно: https://meet.google.com/cqk-hpcc-wfr

Научно жури:
чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН рецензия review
проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН становище opinion
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ – София становище opinion
проф. д.т.н. Иван Томов Димов рецензия review
доц. д-р Леонид Михайлов Кирилов – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 01.02.2022

На 17.09.2021 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари или наводнения“, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Стефан Костадинов Стефанов.

Заседанието ще се проведе дистанционно, в платформата Google Meet:
17 септември 2021 г. (петък), 10:00 – 12:00 ч.
Присъединяване с Google Meet: meet.google.com/cqn-uhow-ucv

Научно жури:
доц. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН рецензия review
доц. д.н. Иван Драгов Тренчев – ЮЗУ „Неофит Рилски“ становище opinion
доц. д-р Лиан Любенов Неделчев – ИОМТ – БАН становище opinion
проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ – БАН рецензия review
проф. д-р Петя Дойчева Копринкова-Христова – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 01.09.2021

На 16.07.2021 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Иван Иванов Благоев.

Научно жури:
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов ЛТ-БАН становище opinion
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Велизар Матеев Шаламанов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 29.06.2021

На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов. Заседанието ще се проведе в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев – пенсионер рецензия review
проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ-БАН становище opinion
проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.06.2021

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD - Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09
Meeting ID: 967 0622 1748, Passcode: 83CDQd

Научно жури:
проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ-София рецензия review
проф. д-р Идилия Александрова Бачкова – ХТМУ-София становище opinion
проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ-БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.02.2021