ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН

На 12.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съвременните сателитни комуникационни системи и иновативни методи за повишаването на ефективността им” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Живков Терзиев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Стоилов рецензия, review
проф. д-р Румен Трифонов – ТУ - София рецензия, review
проф. д.т.н. Иван Ячев становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Малаков – ТУ - София становище, opinion
доц. д-р Денис Чикуртев – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 23.02.2024

На 12.03.2024 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интеграция и синергия между информационно-комуникационните технологии и съвременното банкиране” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Милвина Тодорова Терзиева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
проф. д.т.н. Красимира Стоилова рецензия, review
проф. д-р Румен Трифонов – ТУ - София рецензия, review
проф. д.т.н. Иван Ячев становище, opinion
проф. д.т.н. Иво Малаков – ТУ - София становище, opinion
доц. д-р Денис Чикуртев – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 23.02.2024

На 01.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за изследване и реализация на хардуерни решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Георгиев Марков. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Научно жури:
акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия, review
проф. д-р Иван Крумов Куртев – ТУ-София рецензия, review
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН становище, opinion
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 14.02.2024