НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 - 2020 Г. С УЧАСТИЕТО НА ИИКТ-БАН

Проект: BG16RFOP002-1.005-0314-C01
„Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни”

Кратко описание: ИКОМ ООД е най-големия доставчик на телематични услуги и интелигентни транспортни системи в България. Дружеството разполага с богато продуктово портфолио и предлага множество решения, като: решения за автоматизирана градска мобилност (AVL; VMS; PTISPS; AFC; RTPI и др.); UBI решения на база експлоатация за застрахователни компании; автоматизирана система за спешно повикване (eCall); GPS решения за фирмени автопаркове; GPS решения за интелигентни транспортни системи и др.
С оглед разширяване на портфолиото от предлагани продукти и в отговор на таргетираната пазарна ниша, притежаваща изключителен потенциал за развитие, ИКОМ ООД в партньорство с ИИКТ-БАН планира да разработи по настоящия проект прототип на IoT (Интернет на нещата) платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на обработвани релевантни реални телематични данни.
По своята информационно-технологична същност, прототипът на разработвания по проекта иновативен продукт ще бъде IoT софтуерна платформа, която на базата на използване на BigData технологични средства и методи ще може да обработва реално-временни данни събирани от милиони автомобили и да предоставя разнообразна аналитична информация на потребителите, държавните органи и различни частни и обществени организации.
Вземайки предвид същността на разработваната по проекта продуктова иновация (услуга), проектът е изцяло насочен към областта на ИКТ и информатика от ИСИС, приоритетно направление-Big Data, Grid and Cloud Technologies.
В резултат изпълнението на проекта е планирано постигане на ниво на технологична готовност TRL 8 - Завършена и сертифицирана система.

Бенефициент: ИКОМ ООД

Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

Обща стойност: 603 333.33 лв.

Начало: 16. 08. 2018 г.

Край: 16. 08. 2020 г.

Проект: BG16RFOP002-1.005-0256-C01
"Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда"

Кратко описание: Проектът има за цел да осигури всички научноизследователски и развойни дейности, нужни за разработването и тестването в операционна среда на прототип на уеб базирана платформа „Моите гаранции“. Подкрепяната по проекта иновация представлява специализиран програмен продукт - уеб базирана платформа, чиято цел е да предлага строго специфични услуги както на купувачите, така и търговците. Чрез платформата ще се постигне ускорено, бързо достъпно и изцяло автоматизирано управление на всички дейности по гаранционното обслужване, без значение на страната по този процес – ползващия или предоставящия гаранционно обслужване.

Бенефициент: АЙСИДЖЕН ООД

Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

Обща стойност: 623 470.00 лв.

Начало: 30. 05. 2018 г.

Край: 30. 05. 2020 г.

Проект: BG16RFOP002-1.005-0197-С01
"Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД"

Кратко описание: Повишаване на иновационния капацитет и дейност на "БТК" ЕАД в тематична област "ИКТ и информатика", направление "Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/ управление" от ИСИС, чрез разработването на продуктова (услуга) иновация, а именно телекомуникационна услуга с работно наименование "Единен офис".По своята същност това ще е телекомуникационна услуга, която има за цел да осигури водещи в индустрията надеждност, сигурност, ефективност в разговорите, позволяваща осъществяването на комуникация, независимо от крайното устройство и инфраструктура (SIP телефон, таблет, компютър, мобилен телефон и др.). Същевременно с разработването на Единен офис ще се предоставя уникалната възможност за осъществяване на видео и гласово сътрудничество и конференции чрез лицево и гласово разпознаване на участниците в конференцията. Допълнително, чрез предвидените функционалности за трансфериране на реч към текст и електронно подписване с електронен подпис в клауд среда на гененрирания документ, виртуални срещи за изготвяне на общо решение, както и възможностите за автентификация на решения от виртуалните срещи ще се трансферират изцяло в дигитален вид.

Бенефициент: "БТК" ЕАД

Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

Обща стойност: 1 538 331.57 лв., от които 849 928.17 лв. европейско и 149 987.35 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30. 05. 2018 г.

Край: 30. 05. 2020 г.