начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

проекти, семинари и международно сътрудничество


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ИИКТ-БАН

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.
С УЧАСТИЕТО НА ИИКТ-БАН


Проект: BG16RFOP002-1.005-0314-C01
„Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни”

Бенефициент: ИКОМ ООД
Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН
Обща стойност: 603 333.33 лв.
Начало: 16.08.2018
Край: 16.08.2020


Проект: BG16RFOP002-1.005-0256-C01
"Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда"

Проектът има за цел да осигури всички научноизследователски и развойни дейности, нужни за разработването и тестването в операционна среда на прототип на уеб базирана платформа „Моите гаранции“. Подкрепяната по проекта иновация представлява специализиран програмен продукт - уеб базирана платформа, чиято цел е да предлага строго специфични услуги както на купувачите, така и търговците. Чрез платформата ще се постигне ускорено, бързо достъпно и изцяло автоматизирано управление на всички дейности по гаранционното обслужване, без значение на страната по този процес – ползващия или предоставящия гаранционно обслужване.

Бенефициент: АЙСИДЖЕН ООД
Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН
Обща стойност: 623 470.00 лв.
Начало: 30.05.2018
Край: 30.05.2020


Проект: BG16RFOP002-1.005-0197-С01
"Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД"

Главна цел: Повишаване на иновационния капацитет и дейност на "БТК" ЕАД в тематична област "ИКТ и информатика", направление "Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/ управление" от ИСИС, чрез разработването на продуктова (услуга) иновация, а именно телекомуникационна услуга с работно наименование "Единен офис".
Бенефициент: "БТК" ЕАД
Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН
Обща стойност: 1 538 331.57 лв., от които 849 928.17 лв. европейско и 149 987.35 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.05.2018
Край: 30.05.2020