НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 - 2020 Г. С УЧАСТИЕТО НА ИИКТ-БАН

Проект BG16RFOP002-1.005-0314-C01 „Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни”
Бенефициент: ИКОМ ООД
Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Обща стойност: 603 333.33 лв.
Начало: 16.08.2018 г.
Край: 16.08.2020 г.

Проект BG16RFOP002-1.005-0256-C01 "Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда"
Бенефициент: АЙСИДЖЕН ООД
Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Обща стойност: 623 470.00 лв.
Начало: 30.05.2018 г.
Край: 30.05.2020 г.

Проект BG16RFOP002-1.005-0197-С01 "Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД"
Бенефициент: "БТК" ЕАД
Партньор: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
Обща стойност: 1 538 331.57 лв., от които 849 928.17 лв. европейско и 149 987.35 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.05.2018 г.
Край: 30.05.2020 г.