Контакти

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, 1113 - София, България, БЪЛГАРИЯ
e-mail: iictbas.bg

ДИРЕКТОР: проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова

Телефон: (02) 979 6611, (02) 870 8494
Факс: (02) 870 72 73
e-mail: galia@lml.bas.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР: Силвия Теодосиева

Телефон: (02) 979 6611, (02) 870 8494
Факс: (02) 870 72 73
e-mail: iict@bas.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР: проф. д-р Геннадий Агре

Телефон: (02) 979 2913
e-mail:agre@iinf.bas.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР: проф. д-р Тодор Гюров

Телефон: (02) 979 6639
e-mail:gurov@parallel.bas.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР: доц. д-р Николай Стоименов

Телефон: (02) 979 2915
e-mail: nikolay.stoimenov@iict.bas.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ: чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов

Телефон: (02) 979 6641
е-mail:margenov@parallel.bas.bg

НАУЧЕН СЕКРЕТАР: проф. д-р Анета Караиванова

e-mail:anet@parallel.bas.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА УЧЕНИТЕ: доц. д-р Иван Георгиев

e-mail: ivan.georgiev@parallel.bas.bg

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КАЛУШКА СТАМОВА

Телефон: (02) 979 66 02; (02) 873 74 86
e-mail: stamova@bas.bg