НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

Тематика

Утвърдените научни тематики на Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН са насочени към постигането на радикален прогрес и развитие на иновативни приложения в такива ключови области на ИКТ като:

  • Съвременни изчисления: очакваните иновативни резултати са свързани с разработка на ефективни средства за анализ на надеждността на компютърни модели с голяма размерност, високопроизводителни алгоритми за паралелна обработка и суперкомпютърни приложения, устойчиви (робастни) методи и алгоритми за микроструктурен анализ на материали и тъкани на базата на 3D изображения с висока резолюция; създаване на персонализирани биомедицински приложения; надеждни и ефективни модели за контрол върху замърсяване/възстановяване на околната среда и др.
  • „Големи” данни: очакваните иновативни резултати са свързани с изграждане на високопроизводителни инфраструктури за обработка на големи по обем, тип и вариативност данни, постъпващи от разнообразни входни устройства (3D компютърен томограф, термокамера, високоскоростна камера и др.), които ще позволят разработването на нови методи, средства и приложения, използващи „големи” данни в такива проблемни области като съхраняване и опазване на културното наследство, разработка на нови наноматериали и др.
  • Интелигентни интерфейси: иновативните резултати се очакват от решаването на задачи с голяма изчислителна сложност, свързани с обекти от реалния живот или от Интернет, които ще позволят разработването на усъвършенствани средства за обработка на текстови хранилища, семантични мрежи, за анализ и синтез на реч; създаване на нови, ефективни методи и алгоритми за мултифункционални интерфейси, базирани на проследяване на движения на очите, разпознаване на жестове, мимика, езика на тялото и т.н., както и нови методи и алгоритми за обработка на информация от хиперспектрални камери, акустични решетки, инерционни сензори и други устройства.
  • Оптимизация и интелигентно управление: иновативните резултати се очакват от решаване на задачи в такива области като интелигентна диагностика и вземане на решения, разпределени управляващи системи, оптимизационни методи и алгоритми, йерархични многонивови модели и алгоритми за управление на сложни системи и др. Разработват се нови модели и аналитични методи за оценка и управление на киберсигурност, както и на инструменти за поддръжка на развитието на отделни компоненти на способностите за киберсигурност.