ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

ТАКСИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ ДОКТОРАНТИТЕ

Такси за кандидатстване

Такси за обучението в докторантура

Такса за провеждане на процедура по защита на дисертация за придобиване на ОНС „доктор”, която е резултат от докторантура срещу заплащане

При удължаване на срока на докторантурата срещу заплащане, докторантът заплаща такса в размер пропорционален на срока на удължението.

Докторантите на самостоятелна докторантура, които са служители на БАН или има сключено споразумение на БАН или ИИКТ с организацията, в която докторантът работи, не плащат такса за обучение.

От заплащане на такси за обучение се освобождават:
1. лица, които са кръгли сираци;
2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
3. военноинвалиди и военнопострадали;
4. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;
5. курсантите във висшите военни училища;
6. докторантите през последните две години на докторантурата;
7. студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване;
8. студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Българи, живеещи извън Република България, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.