Орган за контрол

ИЗВЪРШВА КОНТРОЛ НА:
- Електрически съоръжения и устройства от цифров, електронен, електрически и електромеханичен тип; Машини; Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; Спомагателни и комплектуващи устройства и съставни части за тях по параметри:
входен ток; толеранси на напрежението; номинална мощност; функционална годност; защити от претоварване; съпротивление на изолацията; якост на изолацията; токове на утечка; преходно съпротивление; изолационни разстояния; маркировка; степени на защита; акустичен шум; прегряване; конструктивни параметри; механична безопасност; топлоустойчвост; студоустойчивост; влагоустойчивост; електромагнитна съвместимост - ниво на генерираните електромагнитни смущения.
- Електрически уредби и съоръжения до 1000V по параметри:
ефективност на зануляването в електрически уредби и съоръжения - общо състояние на електрическата уредба, общо съпротивление на неутралния (нулев проводник), импеданс на контура "фаза - защитен проводник"; ефективност на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации - съпротивление на заземителя, импулсно съпротивление на мълниезащитна заземителна инсталация; съпротивление на изолацията.
- Физически параметри на работната среда по параметри:
температура, отн. влажност и скорост на движение на въздуха, осветеност, акустичен шум и вибрации.

Сертификат за акредитация Заповед за преакредитация

ПРОЦЕДУРА - Жалби и възражения

Състав

- ВЛАДИМИР БОНЕВ - ръководител, Тел. (02) 8736055, e-mail: vladich@mail.bg
- д. физ. ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ, Тел.: (02) 8736055, Факс: (02) 8723 905, e-mail: eangelov@mail.bg
- н.с. I ст. МАРИАНА ЗУРКОВА, Тел.: (02) 8736055, Факс: (02) 8723905, e-mail: mzourkova@mail.bg
- СВЕТЛАНКА БОЯДЖИЕВА, Тел.: (02) 8736055, e-mail: svet47@mail.bg
- ВЛАДО МЛАДЕНОВ, Тел.: (02) 8736055, e-mail: okaib@mail.bg
- техник ОГНЯН ХРИСТОВ, Тел.: (02) 8736055, e-mail: okaib@mail.bg

Адрес

Бул. Цариградско шосе 125, Бл. 2, София 1113, България

Лице за контакт

н.с. Мариана Зуркова, Тел.: (02) 8736055, Факс: (02) 8723905, e-mail: mzourkova@mail.bg