ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

Образователната и научна степен "доктор" се присъжда на лица, които притежават образователно-квалификационната степен "магистър" и отговарят на минималните национални изисквания, след обучение в докторантура и успешна защита на дисертационен труд.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Докторантът представя дисертацията си на научния си ръководител със следните документи:
Ако обучението в докторантура е на български език:
1 екземпляр на хартия:
1. заявление на български до научния ръководител с входящ номер;
2. дисертация на български или английски с подписана декларация за оригиналност на български или английски;
3. автореферат на български;
4. автореферат на английски;
5. копие от заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл);
6. списък на отпечатани научни публикации по темата на дисертацията;
7. копия на отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията;
8. справка за изпълнението на минималните изисквания (по проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
9. мнение на хабилитирани лица (не е задължително);
10. други материали по прeценка на докторанта.
Ако обучението в докторантура е на английски език:
1 екземпляр на хартия:
1. заявление на английски до научния ръководител с входящ номер;
2. дисертация на английски с подписана декларация за оригиналност на английски;
3. автореферат на английски;
4. копие от заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл);
5. списък на отпечатани научни публикации по темата на дисертацията;
6. копия на отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията;
7. справка за изпълнението на минималните изисквания (по проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
8. мнение на хабилитирано лице (задължително);
9. други материали по прeценка на докторанта.

ІІ. Научният ръководител преценява готовността за защита, като е длъжен да се произнесе в едномесечен срок от представянето на дисертацията.

ІІІ. При положителна оценка за готовността за защита научният ръководител представя доклад до ръководителя на секцията за обсъждане от събранието на секцията на предложението му за откриване на процедура за предварително обсъждане. Ръководителят на секцията организира обсъждането в 7-дневен срок от датата на доклада на научния ръководител.

ІV. В случай, че научният ръководител е и ръководител на секцията, такъв доклад не е необходим, а той организира обсъждането не по-късно от 1 месец от представянето на дисертацията.

V. При отрицателна оценка на научния ръководител, както и при непроизнасяне в едномесечен срок, докторантът може, чрез доклад до ръководителя на секцията, регистриран с входящ номер в деловодството, да отнесе въпроса за разглеждане от събранието на секцията, което се произнася окончателно за готовността за защита. Ръководителят на секцията свиква събрание в 15-дневен срок от датата на доклада на докторанта.

VІ. При положително решение за откриване на процедура за предварително обсъждане, събранието на секцията взема решение и кои външни хабилитирани учени да бъдат поканени на предварителното обсъждане, с цел на него да присъстват поне 5 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията и/или в свързана с нея област, от които поне 3-ма са професори или доктори на науките, както и за датата на провеждането му. Ръководителят на секцията представя с доклад до директора на ИИКТ взетите решения, към който прилага копие на протокол от обсъждането. Директорът издава заповед за насрочване на предварителното обсъждане, което не може да е по-рано от 10 дни след датата на издаване на заповедта.

VІІ. При предварителното обсъждане на дисертацията събранието на секцията взема решение за готовността за защита пред научно жури. При положително решение събранието на секцията обсъжда и прави предложение за състава на научното жури и дата на защитата. При обсъждането на състава на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури. Научният ръководител и докторантът задължително участват в обсъждането на състава на научното жури и могат да дават свои предложения за членове. При отрицателно решение за готовността за защита пред научно жури, събранието на секцията предлага доработване или преработване на дисертацията в рамките на 6 месеца.

VІІІ. В 14-дневен срок след положителното решение на събранието на секцията за готовността за защита пред научно жури докторантът представя на ръководителя на секцията:
Ако обучението в докторантура е на български език:
А. На хартия:
1. заявление на български до ръководителя на секцията;
2. 2 екземпляра дисертация на български или английски с подписана декларация за оригиналност на български или английски;
3. 5 екземпляра автореферат на български език;
4. 2 екземпляра автореферат на английски език;
5. документ за платена такса (ако защитата е срещу заплащане).
Б. 1 електронен носител със:
1. заявление на български до ръководителя на секцията – сканирано в pdf формат;
2. дисертация на български или английски – в pdf формат;
3. подписана декларация за оригиналност на български или английски – сканирана в pdf формат;
4. автореферат на български – в pdf формат;
5. автореферат на английски – в pdf формат;
6. заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл) – сканирани в pdf формат;
7. списък на отпечатани научни публ. по темата на дисертацията – в doc формат;
8. отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията – в pdf формат;
9. справка за изпълнението на минималните изисквания – в doc формат;
10. мнение на хабилитирани лица (не е задължително) – сканирани в pdf формат;
11. други материали по прeценка на докторанта – сканирани в pdf формат;
12. автореферат на български без номериране на страниците – в pdf формат;
13. автореферат на английски без номериране на страниците – в pdf формат.
В. 5 електронни носители като т. Б, без т. 12 и т. 13.
Ако обучението в докторантура е на английски език:
І. На хартия:
1. заявление на английски до ръководителя на секцията;
2. 2 екземляра дисертация на английски с подписана декл. за ориг. на английски;
3. 5 екземпляра автореферат на английски език;
4. документ за платена такса (ако защитата е срещу заплащане).
ІІ. 1 електронен носител със:
1. заявление на английски до ръководителя на секцията – сканирано в pdf формат;
2. дисертация на английски – в pdf формат;
3. подписана декларация за оригиналност на английски – сканирана в pdf формат;
4. автореферат на английски – в pdf формат;
5. заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл) – сканирани в pdf формат;
6. списък на отпечатани научни публ. по темата на дисертацията – в doc формат;
7. отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията – в pdf формат;
8. справка за изпълнението на минималните изисквания – в doc формат;
9. мнение на хабилитирани лица (не е задължително) – сканирани в pdf формат;
10. други материали по прeценка на докторанта – сканирани в pdf формат;
11. автореферат на английски без номериране на страниците – в pdf формат.
ІІІ. 5 електронни носители като т. ІІ, без т. 11.
В същия срок докторантът може да представи и искането по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ до Научния съвет за замяна на един член на журито с друг от съответната квота.

ІХ. Ръководителят на секцията представя доклад до директора на ИИКТ за взетите решения от предварителното обсъждане, към който прилага копие на протокола от обсъждането. При положително решение към доклада се прилагат и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ, а външните членове и за това, че са външни членове по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ППЗРАСРБ. При предложение за състав на научно жури директорът насочва доклада за разглеждане от Научния съвет след представяне от докторанта на необходимите екзепляри от дисертацията и автореферата.
Журито е петчленно. Най-малко един от членовете му е професор и най-малко трима са външни за ИИКТ. Научният ръководител не може да бъде член на журито. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

Х. Въз основа на решението на събранието на секцията, Научният съвет в срок не по-късно от един месец след предложението утвърждава научното жури и прави предложение до директора на ИИКТ да определи състава му и датата на защита. В 7-дневен срок от предложението на Научния съвет директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, датата на защита и насрочва първото заседание на журито.
ХІ. На първото си заседание научното жури:
1. избира свой председател – вътрешен член на журито;
2. взема решение за допускане, или недопускане на кандидата до защита;
3. определя двама рецензенти за допуснатия кандидат.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ХІІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до три месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в дисертационния труд, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство в оценяваната дисертация. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от 7 дни след изтичането на срока по чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ. Когато научното жури е приело решение за наличие на плагиатство в оценявания труд, кандидатът за придобиване на образователната и научна степен "доктор" не се допуска до защита на дисертационния труд.

ХІV. Не по-късно от 7 дни след изтичането на срока по чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват: авторефератът на дисертацията и рецензиите и становищата от членовете на журито – на български и английски език, дисертацията – на български език (на английски – ако е оригиналният език на дисертацията), като част от съобщение за деня, часа и мястото на откритото заседание на журито за защита на дисертацията. Откритото заседание на журито се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуване на съобщението за него. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ се публикува и решението на научното жури относно наличието или липсата на плагиатство в дисертацията. Едновременно с публикуването на решението председателят на журито уведомява за него кандидата и писмено по електронната поща.

ХV. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ кандидатът може да оспори решението на научното жури пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението.

ХVІ. Провеждане на откритото заседание на журито за защита на дисертацията (протокол).
За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки.

ХVІІ. Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.

ХVІІІ. Образователната и научна степен "доктор" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно и е безсрочна и важи на територията на цялата страна.