УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ – БАН

СЪДЪРЖАНИЕ

Заемане на академичните длъжности „АСИСТЕНТ“, „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, „ДОЦЕНТ“, „ПРОФЕСОР
Заемане на академична длъжност без конкурс и избор
Освобождаване от академична длъжност
Признаване на научни степени, придобити в чужбина
Придобиване на научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“

І. Кандидатът подава:

1) молба до директора на Института;
2) копие от диплома за „магистър“;
3) копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако е бил докторант).

ІI. Директорът насочва молбата към ръководител на секция за становище.

ІІІ. Ръководител, който предлага кандидатът да бъде назначен в секцията му, подава доклад до директора на ИИКТ.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ““

І. Предложение до НС за обявяване на конкурс, направено чрез:
1) доклад на директора, или
2) доклад на ръководител на секция с приложен протокол от заседание на секцията.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ, на интернет страниците на ИИКТ и БАН и изпращане на информацията в НАЦИД до 7 дни от решението на НС.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е 2 месеца от обнародването в ДВ.

ІV. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления, съгласно правилниците на БАН и ИИКТ

V. Кандидатите за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ подават следните документи:
А. 1 екземпляр на хартия:

1. молба; 2. автобиография по европейски образец;
3. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор”;
4. медицинско свидетелство;
5. свидетелство за съдимост;
6. удостоверение за стаж по специалността (ако кандидатът има такъв);
7. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
8. справка за изпълнение на минималните изисквания (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5).
Б. 1 електронен носител с:
1. молба – сканирана в pdf формат;
2. автобиография по европейски образец – в pdf формат;
3. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор” – сканирана в pdf формат;
4. медицинско свидетелство – сканирано в pdf формат;
5. свидетелство за съдимост – сканирано в pdf формат;
6. удостоверение за стаж по специалността, ако имат такъв – сканирано в pdf формат;
7. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати – в doc/pdf формат;
8. справка за изпълнение на минималните изисквания – в doc/pdf формат.

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса:
1. НС на ИИКТ утвърждава състава на научното жури по конкурса по доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ и че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ. При обсъждането в секцията за състав на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури.
2. Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса.
Журито по конкурса е петчленно. Най-малко двама от членовете му са външни за ИИКТ. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

VIІ. До 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, комисията, назначена съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 10, ал. 8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН проверява дали кандидатите отговарят на законовите изисквания за допускането им до конкурса и изготвя констативен протокол за проверката.

VIІІ. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи научното жури провежда първото си заседание, на което:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито;
3) взема решение за допускане, или недопускане на кандидатите до оценяване;
4) определя ден, час и място за провеждане на заключителното заседание на журито, което не трябва да е по-късно от един месец от изпращането на уведомлението за него.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ІХ. Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок 14 дни след определяне на журито, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа, а допуснатите кандидати се уведомяват за състава на научното жури и за датата, часа и мястото на заключителното му заседание, на което, съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗРАСРБ, те правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на въпроси на членовете на журито.

Х. Кандидатите могат да подадат искане до НС на ИИКТ по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ за замяна на един член на журито с друг от съответната квота в 7-дневен срок от уведомлението.

ХІ. Всеки член на журито оценява писмено кандидатите поотделно въз основа на представените документи. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в представените за оценяване публикации, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в писмената си оценка относно наличието или липсата на плагиатство. В тези случаи научното жури се произнася с решение, като преди това дава възможност на кандидата да представи своето становище. Решението на научното жури в случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ се приема на заключителното му заседание, с явно гласуване и обикновено мнозинство, като в протокола се посочват мотивите за приемането или неприемането на становището на кандидата. Председателят на научното жури уведомява кандидата за взетото решение, който удостоверява това с подписа си на протокола. Кандидатите могат да оспорят решението на журито в случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ пред Научния съвет на ИИКТ в срок до 6 дни след заключителното заседание на журито.

ХІІ. Провеждане на заключителното заседание на научното жури (протокол).

ХІІІ. Не по-късно от 7 дни след провеждането на заключителното заседание председателят на научното жури представя обобщен доклад-заключение до Научния съвет за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито. При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение в доклада си за избор на не повече от един кандидат.

ХІV. Научният съвет провежда избора за „главен асистент“ по конкурса не по-късно от 14 дни след получаване на предложението на журито.

ХV. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурса, се уведомява писмено за резултата.

ХVІ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава до един месец от съобщението за избирането му от НС.

ХVІІ. На заелия длъжността кандидат се издава удостоверение за това.

ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“

І. Предложение до НС на ИИКТ за обявяване на конкурс, направено чрез доклад на директора на ИИКТ.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ, на интернет страниците на ИИКТ и БАН и изпращане на информацията в НАЦИД до 7 дни от решението на НС.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е 2 месеца от обнародването в ДВ.

ІV. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления, съгласно правилниците на БАН и ИИКТ

V. Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” подават следните документи:
А. 1 екземпляр на хартия:
1. молба;
2. автобиография по европейски образец;
3. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор”;
4. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
5. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
6. удостоверение за стаж по специалността;
7. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор";
8. списък с изобретения и други научно-приложни резултати;
9. списък на цитирания;
10. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса - на български и английски;
11. копия на всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса;
12. справка за изпълнение на минималните изискванията на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
13. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси;
14. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.
Б. 8 бр. електронни носители с:
1. молба – сканирана в pdf формат;
2. автобиография по европейски образец – в pdf формат;
3. диплома за образователната и научна степен “доктор” – сканирана в pdf формат;
4. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
5. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
6. удостоверение за стаж по специалността – сканирано в pdf формат;
7. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" – в doc формат;
8. списък с изобретения и други научно-приложни резултати – в doc формат;
9. списък на цитирания – в doc формат;
10. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса - на български и английски – в pdf формат;
11. всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса – в pdf формат;
12. справка за изпълнение на минималните изисквания на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса – в doc формат;
13. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси – в pdf формат;
14. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове – сканирана в pdf формат;

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса:
1. НС на ИИКТ утвърждава състава на научното жури по конкурса по доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ и че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ. При обсъждането в секцията за състав на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури.
2. Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса.
Журито по конкурса е седемчленно. Най-малко трима от членовете му са външни за ИИКТ и най-малко трима са професори. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

VIІ. До 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, комисията, назначена съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 11, ал. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН проверява дали кандидатите отговарят на законовите изисквания за допускането им до конкурса и изготвя констативен протокол за проверката.

VIІІ. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи научното жури провежда първото си заседание, на което:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито;
3) взема решение за допускане, или недопускане на кандидатите до оценяване;
4) определя рецензенти за допуснатите кандидати – двама, от които поне единият е професор.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ІХ. Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок 14 дни след определяне на журито, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа, а допуснатите кандидати се уведомяват за състава на научното жури.

Х. Кандидатите могат да подадат искане до НС на ИИКТ по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ за замяна на един член на журито с друг от съответната квота в 7-дневен срок от уведомлението.

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в представените за оценяване публикации, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от изтичането на срока по чл. 27, ал. 1 от ЗРАСРБ, като преди това дава възможност на кандидата да представи своето становище.

ХІІІ. В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито, включително решението по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ. Материалите се публикуват по реда на чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.

ХІV. Едновременно с публикуването на материалите по конкурса, председателят на научното жури изпраща писмена покана по електронната поща на кандидатите за заключителното заседание на журито, което се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуването на материалите и уведомяването на кандидатите. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ председателят на научното жури уведомява кандидата по същия начин за взетото решение по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ относно наличието или липсата на плагиатство в представените за оценяване публикации. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗРАСРБ, в началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените към тях въпроси от членовете на научното жури.

ХV. Решението на научното жури по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ може да се оспори пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението на страниците на ИИКТ и БАН и уведомяването на кандидата.

ХVІ. Провеждане на заключителното заседание на научното жури (протокол).

ХVІI. Не по-късно от 7 дни след провеждането на заключителното заседание председателят на научното жури представя обобщен доклад-заключение до Научния съвет за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито. При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение в доклада си за избор на не повече от един кандидат.

ХVІІІ. В срок до 14 дни от постъпването на доклада на научното жури Научният съвет на ИИКТ провежда избора. Научният съвет може с мотивирано решение да отхвърли направеното от научното жури предложение въз основа на направените изказвания, като предложи план за действие.

ХІХ. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурса, се уведомява писмено за резултата.

ХХ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава до един месец от съобщението за избирането му от НС.

ХХІ. В срок до един месец след заемане на длъжността избраният доцент изнася публична академична лекция. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

ХХІІ. На заелия длъжността кандидат се издава удостоверение за това.

ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“

І. Предложение до НС на ИИКТ за обявяване на конкурс, направено чрез доклад на директора на ИИКТ.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ, на интернет страниците на ИИКТ и БАН и изпращане на информацията в НАЦИД до 7 дни от решението на НС.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е не по-малък от 2 месеца от обнародването в ДВ.

ІV. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления, съгласно правилниците на БАН и ИИКТ

V. Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ подават следните документи:
А. 1 екземпляр на хартия:
1. молба;
1. автобиография по европейски образец;
2. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор”;
3. копие от диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има такава);
4. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
5. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
6. удостоверение за стаж по специалността;
7. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", за придобиване на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност „доцент“;
8. списък с изобретения и други научно-приложни резултати;
9. списък на цитирания;
10. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса - на български и английски;
11. копия на всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса;
12. справка за изпълнение на минималните изисквания на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
13. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси;
14. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.
Б. 8 бр. електронни носители с:
1. молба – сканирана в pdf формат;
2. автобиография по европейски образец – в pdf формат;
3. диплома за образователната и научна степен “доктор” – сканирана в pdf формат;
4. диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има такава) – сканирана в pdf формат;
5. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
6. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
7. удостоверение за стаж по специалността – сканирано в pdf формат;
8. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", за придобиване на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност „доцент“ – в doc формат;
9. списък с изобретения и други научно-приложни резултати – в doc формат;
10. списък на цитирания – в doc формат;
11. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса – на български и английски – в pdf формат;
12. всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса – в pdf формат;
13. справка за изпълнение на минималните изисквания на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса – в doc формат;
14. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси – в pdf формат;
15. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове – сканирана в pdf формат;

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса:
1. НС на ИИКТ утвърждава състава на научното жури по конкурса по доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ и че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ. При обсъждането в секцията за състав на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури.
2. Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса.
Журито по конкурса е седемчленно. Най-малко четирима от членовете му са професори и най-малко трима са външни за ИИКТ. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

VIІ. До 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, комисията, назначена съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 11, ал. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН проверява дали кандидатите отговарят на законовите изисквания за допускането им до конкурса и изготвя констативен протокол за проверката.

VІII. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи научното жури провежда първото си заседание, на което:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито;
3) взема решение за допускане, или недопускане на кандидатите до оценяване;
4) определя трима рецензенти за допуснатите кандидати.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ІХ. Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок 14 дни след определяне на журито, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа, а допуснатите кандидати се уведомяват за състава на научното жури.

Х. Кандидатите могат да подадат искане до НС на ИИКТ по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ за замяна на един член на журито с друг от съответната квота в 7-дневен срок от уведомлението по ал. 5.

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в представените за оценяване публикации, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от изтичането на срока по чл. 27, ал. 1 от ЗРАСРБ, като преди това дава възможност на кандидата да представи своето становище.

ХІІІ. В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито, включително решението по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ. Материалите се публикуват по реда на чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.

ХІV. Едновременно с публикуването на материалите по конкурса, председателят на научното жури изпраща писмена покана по електронната поща на кандидатите за заключителното заседание на журито, което се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуването на материалите и уведомяването на кандидатите. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ председателят на научното жури уведомява кандидата по същия начин за взетото решение по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ относно наличието или липсата на плагиатство в представените за оценяване публикации. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗРАСРБ, в началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените към тях въпроси от членовете на научното жури.

ХV. Решението на научното жури по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ може да се оспори пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението на страниците на ИИКТ и БАН и уведомяването на кандидата.

ХVІ. Провеждане на заключителното заседание на научното жури (протокол).

ХVІI. Не по-късно от 7 дни след провеждането на заключителното заседание председателят на научното жури представя обобщен доклад-заключение до Научния съвет за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито. При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение в доклада си за избор на не повече от един кандидат.

ХVІІІ. В срок до 14 дни от постъпването на доклада на научното жури Научният съвет на ИИКТ провежда избора. Научният съвет може с мотивирано решение да отхвърли направеното от научното жури предложение въз основа на направените изказвания, като предложи план за действие.

ХІХ. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурса, се уведомява писмено за резултата.

ХХ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава до един месец от съобщението за избирането му от НС.

ХХІ. В срок до два месеца след заемане на длъжността избраният професор изнася публична академична лекция. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

ХХІ. На заелия длъжността кандидат се издава удостоверение за това.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ БЕЗ КОНКУРС И ИЗБОР

І. Преминаването от академична длъжност от друга научна организация, или от висше училище, включително и от чужбина, на същата или на съответна академична длъжност в ИИКТ по същото научно направление, може да се извършва и с решение на НС на ИИКТ без провеждане на конкурс и избор.
ІІ. Лицето, желаещо да премине на академична длъжност в ИИКТ подава молба до директора, към която прилага следните документи:

1. автобиография;
2. нотариално заверено копие от дипломата за висше образование;
3. нотариално заверено копие от диплома за образователната и научна степен “доктор” (ако има такава);
4. нотариално заверено копие от диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има такава);
5. удостоверение, или друг документ, доказващ заемането на академична длъжност;
6. списъци на научни публикации, научно–приложни разработки, патенти и други разработки, имащи отношение
към научната дейност на лицето.

ІІІ. Директорът внася писмено становище в НС, който обсъжда въпроса по същество и взема решение с мнозинство повече от половината от списъчния състав.
ІV. Лицето се уведомява писмено за решението на НС в 7-дневен срок след заседанието.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

І. Освобождава се от академична длъжност лице, което е получило отрицателна оценка при две последователни атестации, показваща липса на качества за ефективно изпълнение на научна и научноизследователска работа. Освобождаването се извършва въз основа на решение на Научния съвет, което се взема в присъствието на поне 2/3 от редуцирания списъчен състав, с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на Научния съвет не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест, или им е разрешен продължителен отпуск. Научният съвет може да взема решение за освобождаване от академичната длъжност "професор" само ако поне една трета от членовете на Съвета, които заемат академичната длъжност "професор" или притежават научната степен "доктор на науките" присъстват на заседанието.

ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища:

Право на признаване на придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и на образователна и научна степен "доктор" имат български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила, които са се обучавали във висши училища и научни организации, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование.

Признаването на образователно-квалификационната степен "магистър" и на образователната и научна степен "доктор", придобити в чуждестранни висши училища и научни организации, се извършва с цел:
1. достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура;
2. улесняване на достъпа до пазара на труда, до докторантура в научна организация, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

Процедурата по признаване на образователно-квалификационната степен "магистър" и на образователната и научна степен "доктор", придобити в чуждестранни висши училища и научни организации, се организира от висшето училище в случаите по т. 1 и от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) в случаите по т. 2.
Процедурите се провеждат при условия и по ред, определени със съответните правилници на висшите училища и с устройствения правилник на Националния център за информация и документация.

ЗРАСРБ:

Придобитите в чужбина научни степени се признават от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация или от висшите училища или научните организации в Република България при условия и по ред, определени с този закон и правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Република България е страна.
Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен "доктор", се извършва за:
1. улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес;
2. достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договори с постдокторанти и за заемане на академични длъжности в съответните висши училища и научни организации.
В случаите по т. 1 процедурата по признаването се организира от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация, а в случаите по т. 2 и при признаване на придобита в чужбина научна степен "доктор на науките" - и от съответните висши училища и научни организации.
За извършеното признаване от висшите училища и научни организации се издава удостоверение, което се изпраща за вписване на лицата в регистъра по чл. 2а от ЗРАСРБ.

Правилника на БАН:

В БАН удостоверение за признаване на придобита в чужбина научна степен се издава въз основа на заявление по образец до директора на Центъра за обучение при БАН, към което се прилагат:
А) За страни от Европейския съюз или страни, с които има изрично сключено за това междудържавно споразумение:
Дипломата за научна степен легализирана, преведена и заверена в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени и документ за внесена такса – 610 лв.

Б) Други страни:
1. Диплома за завършено висше образование;
2. Дипломата за научна степен;
3. Дисертацията в 1 екземпляр и копие на електронен носител;
4. Автореферат на български език в 3 екземпляра;
5. Списък и публикации на автора, на които се основава дисертацията;
6. Документ за внесена такса – 1220 лв.

Издадените в чужбина документи по точка Б, подт. 1 и 2 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. Директорът на ЦО проверява редовността на подадените документи и при установяване на нередности дава срок за отстраняването им.
Подадените заявления заедно с приложенията към тях се изпращат на научното звено, определено след съгласуване със съответния научен секретар на БАН.
Директорът на постоянното научно звено може да назначи веднага лицето на длъжност “асистент” и да открие процедура за издаване на удостоверение за признаване на научната степен.

Разходите за признаване на дипломите за служители на БАН се поемат по реда на финансиране на процедурите за придобиване на научни степени в БАН.
За случаите по точка Б директорът на научното звено при БАН назначава определената от НС комисия от 3 души, които разглеждат подадените документи и в двумесечен срок – чрез избрания от тях докладчик – представят резултатите пред НС на съответното научно звено на БАН, което взема решение за издаване на удостоверение.
Издаването на удостоверението става по утвърдената от УС на БАН процедура за издаване на дипломи и цялостната документация се съхранява в Научния архив на БАН.
За извършване на цялостната процедура по издаване на удостоверение за признаване на придобитата в чужбина научна степен по точки A/Б заявителят внася такса от една/две минимални работни заплати в ЦО при БАН.
Срокът за приключване на процедурата за признаване на придобита в чужбина научна степен е не повече от три месеца.

ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНАТА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

Научната степен "доктор на науките" се присъжда на лица, които притежават образователната и научна степен "доктор", отговарят на съответните минимални национални изисквания, след успешна защита на дисертационен труд.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Кандидатът за придобиване на научната степен „доктор на науките“ представя дисертацията си на ръководителя на съответната секция със следните документи:
Ако дисертацията е на български език:
1 екземпляр на хартия:
1. заявление до ръководителя на секцията с входящ номер;
2. копие от диплома за образователната и научна степен „доктор“;
3. дисертация на български или английски с подписана декларация за оригиналност на български или английски;
4. автореферат на български език;
5. автореферат на английски език;
6. списък на отпечатани научни публикации по темата на дисертацията;
7. копия на отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията;
8. справка за изпълнението на минималните изисквания на ИИКТ (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5.), съгласно правилниците на БАН и ИИКТ;

ІІ. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления
Кандидатите за придобиване на научната степен „доктор на науките“ трябва да имат поне 15 публикации с IF/SJR и 50 цитирания в WoS/Scopus. Една монография, индексирана в WoS/Scopus се приравнява на 5 публикации с IF/SJR.

ІІІ. В едномесечен срок от датата на заявлението ръководителят на секцията свиква събрание за обсъждане на дисертацията и автореферата, което се извършва в присъствието на кандидата.

ІV. При положително решение за откриване на процедура за предварително обсъждане, събранието на секцията взема решение и кои външни хабилитирани учени да бъдат поканени на предварителното обсъждане, с цел на него да присъстват поне 7 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията и/или в свързана с нея област, от които поне 4-ма са професори или доктори на науките, както и за датата на провеждането му. Ръководителят на секцията представя с доклад до Научния съвет на ИИКТ взетите решения.

V. Научният съвет взема решение по същество. Ако решението на Научния съвет е положително, директорът на ИИКТ издава заповед за насрочване на предварително обсъждане, което не може да е по-рано от 10 дни след датата на издаване на заповедта.

VІ. При предварителното обсъждане на дисертацията събранието на секцията взема решение за готовността за защита пред научно жури. При положително решение събранието на секцията обсъжда и прави предложение за състава на научното жури и дата на защитата. При обсъждането на състава на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури. Кандидатът задължително участва в обсъждането на състава на научното жури и може да дава свои предложения за членове. При отрицателно решение за готовността за защита пред научно жури, събранието на секцията предлага доработване или преработване на дисертацията в рамките на 6 месеца.

VІІ. В 14-дневен срок след положителното решение на събранието на секцията за готовността за защита пред научно жури кандидатът представя на ръководителя на секцията:
А. На хартия:
1. заявление до ръководителя на секцията;
2. 2 екземпляра дисертация с подписана декларация за оригиналност;
3. 5 екземпляра автореферат на български език;
4. 2 екземпляра автореферат на английски език;
5. документ за платена такса (ако защитата е срещу заплащане).
Б. 1 електронен носител със:
1. заявление до ръководителя на секцията – сканирано в pdf формат;
2. диплома за образователната и научна степен „доктор“ – сканирана в pdf формат;
3. дисертация – в pdf формат;
4. подписана декларация за оригиналност – сканирана в pdf формат;
5. автореферат на български – в pdf формат;
6. автореферат на английски – в pdf формат;
7. списък на отпечатани научни публ. по темата на дисертацията – в doc формат;
8. отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията – в pdf формат;
9. справка за изпълнението на минималните изисквания на ИИКТ – в doc формат;
10. автореферат на български без номериране на страниците – в pdf формат;
11. автореферат на английски без номериране на страниците – в pdf формат.
В. 7 електронни носители като т. Б, без т. 10 и т. 11.
В същия срок кандидатът може да представи и искането по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ до Научния съвет за замяна на един член на журито с друг от съответната квота.

VІІІ. Ръководителят на секцията представя доклад до директора на ИИКТ за взетите решения от предварителното обсъждане, към който прилага копие на протокола от обсъждането. При положително решение към доклада се прилагат и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ, а външните членове и за това, че са външни членове по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ППЗРАСРБ. При предложение за състав на научно жури директорът насочва доклада за разглеждане от Научния съвет след представяне от кандидата на необходимите екзепляри от дисертацията и автореферата.
Журито е седемчленно. Най-малко трима от членовете му са професори. Най-малко четирима от членовете му са външни за ИИКТ. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

ІХ. Въз основа на решението на събранието на секцията, Научният съвет в срок не по-късно от един месец след предложението утвърждава научното жури и прави предложение до директора на ИИКТ да определи състава му и датата на защита. В 7-дневен срок от предложението на Научния съвет директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, датата на защита и насрочва първото заседание на журито.

Х. На първото си заседание научното жури:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) взема решение за допускане, или недопускане на кандидата до защита;
3) определя трима рецензенти – най-малко двама от тях трябва да са професори и един – външен за ИИКТ.
Научното жури съставя протокол за взетите решения

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до три месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в дисертационния труд, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство в оценяваната дисертация. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от 7 дни след изтичането на срока за представяне на рецензиите и становищата. Когато научното жури е приело решение за наличие на плагиатство в оценявания труд, кандидатът за придобиване на научната степен "доктор на науките" не се допуска до защита на дисертационния труд.

ХІІІ. Не по-късно от 7 дни след изтичането на срока за представяне на рецензиите и становищата на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват: авторефератът на дисертацията и рецензиите и становищата от членовете на журито – на български и английски език, дисертацията – на български език (на английски – ако е оригиналният език на дисертацията), като част от съобщение за деня, часа и мястото на откритото заседание на журито за защита на дисертацията. Откритото заседание на журито се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуване на съобщението за него. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ се публикува и решението на научното жури относно наличието или липсата на плагиатство в дисертацията. Едновременно с публикуването на решението председателят на журито уведомява за него кандидата и писмено по електронната поща.

ХІV. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ кандидатът може да оспори решението на научното жури пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението.

ХV. Провеждане на откритото заседание на журито за защита на дисертацията (протокол).
За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко четири положителни оценки.

ХVІ. Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.

ХVІІ. Научната степен "доктор на нуките" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно и е безсрочна и важи на територията на цялата страна.