начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси
за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН


Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ
ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (обработка на изображения), обявен за нуждите на секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни” в ДВ бр. 68/31.07.2020 г.
Допуснати кандидати: д-р Димитър Петков Проданов
Научно жури:

1. проф. д-р Пенчо Генов Маринов – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
2. доц. д-р Данаил Стефанов Брезов – УАСГ (рецензия, review)
3. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
4. проф. д-р Олга Илиева Георгиева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
5. проф. д-р Петя Дойчева Копринкова-Христова – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
6. доц. д-р Георги Василев Ангелов – ТУ – София (становище, opinion)
7. доц. д-р Димо Тодоров Димов – ИИКТ-БАН (становище, opinion)	
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 15.12.2020

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, обявен за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги” в ДВ бр. 68/31.07.2020 г.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Светозар Валериев Илчев
Научно жури:

1. акад. д.т.н. Иван Петков Попчев – БАН (рецензия, review)
2. акад. д.т.н. Васил Стоянов Сгурев – БАН (рецензия, review)
3. чл.-кор. д.м.н. д.т.н. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище, opinion)
4. проф. д-р Пламенка Иванова Боровска – ТУ-София (становище, opinion)
5. проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова – УниБИТ (становище, opinion)
6. доц. д-р Татяна Иванова Иванова – ТУ-София (становище, opinion)
7. доц. д-р Румен Димов Андреев – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 10.11.2020

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“ в ДВ бр. 85/29.10.2019 г.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Николай Иванов Стоименов
Научно жури:

1. акад. Васил Сгурев – БАН (становище, opinion)
2. акад. Иван Попчев – БАН (рецензия, review)
3. проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (рецензия, review)
4. проф. д-р Любомир Димитров – ТУ – София (становище, opinion)
5. проф. д.т.н. Иван Ячев – ТУ – София (становище, opinion)
6. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН (становище, opinion)
7. проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН (становище, opinion) 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 22.01.2020