начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

Процедури и конкурси за
заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

Признаване на научни степени, придобите в чужбина

Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ


На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD - Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09
Meeting ID: 967 0622 1748, Passcode: 83CDQd
Научно жури:

проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ – София (рецензия, review)
проф. д-р Идилия Александрова Бачкова – ХТМУ – София (становище, opinion)
проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София (становище, opinion)
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН (рецензия, review)
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ – БАН (становище, opinion)
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 25.02.2021

На 18.12.2020 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на хетерогенни данни от разпределени IoT устройства”, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Кристина Иванова Динева. Заседанието ще се проведе дистанционно, чрез програмата Zoom, за което всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес l.doukovska@mail.bg и ще получат покана най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.
Научно жури:

акад. д.т.н. Иван Петков Попчев (рецензия, review)
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ (становище, opinion)
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН (становище, opinion)
проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
автореферат, abstract,  дисертация 

Публикувано на 02.12.2020

На 27.10.2020 г., от 16:30 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Групово управление на роботизирани средства за транспорт на товари“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Милена Филипова Груева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom, за което всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес nikistoimenow@gmail.com и ще получат покана най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.
Научно жури:

проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ-София (рецензия, review)
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ-София (становище, opinion)
проф. д-р Иво Кръстев Малаков – ТУ-София (становище, opinion)
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
автореферат, abstract, дисертация 

Публикувано на 07.10.2020

На 21.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и софтуерни системи за подпомагане вземането на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Борис Атанасов Стайков.
Научно жури:

акад. Иван Петков Попчев (рецензия, review)
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ-БАН (становище, opinion)
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ (становище, opinion)
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН (становище, opinion)	 
автореферат, abstract, дисертация	 

Публикувано на 07.07.2020

На 10.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за оптимизация и управление на портфейл с използване на времеви редове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Красимира Донева Стоянова-Чокова.
Научно жури:

акад. Иван Петков Попчев (рецензия, review)
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – ЛТ-БАН (становище, opinion)
доц. д-р Десислава Антонова Иванова – ТУ-София (становище, opinion)
доц. д-р Ирина Александровна Радева – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract, дисертация	

Публикувано на 25.06.2020

На 30.06.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Детекция на говор в системи за разпознаване на диктори“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Атанас Петров Узунов.
Научно жури:

проф. д-р Александър Богданов Бекярски – ТУ-София (рецензия, review)
проф. д-р Радослав Димов Павлов – ИМИ-БАН (рецензия, review)
чл.-кор. д.т.н. Стефан Тодоров Хаджитодоров – ИБФБМИ-БАН (становище, opinion)
проф. д-р Геннадий Павлович Агре – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 15.06.2020

На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати, преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементации“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Стоян Милков Михов.
Научно жури:

1. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН (становище, opinion)
2. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ –БАН (становище, opinion)
3. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН (становище, opinion)
4. акад. Веселин Дренски – ИМИ – БАН (рецензия, review)
5. доц. д-р Христо Ганчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
6. проф. д-р Иван Ланджев – НБУ и ИМИ – БАН (рецензия, review)
7. проф. д.м.н. Тинко Тинчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия, review)
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 1.06.2020