ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Телефон: (02)979 66 02

e-mail: stamova@bas.bg

СЧЕТОВОДСТВО:

Телефон: (02) 979 66 26

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Телефон: (02) 871 69 51