начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ – БАН

СЪДЪРЖАНИЕ

Академичните длъжности: „АСИСТЕНТ“, „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, „ДОЦЕНТ“, „ПРОФЕСОР“	 
  Заемане на академична длъжност без конкурс и избор 	
  Освобождаване от академична длъжност
Научни степени: Образователна и научна степен "ДОКТОР", научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"	
  Признаване на научни степени, придибити в чужбина	
Обучение в докторантура 
 Обучение на български граждани: редовна и задочна, самостоятелна подготовка, обучение в чужбина	
 Обучение в докторантура за чуждестранни граждани 
 Процес на обучение 
 Осигуряване на докторантурата								 
 Такси, заплащани от докторантите	
 Обучение в докторантура срещу заплащане	
Допълнителни разпоредби

Използвани съкращения:

ЗРАСРБ – Закон за развитието на академичния състав в Република България
ППЗ – Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария
ЗВО – Закон за висшето образование
БАН – Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
ИИКТ – Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

чл. 2. (3) ЗРАСРБ: Академичните длъжности са: 1. "асистент"; 2. "главен асистент"; 3. "доцент"; 4. "професор".

чл. 15. (2) ЗРАСРБ: Академична длъжност се заема по трудово правоотношение.

чл. 16. ЗРАСРБ: Лицата, заемащи академичните длъжности, подлежат на периодично атестиране не по-рядко от един път на 5 години.

Чл. 58. Устав на БАН: (1) Дейността на учените в БАН се оценява периодично по критерии и методика, утвърдени от Общото събрание на Академията, допълнени съобразно научната област от научния съвет на постоянното научно звено по процедура, определена в правилника по чл. 36, т. 1 от този Устав.
(2) Правните последици от оценката на дейността на учения се определят от закона и този устав.

Чл. 1. Методика за провеждане на атестация на служителите в БАН: (5) Обща атестация в звеното се провежда не по-рядко от веднъж на три години и не по-често от всяка година, като обобщени данни се предоставят на УС на БАН за анализ. (6) Периодът за атестиране обхваща не по-малко от три години.


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

чл. 2. т. 4.1. БАН: Кандидат за академичната длъжност „асистент“ трябва да притежава образователната степен „магистър“.

чл. 44. (1) ППЗ: На длъжност "асистент" може да бъде назначен докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд. Назначаването се извършва от ректора на висшето училище или от ръководителя на научната организация по предложение на ръководителя на първичното звено съгласувано с ръководителя на приемащото структурно звено на трудов договор за срок не по-дълъг от две години.

чл. 44. (2) ППЗ: На длъжност "асистент" може да бъде назначено и лице, което не е докторант. Назначаването се извършва от ректора на висшето училище или от ръководителя на научната организация по предложение на ръководителя на първичното звено съгласувано с ръководителя на приемащото структурно звено на трудов договор за срок не по-дълъг от четири години.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Кандидатът подава: 1) молба до директора на Института; 2) копие от диплома за „магистър“; 3) копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако е бил докторант).
ІI. Ръководителят на секцията, който предлага кандидатът да бъде назначен, подава доклад до директора на ИИКТ, към който прилага документите на кандидата.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“

чл. 17. ЗРАСРБ: Висшите училища и научните организации назначават лица на длъжност "асистент" на срочен трудов договор.

чл. 44. (3) ППЗ: В срока на договора лицето, заемащо длъжността "асистент", предприема действия за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

чл. 44. (4) ППЗ: След изтичането на срока на договора нов срочен трудов договор със същото лице не може да се сключва.

чл. 44. (5) ППЗ: След придобиване на образователна и научна степен "доктор" асистентът може да участва в обявен от висшето училище или научната организация конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по реда на ЗРАСРБ, на този правилник и на съответния правилник на висшето училище или научната организация.

чл. 9. БАН: Назначаването на длъжност „асистент” в БАН става на основата на срочен трудов договор за не повече от 4 години. В този срок лицето трябва да изработи докторска дисертация, да бъде атестирано и ако е готово за защита или е защитило, да бъде обявен конкурс за „главен асистент”. При незадоволителна атестация лицето се освобождава от длъжността „асистент”.


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

чл. 18. (1) ЗРАСРБ: Академичната длъжност "главен асистент" се заема само от лице с придобита образователна и научна степен "доктор" в съответната научна област.

чл. 3., т. 3.1. ИИКТ: Кандидатите за академичната длъжност “главен асистент” трябва да имат поне 6 научни публикации, от които поне 2 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

чл. 18. (3) ЗРАСРБ: Академичната длъжност "главен асистент" се заема въз основа на конкурс и избор.

чл. 3. (1) ЗРАСРБ: Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на висшето училище или научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация.

чл. 3. (2) ЗРАСРБ: Кандидатите подават документи съгласно условията и реда, определени в този закон, и реда, определен в правилника на съответното висше училище или научна организация в срок не по-кратък от два месеца след обявлението в "Държавен вестник".

чл. 10. (1) БАН: Конкурсът за заемане на академична длъжност „главен асистент” се обявява с решение на НС на СНЗ по мотивирано предложение на директора на СНЗ или по предложение на първично звено. В мотивите трябва да се аргументира необходимостта от такава длъжност за развитие на тематиката на звеното.

чл. 10. (2) БАН: Конкурсът по ал. 1 се обявява в ДВ със срок за подаване на документите 2 месеца.

І. Предложение до НС на ИИКТ за обявяване на конкурс, направено чрез: 1) доклад на директора на ИИКТ, или 2) доклад на ръководител на секция с приложен протокол от заседание на секцията. В мотивите за решението трябва да се аргументира необходимостта за обявяване на такъв конкурс с оглед на развитието на тематиката на звеното и развитието на академичния му състав.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ и на интернет страниците на ИИКТ и БАН.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е 2 месеца от обнародването в ДВ.

ІV. Кандидатите за участие в конкурса подават: 1) молба за допускане до участие в конкурса; 2) автобиография по европейски образец; 3) копие от диплома за образователната и научна степен "доктор"; 4) медицинско свидетелство; 5) свидетелство за съдимост; 6) удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; 7) списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки.

V. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса в НС на ИИКТ се внасят: 1) доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията за състав на научното жури по конкурса и декларации от предложените членове на журито, че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ; 2) конспект.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 20. (1) ЗРАСРБ: Конкурсът се провежда от петчленно научно жури. Най-малко двама от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация.

чл. 2 (3) ППЗ: За членове на научното жури се избират български граждани - хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член от всяка обособена група.

§ 1 Допълнителни разпоредби на ППЗ: 3. „Външни членове“ са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи Научният съвет утвърждава състава на научното жури по конкурса.

VII. Преди изтичане на срока за подаване на документи Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до две седмици след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, ако има допуснати кандидати.

VІII. До една седмица след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, редовността на документите на кандидатите се проверява от назначената за това комисия в ИИКТ, която съставя констативен протокол.

ІХ. До две седмици след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса научното жури провежда първото си заседание, на което: 1) избира свой председател – вътрешен за ИИКТ член на журито; 2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито; 3) определя ден, час и място за провеждане на конкурсния изпит. Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 4. (6) ЗРАСРБ: Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

чл. 4. (7) ЗРАСРБ: Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.

чл. 2. (8) ППЗ: Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.

§ 1. Допълнителни разпоредби ИИКТ: Съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ НЖ може да приема решения, по изключение, и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, осигуряващи дискусия в реално време.

Х. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса кандидатите се уведомяват с писмо на директора на ИИКТ за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. В уведомлението се посочват също датата, часът и мястото на провеждане на конкурсния изпит. Към уведомлението се прилага и конспектът за провеждане на конкурсния изпит.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ

чл. 48. (4) ППЗ: Конкурсният изпит се провежда не по-късно от един месец от изпращането на съобщението по ал. 3.

чл. 10. (8) БАН: Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден по конспекта по алинея 4.

чл. 50. (1) ППЗ: Всеки член на журито оценява с положителна или отрицателна оценка кандидатите поотделно.

ХІ. Провеждане на конкурсния изпит, за резултатите от който НЖ съставя протокол.

ХІІ. Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурсния изпит председателят на научното жури представя обобщен доклад заключение до Научния съвет за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито. При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение в доклада си за избор на не повече от един кандидат.

чл. 46. (1) ППЗ: Кандидатите за заемане на академичната длъжност "главен асистент" се оценяват по следните изисквания, ако са приложими за съответната област: 1. учебна работа: а) аудиторни и извънаудиторни занятия - използване на електронно обучение; б) работа със студенти и докторанти - съвместна работа със студенти в изследователски и творчески проекти; 2. изследователска и/или творческа работа: а) изследователска работа - участие в изследователски проекти, завършили с научни разработки; б) творческа работа - създаване на произведения на изкуството с национално признание; членство в творческа организация; в) научни публикации - печатни, както и електронни научни публикации, включително в научния електронен архив на съответното висше училище или научна организация; г) творчески изяви - поне една творческа изява на международно признат форум; д) работа по учебна програма или курс.

ХІІІ. Научният съвет провежда избора за „главен асистент“ по конкурса не по-късно от 14 дни след получаване на предложението на журито.

чл. 10. (12) БАН: В срок до 14 дни от постъпването на доклада по предходната алинея НС провежда избора. При избора трябва да участват 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест или им е разрешен продължителен отпуск.

ХІV. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурсния изпит, се уведомява писмено за резултата от конкурса и избора.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“

ХV. Спечелилият конкурса кандидат се назначава от датата на избора му от НС и е длъжен да заеме поста си до 1 месец след тази дата.

чл. 23. (3) ЗРАСРБ: Избраните кандидати се назначават от ръководителя на висшето училище или научната организация до един месец от съобщението за избирането им.

чл. 10. (14) БАН: Спечелилият конкурса кандидат се назначава със заповед на директора от датата на избора му от НС и е длъжен да заеме поста си до 1 месец след тази дата.

ХVІ. На заелия длъжността „главен асистент“ се издава диплома за заемане на академична длъжност.

§ 1. Допълнителни разпоредби БАН: Дипломите за придобита образователна и научна степен „доктор”, за научна степен „доктор на науките” и за дипломи за избор на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се издават от БАН по предложение на директора на съответното звено и се подписват от директора, от главния научен секретар на БАН и от председателя на БАН. Дипломите да бъдат на специална хартия с лазерна защита. Връчването на дипломите да става по тържествен начин в Големия салон на БАН.

чл. 3. (2) ППЗ: Висшите училища и научните организации изпращат в Националния център за информация и документация по един екземпляр от защитените дисертационни трудове и авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките", както и за избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни след датата на издаването на дипломата, съответно датата на избора.


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

чл. 24. (1) ЗРАСРБ: Кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" трябва да отговарят на следните условия: 1. да са придобили образователна и научна степен "доктор"; 2. не по-малко от две години: а) да са заемали академична длъжност "асистент", "главен асистент", или б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област; 3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките".

чл. 2., т. 4.3. БАН: Кандидат за академичната длъжност „доцент” трябва да притежава образователната и научна степен „доктор”, да има поне 5 години стаж по специалността, и да отговаря на изискванията, определени от Научния съвет.

чл. 3., т. 3.2. ИИКТ: Кандидатите за академичната длъжност “доцент” трябва да имат поне 20 научни публикации, от които поне 15 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания. Публикациите трябва да са цитирани поне 20 пъти, като поне 7 от цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания.

чл. 3., т. 3.3. ИИКТ: Кандидатите за академичната длъжност “доцент”, чиято дейност има технологична насоченост, трябва да имат поне 15 научни публикации, от които поне 10 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания. Публикациите трябва да са цитирани поне 15 пъти, като поне 7 от цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания.

чл. 3., т. 4. ИИКТ: Занижените изисквания за брой научни публикации и цитирания към кандидатите за академичните длъжности “доцент” и “професор”, чиято дейност има технологична насоченост, се прилагат за кандидати, които представят поне един резултат, отговарящ на следните алтернативни критерии: документирано съществено участие в значимо за практиката внедряване на научна разработка; реализиран (документиран) значим икономически принос и/или икономически ефект; участие в проект по рамковите програми на Европейския съюз или по програмите на НАТО (като ръководител на българската част на проект и/или като “key person”); ръководство на значим национален научноизследователски проект. Този резултат не трябва да е представян в предишни процедури, въз основа на които кандидатите са придобили образователната и научна степен “доктор”, научната степен “доктор на науките” и академичната длъжност “доцент”.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

чл. 24. (2) ЗРАСРБ: Академичната длъжност "доцент" се заема въз основа на конкурс и избор.

чл. 24. (3) ЗРАСРБ: Конкурс за заемането на академичната длъжност "доцент" се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност съгласно съответния правилник на висшето училище или научната организация.

чл. 3. (1) ЗРАСРБ: Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на висшето училище или научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация.

чл. 47. (1) ППЗ: Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на висшето училище или научната организация.

чл. 47. (3) ППЗ: Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е не по-кратък от два месеца от обявяването му в "Държавен вестник".

чл. 11. (1) БАН: Конкурсът за заемане на академична длъжност „доцент” се обявява с решение на НС на СНЗ по мотивирано предложение на директора на СНЗ. В мотивите се аргументира необходимостта от такава длъжност за развитие на съответната тематика в проблематиката на звеното и се обосновава научноизследователската натовареност, изразяваща се в осигурена научна ангажираност на заемащия длъжността.

чл. 11. (2) БАН: Конкурсът по ал. 1 се обявява в ДВ със срок за подаване на документите 2 месеца.

І. Предложение до НС на ИИКТ за обявяване на конкурс, направено чрез доклад на директора на ИИКТ.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ и на интернет страниците на ИИКТ и БАН.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е 2 месеца от публикуването в ДВ.

ІV. Кандидатите за участие в конкурса подават: 1) молба за допускане до участие в конкурса; 2) автобиография по европейски образец; 3) копие от диплома за образователната и научна степен "доктор"; 4) медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН); 5) свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН); 6) удостоверение за стаж по специалността (минимум пет години); 7) списък на научни публикации; 8) списък на цитирания; 9) резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса; 10) документи, доказващи изпълнението на чл. 3, т. 4 от настоящия правилник (ако има такива); 11) публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките".

V. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса в НС на ИИКТ се внасят: доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията за състав на научното жури по конкурса и декларации от предложените членове на журито, че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 57. (1) ППЗ: Конкурсът се провежда от 7-членно научно жури. Най-малко трима от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация и най-малко трима са професори. На своето първо заседание научното жури избира един от членовете си за председател.

чл. 11. (4) БАН: Преди изтичане на срока по ал. 2 директорът на СНЗ назначава НЖ със състав, предложен от НС на СНЗ при спазване на изискванията на чл. 25 от ЗРАСРБ. В състава на седемчленното жури се включват най-малко четирима професори. Под определението „външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, външни за СНЗ.

чл. 2 (3) ППЗ: За членове на научното жури се избират български граждани - хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност - и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи - на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член от всяка обособена група.

§ 1 Допълнителни разпоредби на ППЗ: 3. „Външни членове“ са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи Научният съвет утвърждава състава на научното жури по конкурса.

VІІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до две седмици след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, ако има допуснати кандидати.

VIIІ. До една седмица след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, редовността на документите на кандидатите се проверява от назначената за това комисия в ИИКТ, която съставя констативен протокол.

чл. 57. (3) ППЗ: За изготвяне на рецензии научното жури в 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите определя от състава си двама рецензенти, поне единият от които е професор. Останалите членове на научното жури изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата.

ІХ. До две седмици след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса научното жури провежда първото си заседание, на което: 1) избира свой председател – вътрешен за ИИКТ член на журито; 2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито; 3) определя двама рецензенти, поне единият от които е професор. Останалите членове на научното жури изготвят становища. Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 4. (6) ЗРАСРБ: Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

чл. 4. (7) ЗРАСРБ: Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.

чл. 2. (8) ППЗ: Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.

§ 1. Допълнителни разпоредби ИИКТ: Съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ НЖ може да приема решения, по изключение, и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, осигуряващи дискусия в реално време.

Х. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса кандидатите се уведомяват с писмо на директора на ИИКТ за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им.

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата, представят се в писмен вид, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

чл. 27. (3) ЗРАСРБ: Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" според изпълнението на условията по чл. 24, ал. 1.

чл. 27. (4) ЗРАСРБ: При равни условия по чл. 24, ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност: а) аудиторни и извънаудиторни занятия - разработване на лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната организация; б) публикувани учебни материали - ръководства, сборници и други, разработени от кандидата, или съавторство в издаден учебник или публикуван електронен учебник; в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски и художественотворчески проекти;
2. свързани с научноизследователската дейност: а) участие в научноизследователски проекти; участия с доклади на международни и национални научни форуми; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; б) научни и научно-приложни разработки; в) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации; г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;
3. свързани с художественотворческата дейност: а) участие в проекти; членство в творческа организация; художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат форум; б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.

ХІІ. Не по-късно от 7 дни след представянето на всички рецензии и становища от членовете на научното жури, на интернет страницата на ИИКТ се публикуват изготвените от участниците в конкурса резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито.

ХІІІ. Научното жури провежда заключителното си заседание до един месец след публикуването на рецензиите и становищата на членовете на журито и резюметата на трудовете на участниците в конкурса.

ХІV. Журито класира кандидатите с явно гласуване, за което съставя протокол. Журито подготвя обобщен доклад с мотивирано предложение за класиране на кандидатите в конкурса, подписано от всички членове на журито, и го представя не по-късно от 7 дни след заключителното си заседание в НС.

ХV. Научният съвет провежда избора за „доцент“ по конкурса не по-късно от 14 дни след получаване на предложението на журито.

чл. 8. (3) ИИКТ: В срок до 14 дни от постъпването на доклада по предходната алинея НС провежда избора. При избора трябва да участват 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест, или им е разрешен продължителен отпуск.

ХVІ. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, допуснати до участие в конкурса, се уведомява писмено за резултата.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“

ХVІІ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава от датата на избора му от НС и е длъжен да заеме поста си до 1 месец след тази дата.

чл. 59. ППЗ: Трудовото правоотношение между висшето училище, съответно научната организация, и лицето, спечелило конкурса, възникват от деня на утвърждаване на избора от ректора, съответно ръководителя на научната организация. В едномесечен срок от утвърждаването на избора се сключва трудовият договор.

чл. 11. (12) БАН : Спечелилият конкурса кандидат се назначава със заповед на директора от датата на избора му от НС и е длъжен да заеме поста си до 1 месец след тази дата.

ХVІІІ. На заелия длъжността „доцент“ се издава диплома за заемане на академична длъжност.

§ 1. Допълнителни разпоредби БАН: Дипломите за придобита образователна и научна степен „доктор”, за научна степен „доктор на науките” и за дипломи за избор на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се издават от БАН по предложение на директора на съответното звено и се подписват от директора, от главния научен секретар на БАН и от председателя на БАН. Дипломите да бъдат на специална хартия с лазерна защита. Връчването на дипломите да става по тържествен начин в Големия салон на БАН.

чл. 3. (2) ППЗ: Висшите училища и научните организации изпращат в Националния център за информация и документация по един екземпляр от защитените дисертационни трудове и авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките", както и за избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни след датата на издаването на дипломата, съответно датата на избора.

чл. 28. ЗРАСРБ: Избраният доцент изнася публична академична лекция пред академичната общност в съответното висше училище или научна организация.

чл. 11. (13) БАН: В срок до един месец след заемане на поста избраният доцент изнася публична академична лекция организирана от СНЗ. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

чл. 15. (5) ЗРАСРБ: При прекратяване на трудовия договор не по вина на хабилитираното лице се запазват всички лични права, произтичащи от съответната академична длъжност.


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

чл. 29. (1) ЗРАСРБ: Кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен "доктор"; 2. да са заемали академичната длъжност "доцент" в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години: а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област; 3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност "доцент"; 4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки или художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност.

чл. 29. (2) ЗРАСРБ: Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност "доцент", те трябва да представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или съответни на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките".

чл. 2., т. 4.4. БАН: Кандидат за академичната длъжност „професор” трябва да притежава образователната и научна степен „доктор”, да има поне 7 години стаж по специалността и да отговаря на изискванията, определени от Научния съвет.

чл. 2., т. 5. БАН: Кандидатите за научната степен „доктор на науките” и за академичната длъжност „професор” трябва да имат ясно очертана научна тематика, в която са водещи изследователи.

чл. 3., т. 3.4. ИИКТ: Кандидатите за академичната длъжност „професор“ трябва да имат поне 40 научни публикации, от които поне 30 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания. Публикациите трябва да са цитирани поне 50 пъти, като поне 20 от цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания.

чл. 3., т. 3.5. ИИКТ: Кандидатите за академичната длъжност „професор”, чиято дейност има технологична насоченост, трябва да имат поне 30 научни публикации, от които поне 25 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания. Публикациите трябва да са цитирани поне 30 пъти, като поне 20 от цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания.

чл. 3., т. 3.6. ИИКТ: Кандидатите за академичната длъжност “професор”, които имат научната степен “доктор на науките”, трябва да имат поне 6 научни публикации извън представените в процедурата за “доктор на науките”, от които поне 4 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания.

чл. 3., т. 3.7. ИИКТ: Кандидатите за академичната длъжност “професор” трябва да имат поне един защитил докторант.

чл. 3., т. 4. ИИКТ: Занижените изисквания за брой научни публикации и цитирания към кандидатите за академичните длъжности “доцент” и “професор”, чиято дейност има технологична насоченост, се прилагат за кандидати, които представят поне един резултат, отговарящ на следните алтернативни критерии: документирано съществено участие в значимо за практиката внедряване на научна разработка; реализиран (документиран) значим икономически принос и/или икономически ефект; участие в проект по рамковите програми на Европейския съюз или по програмите на НАТО (като ръководител на българската част на проект и/или като “key person”); ръководство на значим национален научноизследователски проект. Този резултат не трябва да е представян в предишни процедури, въз основа на които кандидатите са придобили образователната и научна степен “доктор”, научната степен “доктор на науките” и академичната длъжност “доцент”.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

чл. 29. (3) ЗРАСРБ: Академичната длъжност "професор" се заема въз основа на конкурс и избор.

чл. 29. (4) ЗРАСРБ: Конкурс за заемането на академичната длъжност "професор" се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност съгласно правилника на висшето училище или научната организация.

чл. 3. (1) ЗРАСРБ: Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на висшето училище или научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация.

чл. 62. (1) ППЗ: Заемането на академичната длъжност "професор" се осъществява въз основа на конкурс и избор, проведени при условията и по реда на глава трета, раздел ІV от ЗРАСРБ.

чл. 12. (1) БАН: Конкурсът за заемане на академична длъжност „професор” се обявява с решение на НС на СНЗ по мотивирано предложение на директора на СНЗ. В мотивите се аргументира необходимостта от такава длъжност за развитие на съответната тематика в проблематиката на звеното и се обосновава научноизследователската натовареност, изразяваща се в осигурена научна ангажираност на заемащия длъжността.

чл. 12. (2) БАН: Конкурсът по алинея 1 се обявява в ДВ със срок за подаване на документите 2 месеца.

І. Предложение до НС на ИИКТ за обявяване на конкурс, направено чрез доклад на директора на ИИКТ.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ и на интернет страниците на ИИКТ и БАН.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е 2 месеца от публикуването в ДВ.

ІV. Кандидатите за участие в конкурса подават: 1) молба за допускане до участие в конкурса; 2) автобиография по европейски образец; 3) копие от диплома за образователната и научна степен "доктор"; 4) копие от диплома за научната степен „доктор на науките” (ако има такава); 5) медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН); 6) свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН); 7) удостоверение за стаж по специалността (минимум седем години); 8) списък на научни публикации; 9) списък на цитирания; 10) резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса; 11) документи, доказващи изпълнението на чл. 3, т. 4 от настоящия правилник (ако има такива); 12) публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност "доцент"; 13) доказателствен материал за защитили докторанти под научното ръководство на кандидата; 14) други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки.

V. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса в НС на ИИКТ се внасят: доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията за състав на научното жури по конкурса и декларации от предложените членове на журито, че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 29а. ЗРАСРБ: Научното жури е в състав от седем членове - най-малко четирима от тях са професори и най-малко трима са външни лица. Изготвят се три рецензии и четири становища.

чл. 12. (4) БАН: Преди изтичане на срока по ал. 2 директорът на СНЗ назначава НЖ със състав, предложен от НС на СНЗ при спазване на изискванията на чл. 29а от ЗРАСРБ. Под определението „външни членове на НЖ” в БАН трябва да се разбира учени, външни за СНЗ.

чл. 2 (3) ППЗ: За членове на научното жури се избират български граждани - хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност - и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи - на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член от всяка обособена група.

§ 1 Допълнителни разпоредби на ППЗ: 3. „Външни членове“ са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи Научният съвет утвърждава състава на научното жури по конкурса.

VІІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до две седмици след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, ако има допуснати кандидати.

чл. 12. (5) БАН: Редовността на документите на участниците в конкурса се проверява от комисия, назначена от директора на СНЗ, съставена от научния секретар на звеното, член на Научния съвет и завеждащия отдел „Човешки ресурси” на звеното до една седмица след изтичане срока на конкурса. За резултатите от проверката кандидатите се уведомяват писмено в срок до 14 дни. Уведомлението играе роля на документ за допускане/недопускане на кандидата до участие в конкурса.

VIІІ. До една седмица след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, редовността на документите на кандидатите се проверява от назначената за това комисия в ИИКТ, която съставя констативен протокол.

ІХ. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса кандидатите се уведомяват с писмо на директора на ИИКТ за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им.

чл. 26. (2) ЗРАСРБ: В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи научното жури определя трима рецензенти, от които поне единият е професор. Останалите членове на журито изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор.

Х. До две седмици след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса научното жури провежда първото си заседание, на което: 1) избира свой председател – вътрешен за ИИКТ член на журито; 2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито; 3) определя трима рецензенти, поне единият от които е професор. Останалите членове на научното жури изготвят становища. Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 4. (6) ЗРАСРБ: Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

чл. 4. (7) ЗРАСРБ: Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.

чл. 2. (8) ППЗ: Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.

§ 1. Допълнителни разпоредби ИИКТ: Съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ НЖ може да приема решения, по изключение, и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, осигуряващи дискусия в реално време.

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата, представят се в писмен вид, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

чл. 29б. (1) ЗРАСРБ: Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" според изпълнението на условията по чл. 29.

чл.29б. (2) ЗРАСРБ: При равни условия по чл. 29 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност: а) аудиторни и извънаудиторни занятия - споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език; б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от кандидата лекционни курсове; в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация;
2. свързани с научноизследователската дейност: а) ръководство на научноизследователски проекти; създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; участия с доклади в международни и национални научни форуми; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации; в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;
3. свързани с художественотворческата дейност: а) членство в творческа организация; създадена творческа школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; художествено-творчески изяви, включително творчески изяви на международно признати форуми; б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.

чл. 14а. (1) ЗРАСРБ: При равни други условия лицата, придобили научна степен "доктор на науките", ползват предимство при заемане на академичните длъжности по този закон.

ХІІ. Не по-късно от 7 дни след представянето на всички рецензии и становища от членовете на научното жури, на интернет страницата на ИИКТ се публикуват изготвените от участниците в конкурса резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито.

ХІІІ. Научното жури провежда заключителното си заседание до един месец след публикуването на рецензиите и становищата на членовете на журито и резюметата на трудовете на участниците в конкурса.

ХІV. Журито класира кандидатите с явно гласуване, за което съставя протокол. Журито подготвя обобщен доклад с мотивирано предложение за класиране на кандидатите в конкурса, подписано от всички членове на журито, и го представя не по-късно от 7 дни след заключителното си заседание в НС.

ХV. Научният съвет провежда избора за „професор“ по конкурса не по-късно от 14 дни след получаване на предложението на журито.

чл. 8. (3) ИИКТ: В срок до 14 дни от постъпването на доклада по предходната алинея НС провежда избора. При избора трябва да участват 2/3 от редуцирания списъчен състав на НС. Решенията се вземат с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на НС не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест, или им е разрешен продължителен отпуск. Членовете на Научния съвет, които участват в конкурса не се включват в списъчния състав и нямат право на глас.

чл. 12. (11) БАН: За избора на професор е необходимо повече от 1/4 от списъчния състав на НС да бъдат професори или доктори на науките.

ХVІ. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, допуснати до участие в конкурса, се уведомява писмено за резултата.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“

ХVІІ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава от датата на избора му от НС и е длъжен да заеме поста си до 1 месец след тази дата.

чл. 59. ППЗ: Трудовото правоотношение между висшето училище, съответно научната организация, и лицето, спечелило конкурса, възникват от деня на утвърждаване на избора от ректора, съответно ръководителя на научната организация. В едномесечен срок от утвърждаването на избора се сключва трудовият договор.

чл. 12. (14) БАН: Спечелилият конкурса кандидат се назначава със заповед на директора от датата на избора му от НС и е длъжен да заеме поста си до 1 месец след тази дата.

ХVІІІ. На заелия длъжността „професор“ се издава диплома за заемане на академична длъжност.

§ 1. Допълнителни разпоредби БАН: Дипломите за придобита образователна и научна степен „доктор”, за научна степен „доктор на науките” и за дипломи за избор на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се издават от БАН по предложение на директора на съответното звено и се подписват от директора, от главния научен секретар на БАН и от председателя на БАН. Дипломите да бъдат на специална хартия с лазерна защита. Връчването на дипломите да става по тържествен начин в Големия салон на БАН.

чл. 3. (2) ППЗ: Висшите училища и научните организации изпращат в Националния център за информация и документация по един екземпляр от защитените дисертационни трудове и авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките", както и за избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни след датата на издаването на дипломата, съответно датата на избора.

чл. 12. (15) БАН: В срок до два месеца след заемане на поста избраният професор изнася публична академична лекция организирана от СНЗ. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

чл. 15. (5) ЗРАСРБ: При прекратяване на трудовия договор не по вина на хабилитираното лице се запазват всички лични права, произтичащи от съответната академична длъжност.


ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ БЕЗ КОНКУРС И ИЗБОР

чл. 15. (3) ЗРАСРБ: Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друго висше училище или научна организация, включително и от други европейски държави, може да се извършва и без конкурс и избор по решение на приемащото висше училище или научна организация и при условия и по ред, определени с правилниците им.

чл. 9. (1) ИИКТ: Преминаването от академична длъжност от друга научна организация, или от висше училище, включително и от чужбина, на същата или на съответна академична длъжност в ИИКТ по същото научно направление, може да се извършва и с решение на НС на ИИКТ без провеждане на конкурс и избор.

чл. 9. (2) ИИКТ: Лицето, желаещо да премине на академична длъжност в ИИКТ подава молба до директора, към която прилага следните документи: 1. автобиография; 2. нотариално заверено копие от дипломата за висше образование; 3. нотариално заверено копие от диплома за образователната и научна степен “доктор” (ако има такава); 4. нотариално заверено копие от диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има такава); 5. удостоверение, или друг документ, доказващ заемането на академична длъжност; 6. списъци на научни публикации, научно–приложни разработки, патенти и други разработки, имащи отношение към научната дейност на лицето.

чл. 9. (3) ИИКТ: Директорът внася писмено становище в НС, който обсъжда въпроса по същество и взема решение с мнозинство повече от половината от списъчния състав.

чл. 9. (4) ИИКТ: Лицето се уведомява писмено за решението на НС в 7-дневен срок след заседанието.


ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

чл. 35. (1) ЗРАСРБ: Освобождава се от академична длъжност лице: 1. когато бъде установено, че трудовете или значителни части от тях, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност, са написани или създадени от другиго; 2. което в качеството си на член на жури или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда; 3. което е получило отрицателна оценка при две последователни атестации.

чл. 35. (2) ЗРАСРБ: В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се отнема и придобитата научна степен.

чл. 35. (3) ЗРАСРБ: Отнемането на научна степен и освобождаването от длъжност се извършва от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация, по предложение на факултетния/научния съвет.

чл. 36. (1) ЗРАСРБ: Освобождаването от академична длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 и отнемането на научна степен по чл. 35, ал. 2 се отразяват при атестирането на висшето училище или научната организация, провели съответната процедура, както и при атестирането на членовете на съответното жури, заемащи академични длъжности.

чл. 36. (2) ЗРАСРБ: При външните членове на журито освобождаването от академична длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 и отнемането на научна степен по чл. 35, ал. 2 се отразяват и при атестирането на висшето училище или научната организация, към които принадлежат.

чл. 36. (3) ЗРАСРБ: Всички лични права на лицето, произтичащи от научната степен и академичната длъжност, се смятат за отменени.


НАУЧНИ СТЕПЕНИ

чл. 2. (2) ЗРАСРБ: Научните степени са: 1. "доктор" (образователна и научна); 2. "доктор на науките".

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

чл.6. (1) ЗРАСРБ: Образователната и научна степен "доктор" се придобива от лице с образователно-квалификационна степен "магистър".

чл. 6. (2) ЗРАСРБ: За придобиване на образователната и научна степен "доктор" лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.

чл. 6. (4) ЗРАСРБ: Дисертационният труд се подготвя чрез редовно обучение, задочно обучение или самостоятелна подготовка в получила акредитация от НАОА докторска програма на висше училище или научна организация. Подготовката е възможна и в дистанционна форма на обучение.

чл. 4. (1) БАН: Формата на обучение на докторанти за образователната и научна степен „доктор” в БАН е редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.

чл. 25. ППЗ: За да се яви на защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", докторантът трябва да е изпълнил следните изисквания: 1. да е отчислен с право на защита; 2. да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите изследвания.

чл. 6. (3) ЗРАСРБ: Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.

чл. 27. (2) ППЗ: Дисертационният труд трябва да бъде представен във вид и обем, съответстващи на специфичните изисквания на първичното звено. Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание, увод; изложение; заключение - резюме на получените резултати с декларация за оригиналност; библиография.

чл. 3., т. 1.1. ИИКТ: Дисертацията на кандидата трябва да е базирана на поне три научни публикации, поне една от които да е в списание с импакт фактор или в специализирано международно издание.

чл. 2., т. 3 БАН: Дисертационните трудове за получаване на образователната и научна степен „доктор” и за научната степен „доктор на науките” може да включват резултати от колективни работи. Едни и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации за получаване на една и съща научна степен освен в случаите, когато резултатите, описани в тях, могат да бъдат разделени по методичен и/или авторски принос чрез разделителен протокол между авторите.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Докторантът представя на научния си ръководител следните материали: 1. заявление, което се регистрира с входящ номер в деловодството на ИИКТ; 2. дисертация; 3. автореферат; 4. копие от диплома за “магистър”; 5. копие от заповед за отчисляване с право на защита, или удостоверение за изпълнен докторски минимум (ако срокът на докторантурата не е изтекъл); 6. списък на отпечатани научни публикации по темата на дисертацията; 7. копия на отпечатаните научни публикации; 8. резюме на автореферата на английски език (не по-малко от 10 страници).

ІІ. В тридневен срок след представяне на материалите от кандидата, постоянната комисия, назначена за проверка на документите по процедурите в ИИКТ, проверява дали са изпълнени всички изисквания в законовите и подзаконовите нормативни документи, регламентиращи процедурата и изготвя констативен протокол.

ІІІ. При положителна оценка за готовността на докторанта за защита на дисертационния труд научният ръководител предлага на ръководителя на секцията с (доклад) откриване на процедура за предварително обсъждане.

ІV. Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред състава на секцията. На заседанието трябва да присъстват поне 5 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията и/или в свързана с нея област, от които поне 3 са професори или доктори на науките. При липса на необходимия брой хабилитирани лица в секцията, семинарът се разширява с външни хабилитирани лица, специалисти в областта на процедурата, предложени с доклад от ръководителя на секцията. Разширеният семинар на секцията се насрочва със заповед на директора, като датата за провеждането му трябва да не е по-рано от 10 дни след датата на издаване на заповедта.

чл. 29. (1) ППЗ: При провеждане на процедурата по чл. 28, ал. 2 се обсъжда дисертацията, представена от докторанта, и се взема решение от съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 29. (2) ППЗ: При положително решение за готовността за защита съветът на първичното звено обсъжда и прави предложение за състава на научното жури. Научният ръководител и докторантът задължително участват в обсъждането на състава на научното жури и могат да дават свои предложения за членове.

чл. 31. (1) ППЗ: Научното жури е в състав пет хабилитирани лица в съответната научна област или научни области по темата на дисертацията. Най-малко един от членовете на журито е професор. Най-малко трима от членовете на журито са външни за висшето училище или научната организация. Научният ръководител е член на журито, ако е хабилитирано лице.

чл. 2 (3) ППЗ: За членове на научното жури се избират български граждани - хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност - и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи - на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член от всяка обособена група.

§ 1 ДР ППЗРАСРБ: 3. „Външни членове“ са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.

чл. 4. (4) ЗРАСРБ: За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби с кандидат за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито.

V. За предварителното обсъждане на дисертацията се съставя протокол.

VІ. След положително решение на семинара за готовността за защита кандидатът подава в едномесечен срок в НС следните документи (молба): 1) дисертация в 6 екземпляра – по един за всеки от членовете на научното жури и 1 екземпляр за желаещите да се запознаят; 2) автореферат в 10 екземпляра.

VІІ. При отрицателно становище на семинара се предлага доработване или преработване на дисертационния труд в рамките на 6 месеца.

VІІІ. Ръководителят на секцията внася доклад в Научния съвет за утвърждаване на научното жури, към който прилага протокола от предварителното обсъждане на дисертацията и декларации от предложените членове на журито, че не са свързани лица по смисла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с кандидата и че нямат частен интерес по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ, а външните членове и това, че са външни членове по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ППЗРАСРБ.

ІХ. В срок не по-късно от един месец от представяне на доклада, Научният съвет утвърждава състава на Научното жури и датата на официалната защита на дисертацията.

Х. В 7-дневен срок от решението на Научния съвет Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, както и датата на официалната защита на дисертацията. Със заповедта се насрочва и първото заседание на научното жури.

ХІ. На първото си заседание научното жури избира за свой председател един от вътрешните членове (заемащ академична длъжност в ИИКТ), и определя двама рецензенти, поне единият от които трябва да е външен. За решенията си научното жури съставя протокол.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 4. (6) ЗРАСРБ: Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

чл. 4. (7) ЗРАСРБ: Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.

чл. 2. (8) ППЗ: Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.

§ 1. Допълнителни разпоредби ИИКТ: Съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ НЖ може да приема решения, по изключение, и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, осигуряващи дискусия в реално време.

ХІІ. В срок до три месеца от определянето на журито, членовете му представят рецензиите и становищата си в писмен вид, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, като ги регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

чл. 10. (1) ЗРАСРБ: Членовете на журито изготвят две рецензии, една от които на външно лице, и три становища. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка.

ХІІІ. В тридневен срок от представянето на всички рецензии и становища от членовете на журито, те се публикуват, заедно с автореферата на дисертацията, на интернет страниците на ИИКТ и БАН, като част от съобщение за деня, часа и мястото на откритото заседание на журито за защита на дисертацията. Откритото заседание на журито се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуване на съобщението за него. От датата на публикуването на съобщението дисертационният труд на кандидата се предоставя на желаещите да се запознаят с нея на място в деловодството на ИИКТ.

ХІV. За публикуването на съобщението, автореферата на дисертацията и рецензиите и становищата се подписва протокол от председателя на журито и кандидата.

ХV. За откритото заседание на журито се съставя протокол.

чл. 33. (2) ППЗ: На откритото заседание по ал. 1: 1. председателят на научното жури представя докторанта; 2. докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд; 3. председателят на научното жури представя рецензиите и становищата на научното жури; 4. членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания; 5. всеки член на научното жури публично обявява своята оценка - положителна или отрицателна; 6. председателят на научното жури обявява резултата от защитата.

чл. 11. (2) ЗРАСРБ: За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.

чл. 11. (3) ЗРАСРБ: Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.

чл. 11. (4) ЗРАСРБ: Образователната и научна степен "доктор" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.

чл. 5. (2) ЗРАСРБ: Образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" са безсрочни и важат на територията на цялата страна.

чл. 14. (1) ЗРАСРБ: Образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, която се изпраща в тридневен срок на Министерството на образованието, младежта и науката за регистриране.

чл. 14. (2) ЗРАСРБ: Дипломата по ал. 1 се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.

§ 1. Допълнителни разпоредби БАН: Дипломите за придобита образователна и научна степен „доктор”, за научна степен „доктор на науките” и дипломите за избор на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се издават от БАН по предложение на директора на съответното звено и се подписват от директора, от главния научен секретар на БАН и от председателя на БАН. Дипломите да бъдат на специална хартия с лазерна защита. Връчването на дипломите да става по тържествен начин в Големия салон на БАН.

чл. 14а. (2) ЗРАСРБ: За образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа, на лицата се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.

§ 5. Преходни азпоредби БАН: На притежателите на образователната и научна степен „доктор” и на научната степен „доктор на науките”, придобити по стария Закон за научните степени и научните звания и по сега действащия Закон за развитие на академичния състав в Република България се изплаща месечно възнаграждение, докато лицето е на трудов договор и заема щат, съответстващ на научна длъжност в БАН, най-малко в размер съответно 1/3 МРЗ и 2/3 МРЗ.


ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНАТА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

чл. 12. (1) ЗРАСРБ: Научната степен "доктор на науките" се придобива от лице с образователна и научна степен "доктор".

чл. 12. (2) ЗРАСРБ: За придобиване на научната степен "доктор на науките" лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.

чл. 12. (3) ЗРАСРБ: Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научно-приложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.

чл. 2., т. 5. БАН: Кандидатите за научната степен „доктор на науките” и за академичната длъжност „професор” трябва да имат ясно очертана научна тематика, в която са водещи изследователи.

чл. 12. (4) ЗРАСРБ: Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

чл. 2., т. 3 БАН: Дисертационните трудове за получаване на образователната и научна степен „доктор” и за научната степен „доктор на науките” може да включват резултати от колективни работи. Едни и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации за получаване на една и съща научна степен освен в случаите, когато резултатите, описани в тях, могат да бъдат разделени по методичен и/или авторски принос чрез разделителен протокол между авторите.

чл. 3., т. 2.1. ИИКТ: Дисертацията на кандидата трябва да е базирана на поне 25 научни публикации, от които поне 15 да са в списания с импакт фактор или в специализирани международни издания. Публикациите трябва да са цитирани поне 50 пъти за дисертации с чисто научен характер или поне 25 пъти за дисертации с технологичен характер. Поне 15 от цитиранията трябва да са в списания с импакт фактор или специализирани международни издания.

чл. 3., т. 2.2. ИИКТ: Занижените изисквания за брой цитирания при дисертациите с технологичен характер се прилагат, ако кандидатите представят поне един резултат, свързан с темата на дисертацията, отговарящ на следните алтернативни критерии: документирано съществено участие в значимо за практиката внедряване на научна разработка; реализиран (документиран) значим икономически принос и/или икономически ефект; участие в проект по рамковите програми на Европейския съюз или по програмите на НАТО (като ръководител на българската част на проект и/или като “key person”); ръководство на значим национален научноизследователски проект. Този резултат не трябва да е представян в предишни процедури, въз основа на които кандидатът е придобил образователната и научна степен “доктор” и академичните длъжности “доцент” и „професор“.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Кандидатът представя следните материали: 1. заявление, което се регистрира с входящ номер в деловодството на ИИКТ; 2. дисертация; 3. автореферат; 4. автобиография по европейски образец; 5. копие от диплома за образователната и научна степен „доктор“; 6. списък на отпечатани или приети за печат научни публикации; 7. копия на отпечатаните научни публикации; 8. списък на цитирания; 9. документи, доказващи същественото участие на кандидата в значими за практиката внедрявания на научни разработки, технологии, патенти, авторски свидетелства, ноу-хау, лицензионни договори, реализиран значим икономически принос и/или икономически ефект, приети проекти по рамковите програми на Европейския съюз или по програмите на НАТО по темата на дисертацията (ако има такива); 10. резюме на автореферата на английски език (не по-малко от 10 страници).

ІІ. В тридневен срок след представяне на материалите от кандидата, Постоянната комисия, назначена за проверка на документите по процедурите в ИИКТ, проверява дали са изпълнени всички изисквания в законовите и подзаконовите нормативни документи, регламентиращи процедурата и изготвя констативен протокол.

ІІІ. Провежда се предварително обсъждане на дисертацията пред семинар на секцията. На заседанието трябва да присъстват поне 7 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията и/или в свързана с нея област, от които поне 4 са професори или доктори на науките. При липса на необходимия брой хабилитирани лица в секцията, семинарът се разширява с външни хабилитирани лица, специалисти в областта на процедурата, предложени с доклад от ръководителя на секцията. Разширеният семинар на секцията се насрочва със заповед на директора, като датата за провеждането му трябва да не е по-рано от 10 дни след датата на издаване на заповедта.

ІV. За предварителното обсъждане на дисертацията се съставя протокол. Семинарът на секцията взема решение за готовността за защита на дисертацията пред научно жури. При положително решение семинарът на секцията обсъжда и прави предложение за състава на научното жури.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

чл. 13. (1) ЗРАСРБ: Защитата на дисертационния труд за придобиване на научната степен "доктор на науките" се осъществява публично пред жури от седем хабилитирани лица, най-малко трима от които професори. Най-малко четирима от членовете на научното жури са външни лица за съответното висше училище или научна организация.

чл. 2 (3) ППЗ: За членове на научното жури се избират български граждани - хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност - и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи - на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член от всяка обособена група.

§ 1 ДР ППЗРАСРБ: 3. „Външни членове“ са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.

чл. 4. (4) ЗРАСРБ: За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби с кандидат за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито.

V. След положително решение на семинара за готовността за защита кандидатът подава в едномесечен срок в НС следните документи (молба): 3) дисертация в 8 екземпляра – по един за всеки от членовете на научното жури и 1 екземпляр за желаещите да се запознаят; 4) автореферат в 10 екземпляра.

VІ. При отрицателно становище на семинара се предлага доработване или преработване на дисертационния труд в рамките на 6 месеца.

VІІ. Ръководителят на секцията внася доклад в Научния съвет за утвърждаване на научното жури, към който прилага прокола от предварителното обсъждане на дисертацията и декларации от предложените членове на журито, че не са свързани лица по смисла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с кандидата и че нямат частен интерес по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ, а външните членове и това, че могат да бъдат външни членове по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ППЗРАСРБ.

VІІІ. В срок не по-късно от един месец от представяне на доклада, Научният съвет утвърждава състава на научното жури и датата на официалната защита на дисертацията.

ІХ. В 7-дневен срок от решението на Научния съвет Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, както и датата на официалната защита на дисертацията. Със заповедта се насрочва и първото заседание на научното жури.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА НА НАУЧНОТО ЖУРИ

Х. На първото си заседание научното жури избира за свой председател един от вътрешните членове (заемащ академична длъжност в ИИКТ), и определя трима рецензенти, поне двама от които са професори и поне един – външен за ИИКТ. За решенията журито съставя протокол.

чл. 13. (2) ЗРАСРБ: За защитата се прилагат съответно разпоредбите на чл. 10 и 11. Трима от членовете на журито изготвят рецензии, останалите - становища. Две от рецензиите са от професори и най-малко една рецензия - от външно за висшето училище или научната организация лице.

чл. 4. (6) ЗРАСРБ: Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

чл. 4. (7) ЗРАСРБ: Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.

чл. 2. (8) ППЗ: Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.

§ 1. ДР ИИКТ: Съгласно чл. 2, ал. 8 от ППЗРАСРБ НЖ може да приема решения, по изключение, и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства, осигуряващи дискусия в реално време.

ХІ. В срок до три месеца от определянето на журито, членовете му представят рецензиите и становищата си в писмен вид, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, като ги регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка.

ХІІ. В тридневен срок от представянето на всички рецензии и становища от членовете на журито, те се публикуват, заедно с автореферата на дисертацията, на интернет страниците на ИИКТ и БАН, като част от съобщение за деня, часа и мястото на откритото заседание на журито за защита на дисертацията. Откритото заседание на журито се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуване на съобщението за него. От датата на публикуването на съобщението дисертационният труд на кандидата се предоставя на желаещите да се запознаят с нея на място в деловодството на ИИКТ.

ХІІІ. За публикуването на съобщението, автореферата на дисертацията и рецензиите и становищата се подписва протокол от председателя на журито и кандидата.

ХІV. За откритото заседание на журито се съставя протокол.

чл. 33. (2) ППЗ: На откритото заседание по ал. 1: 1. председателят на научното жури представя кандидата; 2. кандидатът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд; 3. председателят на научното жури представя рецензиите и становищата на научното жури; 4. членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания; 5. всеки член на научното жури публично обявява своята оценка - положителна или отрицателна; 6. председателят на научното жури обявява резултата от защитата.

чл. 13. (3) ЗРАСРБ: За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко четири положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.

чл. 13. (4) ЗРАСРБ: Научната степен "доктор на науките" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.

чл. 42. (3) ППЗ: Неуспешно защитена дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита. Втората процедура за защита е окончателна.

чл. 5. (2) ЗРАСРБ: Образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" са безсрочни и важат на територията на цялата страна.

чл. 14. (1) ЗРАСРБ: Образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките" се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация по единен образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, която се изпраща в тридневен срок на Министерството на образованието, младежта и науката за регистриране.

чл. 14. (2) ЗРАСРБ: Дипломата по ал. 1 се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.

§ 1. ДР БАН: Дипломите за придобита образователна и научна степен „доктор”, за научна степен „доктор на науките” и дипломите за избор на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се издават от БАН по предложение на директора на съответното звено и се подписват от директора, от главния научен секретар на БАН и от председателя на БАН. Дипломите да бъдат на специална хартия с лазерна защита. Връчването на дипломите да става по тържествен начин в Големия салон на БАН.

чл. 14а. (2) ЗРАСРБ: За образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа, на лицата се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.

§ 5. ПР БАН: На притежателите на образователната и научна степен „доктор” и на научната степен „доктор на науките”, придобити по стария Закон за научните степени и научните звания и по сега действащия Закон за развитие на академичния състав в Република България се изплаща месечно възнаграждение, докато лицето е на трудов договор и заема щат, съответстващ на научна длъжност в БАН, най-малко в размер съответно 1/3 МРЗ и 2/3 МРЗ.

чл. 14а. (1) ЗРАСРБ: При равни други условия лицата, придобили научна степен "доктор на науките", ползват предимство при заемане на академичните длъжности по този закон.


ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА

чл. 5. (3) ЗРАСРБ; Придобитите в чужбина научни степени се признават от висшите училища или от научните организации в Република България при условия и по ред, определени с правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Република България е страна.

чл.8а. (1) БАН: Удостоверение за признаване на придобита в чужбина научна степен се издава въз основа на заявление по образец до директора на Центъра за обучение при БАН, към което се прилагат:
А) За страни от Европейския съюз или страни с които има изрично сключено за това междудържавно споразумение: Дипломата за научна степен легализирана, преведена и заверена в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени.
Б) Други страни: 1. Диплома за завършено висше образование; 2. Дипломата за научна степен; 3. Дисертацията в 1 екземпляр и копие на електронен носител; 4. Автореферат на български език в 3 екземпляра; 5. Списък и публикации на автора, на които се основава дисертацията; 6. Документ за внесена такса.

чл.8а. (2) БАН: Издадените в чужбина документи по ал. 1 точка Б, подт. 1 и 2 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени.

чл.8а. (3) БАН: За случаите по алинея 1 точка Б СНЗ има право да изисква и допълнителна информация и документи от кандидата, като определя срок за предоставянето им.

чл.8а. (4) БАН: Директорът на ЦО проверява редовността на подадените документи и при установяване на нередности дава срок за отстраняването им.

чл.8а. (5) БАН: Подадените заявления заедно с приложенията към тях се изпращат на научното звено, определено след съгласуване със съответния научен секретар на БАН.

чл.8а. (6) БАН: В Центъра за обучение се създава регистър на подадените заявления, в който се отбелязва и постоянното научно звено, в което се изпращат документите.

чл.8а. (7) БАН: Директорът на постоянното научно звено може да назначи веднага лицето на длъжност “асистент” и да открие процедура за издаване на удостоверение за признаване на научната степен.

чл.8б. (1) БАН: За случаите по алинея 1 точка Б директорът на научното звено при БАН назначава определената от НС комисия от 3 души, които разглеждат подадените документи и в двумесечен срок – чрез избрания от тях докладчик – представят резултатите пред НС на съответното научно звено на БАН, което взема решение за издаване на удостоверение.

чл.8б. (2) БАН: Издаването на удостоверението става по утвърдената от УС на БАН процедура за издаване на дипломи и цялостната документация се съхранява в Научния архив на БАН.

чл.8б. (3) БАН: За извършване на цялостната процедура по издаване на удостоверение за признаване на придобитата в чужбина научна степен по алинея 1 точка A/Б заявителят внася такса от една/две минимални работни заплати в ЦО при БАН.

чл.8б. (4) БАН: Срокът за приключване на процедурата за признаване на придобита в чужбина научна степен е не повече от три месеца.


ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

чл. 25. (1) ЦО-БАН: Приемането и обучението на докторанти с българско гражданство се осъществява в следните форми: редовна докторантура по държавна поръчка, задочна докторантура по държавна поръчка, докторантура на самостоятелна подготовка, платени редовни и задочни докторантури.

чл. 25. (2) ЦО-БАН: Приемането и обучението на български граждани в платена редовна и задочна докторантура става след приемни изпити.

чл. 8. (2) ЗРАСРБ: Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години.

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА

чл. 3. (2) БАН: Председателят на БАН издава заповед за обявяване на конкурс за прием на редовни и задочни докторанти, български граждани, в звената на БАН. Въз основа на тази заповед конкурсът се обявява в Държавен вестник (ДВ) и на интернет страницата на БАН. Конкурсът започва да тече от датата на обявяването му в ДВ.

чл. 3. (4) БАН: Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от момента на обявяването му в ДВ.

чл. 9. (1) ППЗ: Конкурсът включва изпит по специалността и по чужд език, избран от кандидата. Кандидатите за докторанти по чужд език и чужда литература полагат изпит по чужд език, различен от изпита по специалността.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

чл. 30. (1) ЦО-БАН: В конкурсите за редовна и задочна докторантура по държавна поръчка могат да участват български граждани, притежаващи образователно-квалификационната степен “магистър” или с приравнена към тази степен диплома.

чл. 3. (7) БАН: До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационата степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50).

чл.12. ППЗ: Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в този правилник и в съответния правилник на висшето училище или научната организация.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Кандидатите подават: 1) молба за допускане до конкурса; 2) автобиография; 3) диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея (общ успех от дипломата най-малко Много добър – 4,50); 4) удостоверение за признато висше образование (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище); 5) медицинско свидетелство; 6) свидетелство за съдимост; 7) кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област. 8) фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

ІІ. До една седмица след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, редовността на документите на кандидатите се проверява от назначената за това комисия в ИИКТ, която съставя констативен протокол.

ІІІ. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса кандидатите се уведомяват с писмо на директора на ИИКТ за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. В уведомлението се посочват също датата, часът и мястото на провеждане на първия конкурсен изпит (по специалността) – не по-рано от един месец от уведомлението. Към уведомлението се прилага и конспектът за провеждане на конкурсния изпит.

чл. 7. (1) ППЗ: Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от датата на уведомяването да направят възражение до ръководителя на приемащото структурно звено.

чл. 7. (2) ППЗ: Ръководителят на приемащото структурно звено възлага на нова комисия от трима души - хабилитирани лица, да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада на комисията ръководителят взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаване на възражението.

ІV. Конкурсните изпити са: 1) по специалността – писмен и устен. До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка на писмения не по-ниска от Много добър (4,50). Успешно издържали изпита по специалността са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпити не по-ниска от Много добър (4,50) (протокол). 2) по чужд език – превод на текст и граматика. Успешно издържали изпита по чужд език са кандидатите, получили оценка не по-ниска от Добър (4,00).

V. Председателят на комисията, провела изпита по специалността, изготвя доклад до Научния съвет на ИИКТ за зачисляване на кандидатите в докторантура и определяне на научните им ръководители, които са хабилитирани лица – професор или доцент.

VІ. Научният съвет взема решение за зачисляване в докторантура.

VІІ. Директорът на ИИКТ, определеният от Научния съвет научен ръководител и докторантът подписват договор за обучение в редовна или в задочна докторантура, след което директорът на ИИКТ издава заповед за зачисляване на докторанта. При отказ на докторанта да подпише договора и при наличие на успешно преминал изпитите втори кандидат за същото място, директорът на ИИКТ прави ново предложение пред Научния съвет за зачисляване на втория кандидат.

ДОКТОРАНТУРА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

чл. 7. (2) ЗРАСРБ: Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка предлагат за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография.

чл. 10. (1) ППЗ: Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", се извършва без изпит през цялата академична година.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационната степен “магистър” или приравнена към тази степен диплома.

На лица, завършили чуждестранни висши училища, придобитото висше образование трябва да им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в ППЗРАСРБ и в правилниците на БАН и ИИКТ.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Кандидатите подават: 1) молба; 2) автобиография; 3) диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4) удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5) разработената част от дисертационния труд с библиография.

ІІ. Кандидатът за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка докладва резултатите си пред семинар на секцията. При липса на поне 5 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията, семинарът се разширява със заповед на директора на ИИКТ. Участниците в семинара изслушват изложението на кандидата за докторант и при положителна оценка предлагат на Научния съвет зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка и приемане на индивидуален план за работа на докторанта, за което се съставя протокол.

ІІІ. Ръководителят на секцията представя доклад в Научния съвет за зачисляване в докторантура, към който прилага индивидуалния план за работа на докторанта и протокола от семинара на секцията.

ІV. Научният съвет взема решение по доклада за зачисляване в докторантура, като утвърждава работното наименование на темата на бъдещата дисертация, индивидуалния план за работа на докторанта и научния му консултант.

V. Въз основа на решението на Научния съвет, директорът издава заповед за зачисляване.

VІ. Ако зачисленият докторант не е служител на ИИКТ и с организацията, в която работи, няма сключено споразумение, е необходимо да се сключи договор между директора на ИИКТ и докторанта с определяне на такса за обучението му. След зачисляването на докторанта важат всички процедури и изисквания по реализиране на образователната и научна програма за докторантите в БАН. В случай, че дисертационният труд не е представен за защита в тригодишен срок, ИИКТ няма финансови ангажименти към процедурата по защита на дисертационния труд. Заплащането на защитата (изцяло или частично) на самостоятелните докторанти – служители на БАН, става само при финансова възможност на ИИКТ и решение на ръководството на Института. Защитата на самостоятелни докторанти, които не са служители на ИИКТ, се заплаща от тях.

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА В ЧУЖБИНА

чл. 21. (1) ППЗ: Министерството на образованието, младежта и науката ежегодно обявява и провежда конкурси за изпращане на докторанти - български граждани, за обучение в докторантура в чужбина при условия, посочени в междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен, и при определени от него допълнителни изисквания.

чл. 21. (2) ППЗ: За обучение по ал. 1 могат да кандидатстват лица, зачислени в редовна докторантура в български висши училища или научни организации.

чл. 21. (3) ППЗ: Министерството на образованието, младежта и науката уведомява съответното висше училище или научна организация за докторантите, които продължават обучението си по реда на ал. 1.

ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

чл. 68. (7) ЗВО: Приемането на студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се извършва при условията и по реда, определени за българските граждани.

чл. 13. (1) ППЗ: Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура: 1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен; 2. съгласно актове на Министерския съвет; 3. при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование.

чл. 13. (2) ППЗ: Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 се приемат при условията и по реда, определени в съответната спогодба или в акта на Министерския съвет, съгласувано със съответните висши училища или научни организации.

чл. 13. (3) ППЗ: Лицата по ал. 1, т. 3 се приемат при условията и по реда, определени в съответните правилници на висшите училища и на научните организации.

чл. 13. (4) ППЗ: Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват за докторанти и при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако: 1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; 2. имат статут на бежанци; 3. са от българска народност.

чл. 13а. (1) ППЗ: Кандидатите за докторанти по чл. 13, ал. 1 подават следните документи: 1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, степента на владеене на чужди езици, както и висшето училище или научната организация, в която желаят да се обучават; 2. копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен; 3. медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства; 4. списък на публикациите, ако има такива; 5. копие от документите за гражданство; 6. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 7. две снимки.

чл. 13а. (2) ППЗ: Документите по ал. 1, т. 2 и 3 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

чл. 13а. (3) ППЗ: Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 подават документите по ал. 1 в Министерството на образованието, младежта и науката.

чл. 13а. (4) ППЗ: Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 подават документите по ал. 1 в избрано от тях висше училище или научна организация.

чл. 13б. (1) ППЗ: Висшите училища и научните организации изпращат в Министерството на образованието, младежта и науката документите на одобрените от тях кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 3 - граждани на държави, за които се изисква издаване на виза за дългосрочно пребиваване в Република България, както и информация относно: 1. лични данни на кандидата - имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство; 2. наименование на научната специалност, образователна и научна степен, форма и срок на обучение; 3. информация за езиковата и специализираната подготовка - степен на владеене на български език, наименование на основното звено, в което ще се проведе подготовката, продължителност на обучението; 4. годишна такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка; 5. номер на банковата сметка на висшето училище или научната организация, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка.

чл. 13б. (2) ППЗ: Министерството на образованието, младежта и науката издава удостоверение за приемане на кандидатите за обучение в Република България и писмено уведомява за това Министерството на външните работи и дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.

чл. 13б. (3) ППЗ: Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование, заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид "D" и са пристигнали в Република България.

чл. 13в. (1) ППЗ: Ректорът на висшето училище или ръководителят на научната организация издава заповед за зачисляване на одобрените кандидати за докторанти по чл. 13, ал. 1.

чл. 13в. (2) ППЗ: Висшето училище или научната организация писмено уведомява Министерството на образованието, младежта и науката за записаните докторанти по ал. 1.

ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

чл. 49. ЦО-БАН : Правата и задълженията на докторантите редовно и задочно обучение държавна поръчка при реализирането на докторантурата в законовия срок се регламентира с тристранно подписан договор /вж. Приложение № 1/. Типовият договор от Приложение № 1 е неразделна част от настоящия Правилник. Той може да се допълва и прецизира от НС на ПНЗ, съгласно спецификата на дейността на това звено и на неговите докторантски теми.

чл. 14. (1) ППЗ: Обучението на докторантите включва следните дейности: 1. научноизследователска (художественотворческа) дейност; 2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво); 3. преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални и/или международни); 4. изпити за докторски минимум; 5. защита на докторска дисертация.

чл. 15. (1) ППЗ: Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план.

чл. 15. (2) ППЗ: Учебният план се изготвя от докторантите и научните им ръководители и се обсъжда и утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.

чл. 15. (3) ППЗ: Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план съдържа: 1. темата на дисертационния труд; 2. разпределението на всички дейности по години; 3. изпитите и сроковете за полагането им; 4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, конференции и други публични научни изяви; 5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд.

чл. 38. ЦО-БАН: Образователната програма на докторантите се организира и реализира чрез ИИКТ и Докторантското училище към ЦО при БАН.

чл. 39. ЦО-БАН: Образователната програма обхваща следните типове обучение: 1) индивидуално специализирано обучение в ПНЗ на БАН, където е зачислен докторантът; 2) общо специализирано обучение по научни направления – съвместно от ПНЗ на БАН и от Докторантското училище към ЦО при БАН; 3) общоакадемично обучение за придобиване на езикови и компютърни умения – от Докторантското училище към ЦО при БАН.

чл. 40. ЦО-БАН: Обучението на докторантите се осъществява в съответствие с кредитна система на Докторантското училище, която предвижда задължителен минимален брой кредити по дейности.

чл. 43. ЦО-БАН: Индивидуалното специализирано обучение се включва в годишните индивидуални планове на докторанта, приемани от НС на ПНЗ. Отчитането на реализирането на това обучение става в НС на ПНЗ при приемане на ежегодните отчети на докторанта и мнението на научния ръководител (консултант). Обучението завършва с изпит по конспект, приет от НС на ПНЗ, за което докторантът получава съответен брой кредити (доклад, протокол).

чл. 44. ЦО-БАН: Общото специализирано обучение става чрез преминаване на най-малко два курса по 30 часа, с общ базов характер за областта на темата на дисертацията на докторанта или даващи познания в интердисциплинарна област, близка до областта на темата. Курсовете завършват със зачитаща се оценка или с друга форма приета от НС на ПНЗ.

чл. 45. ЦО-БАН: Общоакадемичното езиково обучение на докторантите се осъществява от Сектора за чуждоезиково обучение към Докторантското училище на ЦО при БАН. Секторът организира курсове по английски език на високо съвременно ниво с ползване на модерна методика и помощни средства. Курсовете се провеждат на шест нива, в т.ч. ниво на специализирано езиково обучение в областта на темата. Общите програми за обучение се одобряват от АС. Обучението завършва с изпит. Центърът за обучение организира и провежда изпити и по други западни езици. Посещението на курсовете не е задължително за докторанти, които владеят добре английски език. Те имат право да се явят директно на изпит в ЦО. За докторантите в БАН се признава само сертификат за успешно положен изпит, издаден от ЦО при БАН.

чл. 46. ЦО-БАН: Езиковото обучение на докторантите от 120 часа е безплатно. Докторантите могат да прослушат и допълнителни курсове, платени на преференциални цени.

чл. 47. ЦО-БАН: Общоакадемичната подготовка на докторантите по компютърни умения се осигурява от Докторантското училище към ЦО при БАН. На докторантите се предлага списък от курсове и те, заедно с научните си ръководители (консултанти), избират съответния курс от 30 часа. Този курс е безплатен за докторантите, а ПНЗ внасят в ЦО определена от АС такса. Докторантите могат да прослушат и други курсове платени на преференциални цени. Курсът завършва с изпит със зачитаща се оценка. Докторант, който има необходимите познания, може да се яви директно на изпит в ЦО и да получи съответен сертификат. За докторантите в БАН се признава само сертификат, издаден от ЦО. Програмите за добиване на компютърни умения се одобряват от АС.

чл. 48. ЦО-БАН: Научната програма на докторантурата се планира по предложения от научния ръководител (консултант) проект и чрез разработените на негова основа годишни индивидуални планове, приемани от НС на ПНЗ. Отчитането на изпълнението на научната програма става ежегодно пред НС на ПНЗ чрез отчет за докторантурата (атестация). Съгласно чл. 18, ал. 1 от ППРАРСРБ редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие.

чл. 15. (4) ППЗ: Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на защитата. Промяната се извършва със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация въз основа на решение на факултетния, съответно научния съвет по предложение на съвета на първичното звено.

чл. 16. ППЗ: Докторантите полагат изпитите по индивидуалния учебен план пред назначени от ръководителя на приемащото структурно звено комисии в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта.

чл. 17. (1) ППЗ: Докторантите се атестират от факултетния, съответно научния съвет в края на всяка академична година (атестация).

чл. 17. (2) ППЗ: Докторантите представят пред съвета на първичното звено отчет за извършваните дейности, който съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет за изпълнението на индивидуалния план.

чл. 17. (3) ППЗ: Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторантите пред съвета на първичното звено.

чл. 17. (4) ППЗ: Научният ръководител предлага съвместно с докторантите конкретизация на индивидуалния учебен план на докторанта през следващата година.

чл. 17. (5) ППЗ: Съветът на първичното звено приема: 1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на докторанта; 2. предложение за атестация на докторантите; 3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година; 4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост препоръчва конкретизация на темата или смяна на научния ръководител.

чл. 17. (6) ППЗ: Предложението по ал. 5, т. 2 и 3 се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.

чл. 18. (1) ППЗ: Освен отчитането по реда на чл. 17 редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие, като представят пред ръководителя на приемащото структурно звено доклад за изпълнението на индивидуалния им учебен план, към който се прилагат: 1. отчет за работата, извършена по дисертационния труд или докторския минимум, заверен от научния ръководител и потвърден с доказателствен материал; 2. отчет за преподавателската работа, заверен от ръководителя на приемащото структурно звено.

чл. 18. (2) ППЗ: Въз основа на отчетите по ал. 1 ръководителят на приемащото структурно звено представя доклад до ректора на висшето училище или до ръководителя на научната организация за изпълнението на задължителните изисквания по чл. 14, ал. 2 от редовните докторанти.

чл. 19. ППЗ: В правилниците на висшите училища и научните организации може да се определят допълнителни условия и ред за приема и обучението на докторанти в тях.

чл. 8. (3) ЗРАСРБ: По изключение, регламентирано в правилниците на съответното висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължаван, но не повече от една година.

чл. 20. ППЗ: Докторантите имат право да прекъсват обучението си и да го продължават при условия и по ред, определени с правилниците на висшите училища и научните организации.

чл. 4. (9) БАН: Докторантите имат право да прекъсват обучението си по уважителни причини в срок до една година, по майчинство - до две години. Прекъсването на докторантурата се извършва след подаване на мотивирана молба от докторанта до директора на СНЗ с приложен документ за причината (причините). Молбата се разглежда от Научния съвет на СНЗ. След положително решение на НС се издава заповед на директора на СНЗ за периода на прекъсване. За срока на прекъсването редовните докторанти запазват своите права, но не получават стипендия.

чл. 54. ЦО-БАН: След доклад на научния ръководител НС на ПНЗ може да разреши прекъсване на една докторантура в случай на продължително боледуване, майчинство, сериозни семейни или други причини, вкл. и в случай на работа в чужбина по темата на дисертацията. НС на съответното ПНЗ взема конкретно решение относно продължителността на срока на прекъсване, съобразено с изискването на чл. 4, ал. 9 от Правилника на БАН - до 1 година, а при майчинство до 2 години.

чл. 50. ЦО-БАН: При системно неизпълнение на образователната и научна програма, в т.ч. на годишните индивидуални планове и ненабиране на минималния брой кредити, НС на ПНЗ може да прекрати докторантурата. Директорът на ПНЗ издава заповед за отстраняване. Отстранените или самоволно напуснали редовни докторанти, приети по държавна поръчка, са длъжни да върнат получените от тях стипендии (вж. ПМС № 90/ 26.05.2000 г.). Докторант може да бъде отстранен ако през време на докторантурата му влезе в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

чл. 26. (1) ППЗ: Докторантът придобива право на защита на дисертационния труд след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план.

чл. 26. (2) ППЗ: Право на защита се придобива с решение на факултетния, съответно научния съвет по предложение на съвета на първичното звено.

чл. 51. ЦО-БАН: Докторантът може да бъде отчислен с право на защита по решение на НС на ПНЗ на основа на мотивиран доклад на ръководителя на първичното научно звено, придружен от мнение на научния ръководител, протокол от семинар. Семинарът се определя със заповед на Директора на ПНЗ, придружена от списък от най-малко 5 хабилитирани лица или доктори на науките с компетенция в областта на темата. На семинара докторантът представя своите научни резултати. Основание за отчисляване е докторантът да е постигнал съществени научни резултати по темата на дисертацията, документирани с решение на семинара и да е изпълнил образователната програма, като е събрал минимум от 130 кредити /вж Приложение № 2/.

чл. 26. (3) ППЗ: Докторантите, придобили право на защита, се отчисляват със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация.

чл. 4. (7) БАН: Преди изтичане на срока за подготовка докторантът представя доклад за постигнатите от него резултати пред семинара на първичното звено, където е зачислен. Семинарът чрез гласуване на присъстващите хабилитирани и нехабилитирани учени прави едно от следните предложения за решение от НС: а) докторантът да бъде допуснат до предварителна защита, ако е положил всички необходими изпити и изпълнил изискванията на ЦО на БАН; б) срокът на подготовка на докторанта да бъде удължен еднократно до 1 година без право на стипендия; в) докторантът, ако е положил всички необходими изпити, да бъде отчислен с право на защита до 2 години; г) докторантът да бъде отчислен без право на защита, ако не е положил необходимите изпити и/или докладваните резултати са неудовлетворителни като възстанови сумата на получените стипендии и други средства, свързани с обучението му, съответно на института или БАН.

чл. 4. (8) БАН: Докторант, който не представи доклад за постигнатите от него резултати пред семинара на първичното звено, където е зачислен в срока по ал. 7 се отчислява без право на защита със заповед на директора като възстановява сумата на получените стипендии и други средства, свързани с обучението му, съответно на института или БАН.

чл. 52.(1) ЦО-БАН: Отчисленият с право на защита докторант трябва да предаде дисертацията си най-късно до две години от датата на решението на НС. След този срок ПНЗ няма финансови ангажименти по процедурата за защита на дисертационния труд.

чл. 52.(2) ЦО-БАН: Положените изпити от индивидуалния план за подготовка имат валидност до 5 години от изтичане на редовния срок на докторантурата.

чл. 70. (1) ЗВО: Студентите и докторантите имат право: 1. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план; 2. да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално-творческо израстване; 3. да се обучават едновременно по повече от една специалност или да изучават допълнителни курсове при условия, определени от висшето училище; 4. да участват в научноизследователска дейност на висшето училище, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение; 5. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на висшето училище; 6. да ползват студентски общежития, столове, медицинско обслужване, намаление при пътуване по градския и междуградския транспорт, както и цялата база на висшето училище за учебна, научноизследователска, спортна и културна дейност и други придобивки за нормален живот и обучение при условия, определени от държавата и висшето училище; 7. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България; 8. да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение в съответствие с правилниците на висшето училище; 9. да прекъсват обучението си, както и да го продължават след това при условия и по ред, регламентирани в правилниците на висшето училище; 10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) 11. да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година; 12. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) да получават стипендии; 13. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТУРАТА

чл. 22. (1) ППЗ: Висшето училище или научната организация предоставя материалната база и поема разходите по зачисляване, обучение и защита на дисертационните трудове на докторантите в редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, в съответствие с диференцираните нормативи за обучение на докторанти, определени от Министерския съвет.

чл. 22. (2) ППЗ: Организации, които са заинтересовани от резултатите на съответния дисертационен труд, могат да предоставят на докторантите материална база и средства, необходими за подпомагане на разработването му.

чл. 23. (1) ППЗ: Средствата за финансовото и материалното осигуряване на разработваните дисертационни трудове се утвърждават ежегодно от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация, по видове разходи - разходи за издръжка на обучението и социално-битови разходи.

чл. 23. (2) ППЗ: Финансирането на експерименталната работа за всеки дисертационен труд се извършва по отделни годишни план-сметки, утвърдени от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация.

ТАКСИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ ДОКТОРАНТИТЕ

чл. 95. (1) ЗВО: Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си.

чл. 9. (3) ЗВО: Министерският съвет: 7. утвърждава ежегодно до 30 април по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища размера на таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти в тях, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 2, 3 и 5;

чл. 95. (6) ЗВО: От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават: 1. лица, които са кръгли сираци; 2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци; 3. военноинвалиди и военнопострадали; 4. лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; 5. курсантите във висшите военни училища; 6. докторантите през последните две години на докторантурата; 7. студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.

чл. 95. (7) ЗВО: Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти заплащат такси, които в държавното висше училище не могат да бъдат по-малки от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

чл. 95. (8) ЗВО: Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.

чл. 95. (9) ЗВО: Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определената по ал. 7 такса, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

чл. 95. (10) ЗВО: Таксите по ал. 7 не се заплащат от студенти, докторанти и специализанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.

чл. 95. (11) ЗВО: Българи, живеещи извън Република България, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.

чл. 96. ЗВО: При условия и по ред, определени със закон, студентите и докторантите имат право да получават кредит за заплащане на такси и за издръжка.

чл. 36. ЦО-БАН : Редовните и задочните докторанти по държавна поръчка, заплащат държавни такси в ПНЗ при БАН, съгласно действащите нормативни актове. Докторантите на самостоятелна докторантура, които не са служители на БАН и при които няма сключено споразумение на БАН с организацията, в която докторантът работи, също плащат такси, определени и гласувани от НС на ПНЗ.

Директорите на ПНЗ са задължени да използват внесените от докторантите държавни такси целево за дейности, свързани с конкретната работна програма на докторанта.

чл. 21. (5) ЗВО: Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 8,00 до 10,00, и организациите по чл. 47 имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователна и научна степен "доктор" по докторски програми, които са получили при акредитацията оценка от 8,00 до 10,00, при условия, определени в правилниците за дейността им и с договор между тях и докторантите.

чл. 21. (6) ЗВО: Правото по ал. 5 ползват лицата, които имат успех не по-малко от "много добър (4,50)" от конкурсните изпити за докторанти.

чл. 5. ИИКТ: Всички въпроси, свързани с докторантурата, неуредени в ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ЗВО, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и Правилника за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет на ЦО на БАН (прехвърляне, прекратяване на докторантура и др.) се уреждат с решение на Научния съвет, въз основа на което директорът издава заповед.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. (1) ДР ЗРАСРБ: Всички обявления в интернет страница по този закон съдържат и дата на публикуване. Датата трябва да съвпада с датата на публикуване в "Държавен вестник". Когато информацията се публикува само в интернет страница, за достоверността на съдържанието и датата се съставя протокол, подписан от председателя на научното жури, съответно на факултетния или научния съвет и от поне един кандидат в процедурата.

§ 4. (2) ДР ЗРАСРБ: При провеждане на процедури по този закон, съдържащи класифицирана информация, заседанията на съответните органи са закрити и се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

§ 5. ДР ППЗ: Материалите по чл. 32, ал. 2 и чл. 41, ал. 3, които съдържат класифицирана информация, не се публикуват на интернет страницата на висшето училище или на научната организация и в тези случаи заседанията на научните журита по чл. 33, ал. 1 са закрити.

чл. 3., т. 5. ИИКТ: Под специализирано международно издание се разбира: а) издание, което се публикува от международно издателство за научна литература, или от международна професионална организация; б) национално списание, в което повече от половината от членовете на редколегията са от чужбина и повече от половината от годишния обем на публикуваните статии имат автор от чужбина; в) сборник с доклади (в пълен текст), изнесени на международна конференция, като под международна конференция се разбира научна проява, в която над половината от членовете на програмния комитет и над половината от приетите доклади са от страни, различни от страната на провеждането; г) патентът или авторското свидетелство се приемат за една научна публикация.