начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И
ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ-БАН

При реализирането на конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН се прилагат следните новмативни документи:


 1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
 2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
 3. Устав на Българската академия на науките
 4. Закон за Българската академия на науките
 5. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.;... изм. и доп., бр. 56 от 06.07.2018 г.) в сила от 06.07.2018 г.
  Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (в сила от 28.07.2015 г.)
 6. Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г.) в сила от 05.05.2018 г.
  Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. ДВ. бр.38 от 21.05.2010 г., ...., изм. ДВ. бр.68 от 2.08.2013 г.)
 7. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------