начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА


Полезна информация

Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ

Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на акадимични длъжности в ИИКТ-БАН

 1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
 2. Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ
  и Протокол от 48-то заседание на Седмото ОС на БАН (20.05.2019)
 3. Устав на Българската академия на науките
 4. Закон за Българската академия на науките
 5. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.;... изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.)
  Постановление № 26 от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ, касаещо Област 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направления 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
 6. Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. в ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп. ДВ бр. 17 от 26.02.2019 г.)
 7. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Списък на докторантите, обучаващи се в ИИКТ - БАН

редовно обучение

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Милена Бисерова Харалампиева 01.01.2019 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Стефан Костадинов Стефанов 01.10.2017 01.10.2020 Нина Добринкова
Павлин Георгиев Кутинчев 01.10.2017 01.10.2020 Румен Андреев
Румен Руменов Кетипов 01.01.2018 01.01.2021 Вера Ангелова
Силвия Методиева Матерн 01.01.2019 01.01.2022 Велизар Шаламанов
Гергана Димитрова Василева 01.01.2019 01.01.2022 Владимир Монов
Ива Татянова Маринова 01.01.2019 01.01.2022 Кирил Симов
Пламен Димитров Петров 01.01.2019 01.01.2022 Татяна Атанасова
Славияна Стоилова Данаилова-Велева 01.09.2019 01.09.2022 Любка Дуковска
Христо Константинов Блидов 01.09.2019 01.09.2022 Любка Дуковска
Невена Севдалинова Моралийска 01.09.2019 01.09.2022 Иван Попчев
Виктор Кънчев Данев 01.10.2019 01.10.2022 Леонид Кирилов
Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 01.09.2019 01.09.2022 Иван Попчев
Зорница Агресимова Димитрова 01.01.2020 01.01.2023 Даниела Борисова
Петър Руменов Живков 01.01.2020 01.01.2023 Вера Ангелова
Георги Стоянов Шопов 01.01.2020 01.01.2023 Стоян Михов
Венета Ивова Величкова 01.01.2020 01.01.2023 Вера Ангелова
Нина Стоянчова Керемедчиева 01.01.2020 01.01.2023 Даниела Борисова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Красимир Георгиев Марков 01.01.2019 01.01.2022 Любка Дуковска
Ава Ахмед Чикуртева 01.01.2020 01.01.2023 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“
Георги Борисов Костадинов 01.01.2019 01.01.2022 Татяна Атанасова
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Йорданка Любомирова Бонева 01.01.2017 01.01.2021 Тодор Стоилов
Росен Симеонов Петров 01.01.2019 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Стефан Костадинов Тафков 01.01.2020 01.01.2023 Златогор Минчев
Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“
Силви-Мария Тодорова Гюрова 01.01.2020 01.01.2023 Анета Караиванова

задочно обучение

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Миглена Маринова Панева 01.01.2018 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Петър Павлов Панев 01.01.2018 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Ангел Ботев Иванов 01.08.2020 01.08.2024 Найден Шиваров
Кочо Хрисафов 01.08.2020 01.08.2024 Найден Шиваров
Докторска програма „Информатика“
Тодор Велев Велев 01.10.2017 01.10.2021 Нина Добринкова
Мария Иванова Димитрова 01.08.2019 01.08.2023 Кирил Симовимов, Любомир Пенев
Васил Здравков Димитров 01.01.2020 01.01.2024 Даниела Борисова
Емилиано Максим Манколи 01.01.2020 01.01.2024 Васил Гуляшки

самостоятелна подготовка

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Консултант
Докторска програма „Информатика“
Борис Атанасов Стайков 01.01.2020 01.01.2021 Татяна Атанасова
Валентина Тодорова Терзиева-Богойчева 01.01.2020 01.01.2022 Боян Бончев
Румен Андреев
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Едита Ананиева Джамбазова 01.01.2020 01.01.2023 Румен Андреев


Актуализация: 31.07.2020