начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси за прием на докторанти в ИИКТ-БАН


ИИКТ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.
Държавен вестник бр. 58/13.07.2018 г.

Условия за участие в конкурс за докторанти в ИИКТ-БАН

Професионално направление Форма на обучение
Редовно Задочно
4.5. Математика (Изчислителна математика) 1 --
4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) 1 --
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 1 --
5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) 1 --
5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката) 1 --
5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи) 1 --
5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) 1 --

В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИИКТ-БАН
За справки - в ИИКТ-БАН: тел. 02 979 32 18, 0889 27 67 43

Дата на обявяване на конкурса - 13 август 2018 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на ИИКТ - БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление (докторската програма), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея*;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

*Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.

Изпитите ще се проведат: 
по специалността	от 3 до 7 декември 2018 г.
по чужди езици		от 10 до 14 декември 2018 г.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.


Актуализация: 13.08.2018