начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

секции

административни и специализирани звена

структура на ИИКТ


Директор:
чл.-кор. д.м.н.Светозар Маргенов
зам. Директор:
доц. д-р Красимир Георгиев
зам. Директор:
доц. д-р Тодор Гюров
Председател на научния съвет:
проф. д.т.н. Иван Димов
Hаучен секретар:
доц. д-р Геннадий Агре
Председател на ОС на учените:
проф. д.м.н. Галя Ангелова

НАУЧЕН СЪВЕТ на ИИКТ-БАНдокументи


Правилник за дейността на ИИКТ-БАН


Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН


Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки


Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности


Протоколи от заседения на Научния съвет на ИИКТ-БАН


Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011


Публикации ИИКТ-БАН за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013


Цитирания ИИКТ-БАН за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013


Атестация на учените от ИИКТ-БАН за периода 2014-2016 г.
Важна информация, Издателства, Методически указания, Въпроси и отговори за атестацията
Атестационна карта за учен: Excel формат, pdf формат


Атестация на учените от ИИКТ-БАН за периода 2011-2013 г.
(1) Методически указания; (2) Критерии; (3) Атестационна карта