Текущи конкурси за заемане на академични длъжности

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доцент, доктор Васил Георгиев Гуляшки

Научно жури:
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика – БАН рецензия, review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН рецензия, review
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Анета Недева Караиванова – ИИКТ-БАН становище, opinion
доц. д-р Леонид Михайлов Кирилов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ-БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 05.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“, обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елена Николаева Паунова-Хубенова

Научно жури:
1. проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН рецензия, review
2. проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
3. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева – ТУ–София становище, opinion
4. доц. д-р Антония Тодорова Ташева – ТУ – София становище, opinion
5. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов становище, opinion
6. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 01.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“, обявен за нуждите на секция „Кибер-физични системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Найден Недков Шиваров

Научно жури:
1. проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
2. проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов рецензия, review
3. проф. Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия, review
4. проф. д-р Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище, opinion
5. проф. д-р Андон Венелинов Топалов становище, opinion
6. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов становище, opinion
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 30.06.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика (високопроизводителни методи и паралелни алгоритми)“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 46 от 21.06.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 22.06.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Интелигентни системи“ – един, по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, и един по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 29 от 12.04.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 18.04.2022

ИИКТ-БАН обявява конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ – 1 място и за секция "Комуникационни системи и услуги" – 1 място.
Документи се приемат до 17 часа на 04.05.2022 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2, ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 04.04.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професори по: проф. напр.4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 място за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“; проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“; доценти по: проф. напр. 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“; проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; главен асистент по проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ (бр. 21 от 15.03.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 21.03.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 02 от 07.01.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 07.01.2022