Проект BG161PO003-1.1.06-0036-С0001:
Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти