начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

проекти, семинари и международно сътрудничество


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ИИКТ - БАН


ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 г.
С УЧАСТИЕТО НА ИИКТПо процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ) http://ict.acad.bg/

Ръководител на проекта: чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов

Начало на проекта: 3 август 2018 г.

Край на проекта: 31 декември 2023 г.

Партньори
 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация)
 • Институт по математика и информатика – БАН
 • Институт по механика – БАН
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Медицински университет – София
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Институтът по статистика и математически методи в икономиката - ТУ Виена (Австрия) - асоцииран академичен партньор
 • Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия) - асоцииран академичен партньор
 • и шест високотехнологични български компании - асоциирани индустриални партньориПо процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002-0002-С01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)

Ръководител на проекта: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

Начало на проекта: 30.03.2018 г.
Край на проекта: 11.2023 г.

Проектът се изпълнява от консорциум в състав:
 • УНСС – Водеща организация
 • ТУ Габрово - партньор
 • ИУ Варна - партньор
 • Русенски университет „Ангел Кънчев - партньор
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - партньор
 • Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН – партньор
 • „Ваптех“ ЕООД – асоцииран партньор
 • Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – асоцииран партньор