ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ НА ИИКТ-БАН
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Посвещават се на 150-годишнината от основаването на БАН
Комплекс на БАН на 4-ти км., ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 2 и Бл. 25А, София 1113

3 октомври 2019

10:30-11:15 Откриване и представяне на института – проф. Галя Ангелова, директор на ИИКТ Зала 2 сутерен,
блок 25А
сесия 1
Представяне на наградени от БАН завършили младежки проекти на учени от ИИКТ:
11:15-11:30 Компютърно моделиране на взаимодействието на човешки интерферон гама с въглехидрати, ръководител: ас. д-р Елена Лилкова, научен консултант: доц. д-р Невена Илиева Зала 2 сутерен,
блок 25А

кафе
11:30-11:45 Методи Монте Карло за многомерни интеграли, интегрални уравнения, системи и тяхното приложение, ръководител: д-р Венелин Тодоров, научен консултант: доц. д-р Цветан Остромски
11:45-12:00 Решаване на квантови системи постредством изкуствени невронни мрежи, ръководител: д-р Кристина Капанова, научен консултант: проф. Стефка Фиданова
сесия 2 (списък постерни презентации и демонстрации)
12:30-16:00 Постери с резултати по Научната програма на ИИКТ (бюджетни задачи, проекти с ФНИ, Национални научни програми, проекти по Х2020, партньорства с индустрията и други) Обяд 12-13:30 фоайе на 2-ри и 5-ти етаж, блок 2 Блок 2 и Блок 25А

Фоайета и зали
Лаборатория за 3Д дигитализация и микроструктурен анализ с демонстрации Сутерен блок 2
Културно наследство за незрящи чрез 3Д моделиране и печат, Лаборатория за системна динамика и индустриални иновации Етаж 1 блок 2
Национална научна програма ИКТвНОС – постери Фоайе на 5-ти етаж, блок 2
сесия 3
15:30-16:30 Форум «Млади учени» – представяне на резултати, вкл. подпомогнати по Национална научна програма «Млади учени и постдокторанти» Зала 2 сутерен, блок 25А

4 октомври 2019

10:30-11:00 Откриване Зала 2 сутерен,блок 25А
сесия 1
Представяне на резултати от стартирали през 2018-2019
проекти с ИИКТ като координатор или водещ изпълнител:
11:00-11:15 Център за върхови постижения по информатика и ИКТ, финансиран по ОПНОИР – чл. кор. Светозар Маргенов Зала 2 сутерен,
блок 25А

кафе
11:15-11:25 Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура – проф. Анета Караиванова
11:25-11:35 Интегрирани езикови ресурси за българска мрежа от знания в националната интердисципли-нарна изследователска Е-инфраструктура (КЛаДА-БГ) за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, финансирана по Националната пътна карта за научна инфраструктура – доц. д-р Кирил Симов
11:35-11:45 Създаване на 3Д тактилни картини за незрящи в Софийска градска художествена галерия по проект със Столична община – гл.ас. д-р Николай Стоименов
11:45-11:55 Разработка на първа версия на прототипен диктофон за българска медицинска реч по Национална научна програма е-Здраве – доц. д-р Стоян Михов
11:55-12:10 Демонстрации и награждаване на научно-приложни постижения на млади учени за 2019
Разглеждане на щанд на Центъра за върхови постижения по информатика и ИКТ
сесия 2 (списък постерни презентации и демонстрации)
13:00-16:00 Постери с резултати по Научната програма на ИИКТ (бюджетни задачи, проекти с ФНИ, Национални научни програми, проекти по Х2020, партньорства с индустрията и други) Обяд 12-13:30 фоайе на 2-ри и 5-ти етаж, блок 2 Блок 2 и Блок 25А

Фоайета и зали
Лаборатория за 3Д дигитализация и микроструктурен анализ с демонстрации Сутерен блок 2
Културно наследство за незрящи чрез 3Д моделиране и печат, Лаборатория за системна динамика и индустриални иновации Етаж 1 блок 2
Национална научна програма е-Здраве – демонстрация и постери Етажи 3 и 5, блок 2
Национална научна програма ИКТвНОС – постери Фоайе на 5-ти етаж, блок 2
Посещение на Център за високопроизводителни изчисления Сутерен блок 25А
сесия 3
15:30-16:30 Форум «Млади учени» – представяне на резултати, вкл. подпомогнати по Национална научна програма «Млади учени и постдокторанти» Зала 2 сутерен, блок 25А