На 16.10.2018 в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1)
се проведе публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003
„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“
(ЦВП по Информатика и ИКТ).

16 images