начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |


The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation ProgrammeЗащита на биологичното разнообразие в обектите по НАТУРА 2000 и други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци в областта на гражданската защита на базата на иновации и нови технологии - eOUTLAND


Приоритетна ос: Sustainability-Climate adaptability (Устойчивост - приспособимост към климата)

Investment priorities: 6d (6д)

Покана: 2nd Call for proposals under priority axes 2 & 4 (втора покана за приоритетни оси 2 и 4)

Водещ партньор: Мрежа за оперативна подкрепа и обучение на асоциациите на доброволци в областта на гражданската защита срещу природни бедствия - НСЕО

Партньори:
  1. Център за изследвания и технологии Hellas / Институт за информационни технологии
  2. Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – Българска Академия на Науките
  3. Община Златоград
  4. Регионално сдружение на общините

Бюджет: 1 207 821.83 евро


Проектът eOUTLAND е приемник на предишена успешна инициатива, реализирана в предишната програма Interreg Greece-Bulgaria. Целта е да се извлече полза от миналия опит, за да се установят по-добри условия за опазване на НАТУРА 2000 и други защитени зони от трансграничната зона (отсега нататък ТЗ) срещу природни рискове, особено наводнения и горски пожари. Естествените опасности с катастрофално въздействие върху природната среда и биологичното разнообразие нямат локален характер. Те могат да засегнат големи райони на териториите на Гърция и България.

Проектът има за цел да повиши осведомеността и да укрепи доброволните формирования в областта на гражданската защита (отсега нататък ГЗ) на територията на ТЗ с цел създаване на съвместно сертифицирана, интегрирана и подходящо оборудвана рамка за тяхното образование, обучение и оперативна подкрепа в областта на противопожарната защита и управлението на наводненията. Това ще доведе до повишаване на защитата на биологичното разнообразие на територията на ТЗ срещу природните рискове и подобряването на природозащитния статус на местообитанията на територията на Гърция и България, както и до защитата на обществото от предстоящи природни бедствия. Използвания подход ще се занимае и с въпросите за ефективното сътрудничество между професионални представители на екипи на пожарна безопастност и спасяване, както и на доброволчески формирования.

Оперативната съвместимост между гръцката и българската гражданска защита, наред с комуникацията между доброволните формирования ще бъдат също разгледани под общ транснационален чадър. Основните резултати на eOUTLAND ще включват: (a) създаването на сертифицирана интегрирана съвместна образователна програма, състояща се от специфични модули и учебни материали, обучения на място, видео и стрийминг на живо и иновативни инструменти за обучение по ИКТ, (б) създаване на стабилна рамка за повишаване на оперативния капацитет на ГЗ за опазване на околната среда / биологичното разнообразие от природни рискове, (в) определяне на базата за бъдеща устойчивост чрез установяване на процедури за сертифициране, гарантиране на възможността за прехвърляне и възпроизвеждане на резултатите от проекта и създаване на жизнеспособна и устойчива мрежа от структури на ТЗ.

Следва да се отбележи, че новият общ характер на подхода на ТЗ (обща сертифицирана тренировка, новаторски и научно-базирани ИКТ инструменти, оперативна съвместимост и решения за сътрудничество, създаване на мрежи) прави проекта пионер в своята област. Добавената стойност се състои в създаването на ефективна и новаторска система за опазване на НАТУРА 2000 и други защитени територии в зоната на ТЗ, както и на гражданите и имуществото им, като същевременно се подпомага устойчивото финансово управление на ресурсите към централната и местната власт. Освен това проектът ще популяризира осведомеността в обществото, като популяризира сигурността и предотвратяването на неблагоприятните ефекти, дължащи се на природни бедствия.

В заключение - проектът има за цел насърчаването на доброволчеството и запознаването на доброволците с нови технологични инструменти, подпомагащи вземане на решение в оперативна зала и на терен в случай на кризи.