начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Информация и формуляри за обучението в докторантура и защитата на дисертацииДокументи за зачисляване

Докторантури – редовна и задочна

 1. заявка за докторантура от ръководител на секция
 2. решение на НС за заявка на Института
 3. обява в ДВ и на сайта на БАН и на Института – срок 2 месеца
 4. документи:
  • молба
  • автобиография
  • диплома за магистър
  • удостоверение за признато висше образование
  • медицинско
  • удостоверение за съдимост
  • фактура за платена такса
 5. заповед за комисия за допускане
 6. решение на комисията за допускане/недопускане – до 1 седмица след края на подаването на документи:
  • „До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационата степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50)“
  • „Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от датата на уведомяването да направят възражение до ръководителя на приемащото структурно звено.“ „Ръководителят на приемащото структурно звено възлага на нова комисия от трима души - хабилитирани лица, да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада на комисията ръководителят взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаване на възражението.“
 7. конспект от заявителя на докторантурата
 8. приемане на конспекта от НС
 9. НС предлага на директора състав на комисията за конкурсния изпит
 10. заповед за комисия и дата на изпита
 11. писма до кандидатите (мин. 1 мес. преди изпита) – допуснати/недопуснати (мотиви), дата на изпита, конспект – до 14 дни след края на подаването на документи
 12. протокол от изпита
 13. доклад от председателя на комисията до НС за зачисляване (име, форма на обучение, срок, секция, специалност, ръководител)
 14. решение на НС за зачисляване
 15. договор (редовно), договор (задачно)
 16. заповед за зачисляване
 17. индивидуален учебен план – подготвя се от докторанта и ръководителя му, приема се от НС
 18. доклад от ръководителя на докторанта за изпит по специалността от плана – предложение за състав на комисията (мин. 3 хаб. учени, с участието на ръководителя на докторанта), дата, конспект (който се приема от НС и утвърждава от директора)
 19. заповед за изпит по спецалността от плана
 20. протокол от изпита
 21. отчет на докторанта пред секцията (атестация) – ръководителят дава писмено мнение за семинара, предложение за актуализиране на плана за следващата година (ако се налага)
 22. решение на семинара на секцията за атестация на докторанта (протокол)
 23. НС обсъжда атестацията в края на всяка година и актуализира плана (ако се налага)
 24. отчет на докторанта на 3 месеца – до ръководителя на секцията
 25. доклад на 3 месеца на ръководителя на секцията до директора

самостоятелна докторантура

 1. кандидатът подава молба до директора с проект на дисертация, библиография и копие от диплома за магистър
 2. заповед за семинар на секцията – мин. 5 хаб. учени специалисти в областта
 3. протокол от семинара
 4. доклад от ръководителя на секцията до НС за зачисляване с приложен индивидуален план
 5. решение на НС за зачисляване, тема, индивидуален план и консултант
 6. заповед на директора за зачисляване

докторантура срещу заплащане

 1. договор за платено обучение

Документи за отчисляване

 1. докладване на докторанта пред семинар на секцията – протокол
 2. доклад от ръководителя на секцията за отчисляване с приложена атестация
 3. решение на НС за отчисляване
 4. заповед за отчисляване

Документи за защита

 1. заявление до научния ръководител, заведено в деловодството на Института
 2. доклад на научния ръководител до ръководителя на секцията
 3. доклад на ръководителя на секцията до директора за насрочване на предзащита
 4. констативен протокол от комисията за изпълнение на всички изисквания от кандидата
 5. заповед на директора за предзащита
 6. доклад до НС за избор на научно жури и протокол от предзащитата
 7. отпечатване на дисертацията и автореферата в срок 1 месец след предзащитата
 8. молба до Научния съвет
 9. решение на Научния съвет за избор на жури
 10. заповед за определяне на научно жури и насрочване на първото му заседание
 11. протокол от първото заседание на журито
 12. завеждане на рецензиите и становищата
 13. обявяване на рецензиите, становищата, автореферата и датата на публичната защита
 14. публична защита – протокол
 15. заповед за хонорари на научното жури
 16. молба за издаване на диплома и на английски език
 17. попълване на формулярите за НАЦИД на български и английски
 18. писмо до БАН за издаване на диплома
 19. сканирана диплома в jpg формат
 20. писмо до НАЦИД

Актуализация: 15.09.2014