начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

Процедури и конкурси за
заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН


ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНАНа 06.11.2018 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Моделиране на лексикалното знание с цел автоматична обработка на естествен език“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално 4.6. „Информатика и компютърни науки“ на Александър Николаев Попов.
Научно жури:

проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия, review)
проф. Людмила Димитрова – ИМИ-БАН (становище, opinion)
проф. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
доц. Геннадий Агре – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
автореферат	
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 17.10.2018 г.

На 28.06.2018 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Десислава Юлиянова Иванова.
Научно жури:

проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (рецензия)
проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех – БАН (становище)
доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София (рецензия)
доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (становище)
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН (научен ръководител) (становище)
автореферат
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 12.06.2018 г.

На 29.06.2018 г., от 13:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Панайот Пламенов Даскалов.
Научно жури:

акад. Иван Попчев - рецезия
проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (научен консултант) - становище
проф. д-р Андон Лазаров – Бургаски свободен университет - рецензия
доц. д.н. Даниела Борисова – ИИКТ – БАН - становище
доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН - становище	
автореферат	
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 11.06.2018 г.

На 01.06.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Решаване на конфликтни ситуации с моделиране базирано на агенти“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Шпенди Исмаили.
Научно жури:

проф. д.т.н Иван Димов – ИИКТ-БАН – рецензия
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН – рецензия
проф. д-р Сотир Сотиров – Бургаски университет – становище
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН – становище
проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН (научен ръководител) – становище	
автореферат
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 14.05.2018 г.

На 16.03.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimizing Query Strategies in Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in Semantic Web Databases“ („Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано вертикално разделяне и в дистрибутирани бази данни и тяхното приложение в бази данни на семантичния интернет“) за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Йенс Колер.
Научно жури:

проф. Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ – рецензия
доц. Юлиана Пенева – НБУ – становище
проф. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН – рецензия
проф. Thomas Specht, Hichschule Mannheim, Institute for Enterprise Computingстановище
доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН (научен консултант) – становище 
автореферат
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215

Публикувано на 01.03.2018 г.