начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г.
Допуснати кандидати: доц. д.н. Любка Атанасова Дуковска
Научно жури:

1. акад. Иван Попчев (рецензия)
2. акад. Васил Сгурев (рецензия)
3. акад. Януш Кацпржик – ИСИ-ПАН (рецензия)
4. акад. Кирил Боянов (становище)
5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище)
6. проф. д.т.н. Стоян Стоянов – ХТМУ-София (становище)
7. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ (становище)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 12.06.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни системи и процеси за вземане на решения” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г.
Допуснати кандидати: доц. д.н. Даниела Иванова Борисова
Научно жури:

1. акад. Иван Попчев (рецензия)
2. акад. Васил Сгурев (рецензия)
3. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (рецензия)
4. проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ (становище)
5. проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
6. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ (становище)
7. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ (становище)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	

Публикувано на 12.06.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. Изчислителна математика (числени методи и алгоритми за обработка на изображения), професионално направление 4.5. Математика, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г.
Допуснати кандидати: д-р Станислав Николаев Харизанов
Научно жури:

1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (становище)
2. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН (становище)
5. проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ-БАН (становище)
6. проф. д-р Румен Янков – ИМех-БАН (становище)
7. доц. д-р Румен Улучев – СУ “Св. Кл. Охридски” (рецензия)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	

Публикувано на 04.05.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г.
Допуснати кандидати: д-р Ирина Александровна Радева
Научно жури:

1. акад. Иван Попчев (рецензия)
2. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище)
3. проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „Св. П. Хилендарски“ (рецензия)
4. проф. д-р Сотир Сотиров – БУ „Асен Златаров“ (становище)
5. проф. д-р Даниела Орозова – БСУ (становище)
6. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН (становище)
7. доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ-БАН (становище)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 02.05.2018 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – един за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ и един за секция „Интелигентни системи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 26/23.03.2018 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 23.03.2018 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „доцент“ по: професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (числени методи и алгоритми за обработка на изображения)” – 1 място за секция „Научни пресмятания“; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Интелигентни системи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 9/26.01.2018 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 26.01.2018 г.